Representasjon i internasjonale organisasjoner

Internasjonale prosjekter

Videreutvikling av legeforeningen i Malawi

Siden høsten 2015 har Legeforeningen vært engasjert i et treårig samarbeidsprosjekt med den malawiske legeforeningen, Society of Medical Doctors (SMD).

Legeforeningen har bevilget penger til prosjektet, og evalueringene viser at prosjektet har gitt resultater. SMD er mer synlige, sekretariatet er betydelig styrket og foreningen blir etterspurt i saker som angår leger.

Hensikten med samarbeidsprosjektet er å styrke legenes faglige rolle i Malawi ved å sørge for at SMD er en arena for diskusjon av faglige og etiske spørsmål, kvalitet i helsetjenesten og legenes velferd. Foreningen skal også styrke sin rolle som et talerør for legenes sak opp mot beslutningstakere. En viktig målsetting er også at den malawiske legeforeningen skal være organisatorisk og økonomisk bærekraftig etter prosjektets slutt.

Prosjektet avsluttes i 2018, men SMD har blitt enige med myndighetene om at det skal dannes et «college» som skal ligge under Society of Medical Doctors. Navnet er Malawi College of Physicians and Surgeons (MCPS), og det skal være en uavhengig institusjon som vil begynne arbeidet sitt med å utvikle nasjonale standarder til spesialistutdanningene og krav til utdanningsinstitusjonene. Legeforeningen er i dialog med SMD med en videreføring av samarbeidet, men nå om utvikling av spesialistutdanningen.

Kina: menneskerettigheter og etikk i psykiatrien

Kina har fra flere hold blitt beskyldt for å misbruke psykiatrien til politiske formål. Dissidenter skal ha blitt gitt psykiatriske diagnoser og lagt inn på psykiatriske sykehus. På begynnelsen av 2000-tallet var den kinesiske psykiatriforeningen under press fra Verdens psykiatriforening (WPA) på grunn av disse beskyldningene. WPA sendte en granskningskommisjon til Kina for å undersøke forholdene etter avtale med den kinesiske psykiatriforeningen. Kommisjonen fant stor grad av feildiagnostiseringer, men fant ikke indikasjoner på politisk misbruk av psykiatriske diagnoser. Det ble inngått en avtale mellom WPA og den kinesiske psykiatriforeningen om et systematisk utdanningsprogram om etiske og diagnostiske problemstillinger i psykiatrien.

Legeforeningen har siden 2004 hatt et samarbeid med den kinesiske psykiatriforening/Institutt for mental helse, universitetet i Beijing om et utdanningsprogram i menneskerettigheter og etikk. Da samarbeidet ble inngått i 2004, manglet Kina en nasjonal lov om psykisk helsevern. Det hadde vært arbeidet med loven siden 1985, men først høsten 2012 ble den vedtatt av folkekongressen. Bruk av tvang i psykiatrien og arbeidet med lov om psykisk helsevern har derfor stått sentralt i samarbeidet mellom den kinesiske psykiatriforening og Legeforeningen. Sammen med den kinesiske psykiatriforeningen er det utviklet et opplegg som består av en samling årlig over en treårsperiode med 50 til 60 deltakere i hver samling. Til sammen har nærmere 700 psykiatere deltatt på seminarene. Deltakerne kommer fra alle provinsene i Kina og har sentrale posisjoner i psykiatrien i sine regioner. Temaer som pasientrettigheter, menneskerettigheter og etikk har blitt diskutert i tilknytning til tvang. Grunnlaget for diskusjonene har vært kasuistikker, både norske og kinesiske.

Bjørn Oscar Hoftvedt