Undersøkelse om elektronisk pasientjournal i sykehus

Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journalsystemene utvikles.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen sendte nylig ut en undersøkelse til sine medlemmer i sykehus om bruken av elektronisk pasientjournal (EPJ). Respondentene ble spurt om sine brukererfaringer med EPJ-systemet på deres respektive arbeidsplass.

Undersøkelsen gikk ut til mer enn 10 000 sykehusleger og omtrent 2.800 har svart. Da OUS nylig har innført nytt journalsystem er deres besvarelser tatt ut av den endelige oppsummeringen. Resultatet av undersøkelsen gjøres nå tilgjengelig.

Mangelfull samhandling

Halvparten svarer at deres EPJ-system samhandler dårlig med andre kliniske systemer på samme sykehus. En enda større andel melder at deres EPJ-system samhandler dårlig med andre sykehus, med fastlegene eller med kommunehelsetjenesten generelt.

- Når systemene kommuniserer så dårlig med hverandre er det fare for at kritisk informasjon ikke følger pasienten gjennom behandlingsforløpet. Dette er en bekymring vi vet også helseministeren deler, sier Hege Gjessing.

Pasientsikkerhet

9 av 10 opplever at de hindres i jobben grunnet problemer med EPJ-systemet. Av de som melder at de hindres i jobben grunnet EPJ, svarer omtrent halvparten at problemene har ført til negative konsekvenser for pasienten.

Lite faglig involvering

Legene melder at de i veldig liten grad inkluderes i utviklingen, tilpassingen eller forbedringen av EPJ-systemet og at systemet de anvender i liten grad tar høyde for klinikernes arbeidshverdag.

- Leger og annet helsepersonell vet hvilke utfordringer de møter på arbeidsplassen. Tilbakemeldingene viser behovet for å inkludere fagmiljøene i langt større grad når helsetjenestens IKT-systemer skal utvikles, sier Gjessing.

Utdrag fra undersøkelsen

  • 52,5 % svarer i liten eller svært liten grad når spurt om EPJ-systemet er lagt til rette for samhandling med andre kliniske elektroniske systemer på arbeidsplassen
  • 71,5 % svarer i liten eller svært liten grad når spurt om EPJ-systemet er lagt til rette for samhandling med andre sykehus
  • 46,8 % svarer i liten eller svært liten grad når spurt om utviklingen av EPJ-systemet tar høyde for sykehuslegenes kliniske behov
  • 91,7 % svarer ja på om de hindres i jobben grunnet problemer med EPJ-systemet. I denne gruppen svarer 48,4 % ja på om problemer med EPJ har ført til negative konsekvenser for pasienten