Nyhetsbrev

Nye metoder

Nye Metoder, det nasjonale systemet for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder i den norske spesialisthelsetjenesten skal nå evalueres. Legeforeningen mener at systemet bedre må tilrettelegge for persontilpasset medisin.
11. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet mandat for evalueringen, og Proba samfunnsanalyse er nylig tildelt evalueringsoppdraget.

Legeforeningen har i innspill til hva evalueringen bør omfatte spilt inn behovet for å tilpasse systemet bedre til persontilpasset medisin, med forslag til følgende tiltak i) at Beslutningsforum i større grad differensierer vedtak mellom undergrupper av pasienter, ii) at det etableres et bredt sett med individuelle unntaksordninger som sikkerhetsnett for enkeltpasienter som ikke dekkes av gruppebeslutningene i Nye Metoder. Hvilken mulighet klinikere har til å tilby enkeltpasienter, etter en individuell vurdering, behandling med metoder som avviker fra standardbehandling, og som noe upresist omtales som "unntaksmedisin", er del av problemstillingen under sistnevnte punkt (ii). Pasienters tilgang på "unntaksmedisin" gjennom ulike typer unntaksordninger er tema for kronikken med tittelen Legeforeningen ønsker klarhet om unntaksmedisin som leder av Legeforeningens fagstyre, Cecilie Risøe, hadde på trykk i Dagens Medisin 9.6.2020.

Legeforeningen har som oppfølging av kronikken i Dagens Medisin rettet en henvendelse sammen med Kreftforeningen til Helse- og omsorgsdepartementet der vi ber om at det utarbeides et nasjonalt rammeverk som avklarer klinikers handlingsrom for å tilby "unntaksmedisin" og forankring av finansieringsbeslutninger ved behandling av enkeltpasienter i klinisk praksis. Vi avventer departementets svarbrev på fellesbrevet med Kreftforeningen.

Sekretariatet sender i disse dager et brev til alle Fagmedisinske foreninger der vi ber om å få eksempler på bruk/ikke bruk av unntaksordninger. Eventuelle innspill fra fagmiljøene vil være av stor verdi for Legeforeningens videre arbeid på området