Søk på utdanningsfond I sitt lederstipend 2021

Det er avsatt til sammen kr 150 000 i lederstipend til leger for 2021 . Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000.

Retningslinjer for tildeling av lederstipend

  • For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 studiepoeng
  • Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, søkers CV, en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, hvilket beløp det søkes om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket gjennom stipendet.
  • Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning
  • Søknaden vil ikke bli vurdert dersom søker allerede har blitt tildelt lederstipend fra sentralstyret samme år.
  • Det er en forutsetning for tildeling av stipend at ikke mottaker er omfattet av fullt finansierte ledelsesordninger.
  • Det kreves dokumentasjon på opptak og fullføring av studium.
  • Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning fremlegges og rapport avgis ved fullføring
  • Utgifter må dokumenteres med originalbilag
  • Stipendet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.

Søknadsfrist er 10. juni 2021.

Søknad sendes:
Medisinsk fagavdeling
Den norske legeforening
Postboks 1152 sentrum
0107 Oslo