1655 treff på �� leve med
1655 treff på �� leve med
Sortér:

Videregående statistikk via Internet: Levetidsanalyse

Statinet tilbyr disse kursene i medisinsk statistikk over internett som en del av Legers ... flernivå- og longitudinale data – kjøres hver høst Levetidsanalyse – kjøres hver vår Tabellanalyse og logistisk

En jobb å leve med?

Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske ... akkord med egen helse for å innfri egne og andre legers forventninger til hva en lege bør levere. Våre

Fastlegene viktig ved endring av levevaner

Helsedirektoratet har lansert en kampanje for å få folk til å leve sunnere. Her har fastlegene en viktig rolle. Vilde ... digitale verktøy som skal gi støtte til endringen av levevaner. Disse er samlet på det digitale hjelpesenteret

Helsedirektoratet vil hjelpe å endre levevaner

endre levevaner. Bare Du er Helsedirektoratets nye helhetlig kommunikasjonssatsing på levevaner og psykisk ... kampanje som skal hjelpe befolkningen til å endre levevaner innenfor kosthold, fysisk aktivitet, alkohol,

– Umulig å etterleve retningslinjene for multisyke slagpasienter

Norsk forskning viser at hjerneslagpasienter med syv andre tilleggslidelser bør ha 25 fastlegekonsultasjoner ... er publisert i Utposten nr 4/2020 og er gjengitt med tillatelse fra bladet. – Jeg sier ikke at virkeligheten

ESGAR leverworkshop

ESGAR leverworkshop arrangeres i Oslo 9-10 desember 2021. nb Det blir leverworkshop i Oslo i førjulstiden ... førjulstiden med foredragsholdere fra Bergen, Lørenskog, Oslo og mange europeiske land. Kombiner kurs og julegaver

Lever-galleintervensjon

røntgengjennomlysning kan intervensjonsradiologen stikka med tynne nåler inn i leveren og treffa ein utvida gallegang ... Pasienten kan leva eit vanleg liv, eta og drikka som før. Ved ein del kreftsjukdomar i lever og gallevegar

Legekårsundersøkelsen lever i beste velgående!

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2176. Article in Norwegian. Abstract not available ... som et omfattende og ambisiøst forskningsprogram med 30 større og mindre delprosjekter, både kvalitative

Leger som røyker. En undersøkelse av norske legers røykevaner og levevaner / Physicians who smoke. A survey of smoking habits and life style of Norwegian physicians

Aasland OG, Nylenna M. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 332-7. ... av-og-til-røykere. Det er flest dagligrøykere blant leger med kirurgiske spesialiteter (21%) og færrest blant samfunnsmedisinerne

Akutt fettlever i graviditet (AFLP)

av svangerskapet. Rekvirer blodprøver med henblikk på leversvikt/nyresvikt/koagulasjonsforstyrrelser (DIC) ... mistanke om denne tilstanden for å diagnostisere Leversvikt (høy ASAT, ALAT, LD og bilirubin) Nyresvikt (høy

Livet med og etter kreft skal også leves

«Hvordan skape gode overganger mellom tjenestene med og uten Pakkeforløp Hjem for kreftpasienter?», spurte ... Janne Kristine Bethuelsen Etter en flott åpning med sang og gitarspill av to unge musikere, ledet distriktssjef

Stortingsmelding nr. 24 2020: Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

helseforetakene har en plan for hvordan de i et samarbeid med kommunene kan forhindre uverdige transporter av pasienter ... skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve – vedlegges protokollen. Presidenten: Det voteres

Akutt fettlever i svangerskapet (AFLP)

Ullevål Christian Tappert, St. Olavs Hospital Akutt fettlever i svangerskapet (AFLP) PDF Anbefalinger (III-IV) ... trimester Vi anbefaler å rekvirer blodprøver med henblikk på leversvikt, nyresvikt og/eller koagulasjonsforstyrrelser

Vi gratulerer Bjørg Marit Andersen med utmerkelsen Oslo-legen 2020

uteksaminert som cand.med. i Oslo i 1967, spesialist i mikrobiologi i 1984 og dr.med. i 1989. Pensjonist ... innen Osloområdet over mange år. Hun var tidlig ute med å utarbeide smitteveileder ved Ullevål sykehus som

Side 1 av 111