Løsningsbehov som følge av nye krav om rekvirering via Reseptformidleren

Legeforeningen har i senere tid mottatt en rekke henvendelser fra leger som har opplevd utfordringer knyttet til rekvirering av legemidler.
medisin resept og behandling medisinsk. Illustrasjon: Colourbox.com.
Illustrasjon: Colourbox.com

Bakgrunnen er at det i september i fjor trådte i kraft ny forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek m.m. som oppstiller en hovedregel om at rekvirering av legemidler skal skje via Reseptformidleren. Adgangen til å rekvirere på papirresepter er dermed innskrenket.

Leger driver i utstrakt grad frivillig legearbeid, for eksempel på idrettsstevner, i lokalmiljøet, mv. Dette er arbeid som avlaster helsetjenesten i ikke ubetydelig grad. Da slikt arbeid skjer utenfor rammene av et arbeidsforhold, har imidlertid legene normalt ikke tilgang til et elektronisk pasientjournalsystem, og derfor ikke tilgang til Reseptformidleren. Rekvirering har derfor i stor grad blitt gjennomført ved bruk av papirresepter.

Leger har fremdeles rett til å rekvirere i slike tilfeller, men når adgangen til å rekvirere på papirresept nå innskrenkes, innskrenkes også legenes handlingsrom til å utføre slikt frivillig legearbeid. Legeforeningen er bekymret for hvilke konsekvenser det vil få for belastningen i den offentlige helsetjenesten dersom denne betydelige frivillighetsressursen bortfaller.

Omfanget av rekvireringen for den enkelte lege er nokså begrenset og gjøres på frivillig basis (uten betaling). Økonomisk sett er det derfor ikke et reelt alternativ at hver enkelt lege inngår avtale med en leverandør av elektronisk pasientjournalsystem, samt tegner medlemskap i NHN, kun for å utføre slikt arbeid.

Våre medlemmer har altså et behov for en forskrivningsløsning som kan erstatte papirresepter. På denne bakgrunn ønsker vi gjerne tilbakemeldinger dersom leverandørene i markedet ser mulige tekniske løsninger som gir legene mulighet til å forskrive legemidler innenfor rammene av den nye forskriften. Selv om betalingsviljen for den enkelte lege må antas å være lav, vil det være snakk om et stort antall potensielle kunder som kan være interessert i en mulig løsning. Legeforeningen understreker at vi er i en helt innledende sonderingsfase, men tenker bl.a. at en mulig innfallsvinkel er at en slik løsning kan være en medlemsfordel som tilbys gjennom Legeforeningen.

Vi ser fram til en tilbakemelding. Ta kontakt for å avtale et uformelt dialogmøte om ulike løsninger dere måtte ha innspill om, enten fysisk eller på Teams. Eventuelle spørsmål kan tas i et dialogmøte. Dere kan også gi en skriftlig tilbakemelding.  

Kontaktperson er konsulent Tone Skoglund på e-post tone.skoglund@legeforeningen.no eller telefon 402 01 218.

Alle eventuelle opplysninger om tekniske løsninger vil behandles fortrolig.