Nyhetsbrev

Rekruttering av leger til psykiatriske fag

1. desember 2021

"Legebarometeret" fikk mye oppmerksomhet både i media og i helsepolitiske debatter etter lanseringen. Fagavdelingen og Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen har siden dette jobbet med å lage en tiltaksplan for psykisk helsevern og barne- og ungdomspsykiatrien. Dette har blitt gjort i tett samarbeid med de fagmedisinske foreningene, som har vært svært engasjert i saken. Rekrutteringsproblemene er en utfordring som mange merker godt i sin egen klinisk hverdag. Tiltaksplanen har blitt behandlet i både fagstyret og sentralstyret, og Legeforeningen vil de kommende månedene jobbe med å spille den inn til helsepolitikerne og forvaltningen.

Hvilke tiltak mener psykiaterne er nødvendige og viktige for å få leger til å velge psykisk helsevern – og bli værende? Det er vel kjente virkemidler som gode og fleksible arbeidsvilkår, høyt faglig fokus og et robust fagmiljø med kolleger man kan støtte seg til og få inspirasjon fra. Noe må fagmiljøene selv gjøre, men noen tiltak krever målrettede politiske og økonomiske føringer samt god ledelse for å gjennomføre. Dette vil Legeforeningen fortsette å jobbe med det kommende året.

Her er hele tiltaksplanen:

Interne tiltak (dette må fagmiljøene ta ansvar for):

 • Fokus på faglig kvalitet og utvikling. Bygge gode og attraktive lokale fagmiljøer.
  - Styrke internundervisning, faglige møter, case-diskusjoner o.l
  - Digitale verktøy kan bidra til å samle spredte fagmiljø både innad i helseforetakene og på nasjonalt nivå
 • Synliggjøre og konkretisere legerollen i PHV og BUP gjennom informasjon og arbeid for å tydeliggjøre legens rolle

Kortsiktige tiltak:

 • Flere spesialister per enhet. Helst to LIS og to overleger per enhet
 • Vilkår - fleksibilitet i arbeidshverdagen, lønn, mulighet for kombinasjonsstillinger
 • Langvarig fravær pga. spesialistpermisjoner, ferie o.l. dekkes av vikarer
 • Forbedre digitale verktøy og tilgang til støttepersonell
 • Sikre etterutdanning og faglig fordypning
 • Økt satsing på forskning i psykiatri og BUP
  - Økt bruk av stillinger som kombinerer forskning og klinisk arbeid
  - Tettere samarbeid med universitetene
  - Legge til rette for at LIS kan ha en periode med forskning i sin tjeneste

Langsiktige tiltak:

 • Flere LIS3-stillinger i psykiatri, BUP og rus- og avhengighetspsykiatri
 • Flere stillinger for spesialister i psykiatri, BUP og rus- og avhengighetspsykiatri
 • Rekrutterende tiltak bør tidlig inn, rettet mot medisinstudenter og LIS1
 • Det må sikres god veiledning og oppfølging for LIS1 i psykiatri
 • Gjøre lederstillinger i PHV og BUP mer attraktive for psykiatere/barne- og ungdomspsykiatere

Legebarometeret er nå offentliggjort og er tilgjengelig for nedlastning.