Veiledning for søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri

Å følge disse rådene kan føre til raskere behandling av søknad om spesialistgodkjenning

Generelt
Regler og krav til spesialistutdanningen finnes på nettsidene for psykiatrihttps://legeforeningen.no
Gjeldende krav er absolutte minstekrav. Man må gjerne ha mer tjeneste enn det som er oppført, men det har ingen hensikt å søke om dispensasjon for å få godkjenning med mindre tjeneste enn disse minstekravene angir. Lege i spesialisering må selv tidlig gjøre seg kjent med disse reglene.

I tillegg er det viktig å merke seg: 
Tjeneste
Legen må selv sørge for å jobbe på avdeling som er godkjent
-som utdanningsinstitusjon
-for den type tjeneste og/eller erfaringsområder man ønsker å oppnå
-for den avtalte tilsettingsperiode

Tjeneste med varighet under 3 md sammenhengende ved en enhet teller ikke. Eneste unntak er om en har hatt syke- eller fødselspermisjon ”midt i” tjenesten, slik at total sammenhengende tjenestetid ved denne avdelingen ville ha vært minst 3 md uten permisjonen. (Gjelder uavhengig av stillingsprosent, dvs. f.eks. 3 md i 50 % stilling er ok – teller som 1,5 md). For langtidstjeneste gjelder tilsvarende minimum 6 md sammenhengende – jf. spesialistreglene.

Mindre stillingsbrøk enn 50 % gir ikke tellende tjeneste til spesialistutdanningen.

Hvis man går i redusert stilling, vil tiden telle med tilsvarende redusert verdi.

Fravær må tas igjen / trekkes fra ved beregning av tellende tjenestetid. (Dette dreier seg ikke om lønn / lønnsansiennitet, sykepengerettigheter og lignende. Avtaleverket mellom Dnlf og arbeidsgiverne gjelder selvsagt i forhold til det. I denne sammenheng dreier det seg om at man skal tilegne seg en viss erfaring – og man lærer ikke klinikk når man ikke er på jobb).

Tjenesten ved alle enheter må inkludere
-minst en time ukentlig klinisk veiledning med fokus på utvikling som psykiater, identitetsdannelse, overordnede forhold og planlegging av videre tjeneste så vel som dypere gjennomgang av kliniske problemstillinger og evt. kliniske problemstillinger en ikke har fått avklart ad hoc ila. uken
-daglig kontakt med spesialist i psykiatri ved den avdelig man jobber: ad hoc veiledning og for å lære bl.a. diagnoser, behandling og kultur
-minst 2 undervisningstimer ukentlig legespesifikk internundervisning
-full deltagelse i den vaktordning som gjelder for aktuell stilling og enhet
-sjekkliste følges opp og fylles ut fortløpende
-halvårlige evalueringer av tjenesten med skriftlig referat

Konstituering

Konstituering er først og fremst et driftsmessig forhold. Dersom en lege i spesialisering rykker opp som vikar i overordnet stilling ved samme avdeling, vil tjenesten telle som ledd i spesialistutdanningen. Det forutsettes at supervisjon, veiledning, deltagelse i internundervisning, kursdeltagelse osv. opprettholdes. Legen skal ha ukentlig klinisk veiledning, og det må minst være en spesialist tilsatt og arbeidende i full stilling ved den posten / enheten der legen i spesialisering jobber (for rollelæring og ad hoc veiledning). Merk at om en blir ansatt direkte i en overlegestilling mens en fortsatt er i spesialisering, vil IKKE tjenesten telle. Tjeneste som konstituert overlege kommer kun i betraktning som godkjent tellende tjeneste dersom man først ansettes som lege i spesialisering i en godkjent utdanningsstilling med NR-id.-nummer, og deretter konstitueres. Ved konstituering før avsluttet spesialistutdanning er det viktig at man opprettholder det opprinnelige ansettelsesforholdet og ikke sier opp sin utdanningsstilling.

Psykoterapiveiledning
Ukentlig psykoterapiveiledning på minst 105 timer over 3 år med veileder godkjent for legespesialisering. Veiledning for de første to årene med grunnleggende psykodynamisk psykoterapiveiledning skal gis av spesialist i psykiatri som er godkjent psykoterapiveileder. For ”tredjeåret” kan avdelingen/institusjonen, etter søknad til psykoterapiutvalget, gis dispensasjon til å benytte erfaren psykolog som psykoterapiveileder.

-minst 70 timer over minst 2 år grunnleggende psykodynamisk orientert veiledning med fokus på lege-pasient relasjonen.
- minst 35 timer over minst 1 år innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi eller gruppepsykoterapi.

Det anbefales at de to grunnleggende årene kommer først i utdanningen.
Psykoterapiveileder attesterer veiledningen og angir tydelig hvor mange timer dette godkjennes for. Grunnleggende psykoterapiveiledning og ”tredjeårs” psykoterapiveiledning skal attesteres på adskilte attester. Vi anbefaler psykoterapiutvalgets standardattester.

Attester
Pass på å skaffe attester hver gang du skifter post/avdeling (selv om du f.eks. er på to ulike akuttposter på samme sykehus eller akutt og intermediær samme sykehus: en attest for hver post).
Sørg for å få attester fortløpende ved bytte av post. Attesten skal angi NR-id.-nummeret (må ikke forveksles med institusjonens interne stillingsnummer) for stillingen, og om den var utlyst. Husk at du maksimalt kan få godkjent 12 md tjeneste i uutlyst stilling i hovedspesialiteten.
Attestene skal videre angi stillingsprosent og fravær. Permisjon for å delta i kurs er ikke fravær. Attesten skal beskrive avdelingen / enheten og godkjenningstype.
Attesten skal angi hvordan tjenesten har vært utført (tilfredsstillende?)
Attesten skal angi om tjenesten er godkjent til aktuell utdanning og for hvor lang periode, ev. med begrensninger.
Attesten skal angi hvilke erfarings- og tjenesteområder som er dekket med aktuelle tjeneste.
Attesten skal angi deltagelse i vaktordning, veiledning og internundervisning.
Attesten skal angi hvordan den kliniske veiledning har vært gjennomført (frekvens og hvem som har vært klinisk veileder).
Kontroller selv attestene etter hvert som du får dem og få gjort ev. rettinger umiddelbart.


Annen relevant tjeneste

Det godkjennes inntil 12 md annen relevant tjeneste (av 60 md spesialisering). Man må altså ha minst 48 md voksenpsykiatritjeneste.

Det eneste unntak er at BUP også kan telle som valgfri psykiatritjeneste, i tillegg til 12 md annen relevant tjeneste. Har man 2 år BUP-tjeneste (ved godkjente utdanningsinstitusjoner for barne- og ungdomspsykiatri) er det tilstrekkelig med 36 md voksenpsykiatrisk tjeneste.

Kurs

Grunnkurs i psykiatri og kurs i administrasjon og ledelse er obligatorisk. I tillegg kreves minimum 50 timer valgfrie kurs. Sørg for at kursbevisene er påført antall timer godkjent til videreutdanning i psykiatri. Kurs som er godkjent for etterutdanning (for spesialister) er ikke nødvendigvis godkjent for spesialistutdanningen. Godkjenning for fagområde psykiatri i allmennmedisin gjelder heller ikke. Kursbevis som ikke tydelig er påført antall timer tellende til spesialistutdanning i psykiatri godtas ikke. Sørg for skikkelige kursbevis / dokumentasjon fra kursarrangør.