Nyhetsbrev

Priser våren 2021

åren 2021 skal det deles ut flere priser, stipend- og prosjektmidler; 2 kvalitetspriser fra Legeforeningen, pris for å fremme kvinnelige legers innsats og 2 studie og reisestipend. Det lyses også ut prosjektmidler til kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsprosjekter.
11. november 2020

Kjenner du en kvalitetshøvding? To kvalitetspriser fra Legeforeningen

Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Arbeidet bør ha

  • fokus på pasienter
  • ført til resultater som viser forbedringer for pasienter
  • anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring
  • vært nyskapende
  • vært utført de to siste årene
  • vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt)

I vurderingen bedømmes både arbeidets resultater og de prosessene som har ledet frem til dem.  Det vil utvises varsomhet ved tildeling til prosjekter med kommersielle interesser.

Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater og bør inneholde informasjon nok til å vise om kriteriene er oppfylt.

Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens landsstyremøte.

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen 1. mars 2021 til legeforeningen@legeforeningen.no. Merk søknaden Kvalitetspris ved medisinsk fagavdeling.

Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert

Pris for å fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for denførste kvinnelige lege, Marie Spångberg. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift.

Artikkelen skal være publisert i 2020. Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens landsstyremøte.

Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2021 til: legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen.

Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Søknadsskjema og informasjon om fondet finnes ligger på vår nettside: www.bit.ly/fkps19

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:


a) Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.
b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.
c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.
d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.
e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.
f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.

Fondsutvalget ønsker å benytte den ressurs som finnes i fagmedisinske foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søknader med denne forankringen. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert.

Fondet har halvårlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Send søknad til kvalitetsfondet@legeforeningen.no.

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert

To studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

Ved en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold er det opprettet et fond som bærer donators mors navn, Caroline Musæus Aarsvolds fond. Totalt kan det deles ut kr 260.000.

Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli prioritert. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret.

Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens landsstyremøte.

I søknad om tildeling av stipend fra fondet ber vi om at det sendes inn vanlige personalia, hva stipendet tenkes anvendt til, og bekreftet invitasjon til forskningsopphold. Rapport for hvordan midlene er blitt benyttet skal sendes Legeforeningen senest to år etter tildelingen.

Søknad med vedlegg sendes innen 1. mars 2021 til legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Caroline Musæus Aarsvolds fond.

Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.