Pris for forebyggende medisin 2019 setter lys på dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter

Det var en gledelig overraskelse for Tone Hakvåg Rønning å få beskjed om at hun var tildelt Legeforeningens pris for forebyggende arbeid. Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin ved årlig å belønne den mest verdifulle artikkelen om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Prisen er på 30.000 kroner.

- Dette hadde jeg virkelig ikke ventet, sier Hakvåg Rønning når Legeforeningen snakker med henne over telefon.

Hun mottok prisen som førsteforfatter av artikkelen «Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge i 2013–14» publisert i Tidsskriftet nr. 7/2019. Artikkelen ble skrevet sammen med Ellen Karine Grov og Torben Wisborg.

Artikkelen viser til at hvert år blir mange skadet og flere drept ved bruk av snøscooter og andre motoriserte terrengkjøretøy i Nord-Norge og Svalbard. Studien setter fokus på manglende samsvar mellom ulike datakilder, og mangelfull registrering av  dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter. 

Problematikken er synlig ved det faktum at forfatterne brukte to år på å samle inn data. Forfatterne gjorde skriftlige avtaler med helseforetakene, personvernombudene og avdelingsledelse hos politiet og sykehusene. Til slutt ble det gjort avtaler med  polititjenestefolk og traumeregistarer for datauthenting og overlevering. Forfatterne har  avdekket betydelige mangler ved registreringen av slike ulykker, både hva gjelder systematikk, dekningsgrad og begrepsbruk.

Til det daglige jobber Hakvåg Rønning nå med kliniske studier, som forskningssykepleier ved FoU Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere jobbet hun i mange år som intensivsykepleier ved Hammerfest sykehus. Hun har derfor vært med på å ta imot mange av disse pasientene i traumemottak, og hatt dem som pasienter på intensiv.

- Når en bor i Finnmark forstår en at spesielt snøscooterkjøring er en viktig del av både kulturen og ulike næringer i nord. Det er mye fornuftig, nyttig og nødvendig kjøring, men en ser dessverre også en del kjøring som må kalles risikofylt, forteller Hakvåg Rønning.

Da Torben Wisborg hadde selve idéen til studien var hun derfor positiv til å bruke dette som del av sin masteroppgave med Ellen Karine Grov som veileder.  

- Det føles svært godt å få denne anerkjennelsen for jobben en har gjort - det var krevende å gjennomføre studien. Prisen retter oppmerksomhet mot studien og de ulike problemstillinger og utfordringer den trekker frem" sier Hakvåg Rønning .

Forfatterne håper at oppmerksomheten kan bidra til at politi og helsevesen starter registrering av dødsfall og personskader ved bruk av terrengkjøretøy, slik at det blir mulig å drive målrettet forebyggende arbeid på feltet.