Målbeskrivelse for thoraxkirurgi

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. Beskrivelse av faget

a) Definisjon

Kvalitetssikring av medisinsk virksomhet i faget

Sikring av nasjonal standard

b) Spesialitetens funksjon og virkeområde

c) Fagets plass i helsetjenesten

2. Læringsmål for spesialistutdanningen i thoraxkirurgi

a) Krav til kunnskaper og ferdigheter

1. Åpen hjertekirurgi hos voksne

2. Åpen hjertekirurgi hos barn

3. Lukket hjertekirurgi hos barn og voksne

4. Pacemakerkirurgi

5. Lungekirurgi

6. Kirurgi på sentrale kar

b) Krav til holdninger og faglig etikk

3. Gjennomføringsplan for utdanningen

a) Hovedutdanning

Sjekklister
Tjeneste
Veiledning
Internundervisning
Progresjon i utdanningen
b) Kursutdanning

c) Litteratur

d) Evaluering

Thoraxkirurgi

1. Beskrivelse av faget

a) Definisjon
Thoraxkirurgi er en kirurgisk grenspesialitet som omfatter sykdommer, skader og defekter i thorax, inkl. hjerte, lunge, mediastinum og de sentrale kar. Spesialistutdanningen i thoraxkirurgi skal gi en opplæring som gjør spesialisten i stand til å ta ansvaret for utredning og behandling av nevnte tilstander.

Kvalitetssikring av medisinsk virksomhet i faget

Fagets egenart og krav til spesialkompetanse forutsetter at utdanningen fortrinnsvis legges til de akademiske miljøer ved de fem regionsykehusene. Her kan kvaliteten sikres via aktive forskningsmiljø, undervisningsaktiviteter og evaluering av virksomheten. Utdanningen bygger på en bred generell kirurgisk utdanning.

Sikring av nasjonalstandard

Følgende krav skal oppfylles før man kan godkjennes som spesialist i thoraxkirurgi:

1. Spesialistgodkjennelse i generell kirurgi.

2. Tre års tjeneste ved avdeling/seksjon for thoraxkirurgi. Inntil to år av tjenesten kan avtjenes under hovedutdanningen i generell kirurgi. Søknaden om spesialistgodkjenning kreves bilagt operajonslister.

3. Kursutdanning.

Kravet er foreløpig satt til 60 timer.

4. Løpende undervisning ved godkjent utdanningsavdeling.

(Se for øvrig Årbok for Den norske lægeforening).

b) Spesialitetens funksjon og virkeområde

Thoraxkirurgi er et fag i nært samarbeide med kardiologi, lungemedisin, radiologi, anestesiologi og intensivmedisin. Fagets hovedfunksjoner er diagnostisering og behandling av ervervede og medfødte hjertefeil hos voksne og barn, transplantasjonskirurgi (hjerte og lunge), konvensjonell thoraxkirurgi, sentral karkirurgi, traumatologi og misdannelser i thoraxvegg.

c) Fagets plass i helsetjenesten

1. Thoraxkirurgi representerer i hovedsak tredjelinjetjeneste. Noe thoraxkirurgi blir imidlertid også ivaretatt av andrelinjesykehus.

2. Målsettingen for spesialistreglene er å sikre at godkjent spesialist er kvalifisert for overordnet stilling i institusjonshelsetjenesten ved kirurgiske/thoraxkirurgiske avdelinger/seksjoner. Spesialister i thoraxkirurgi må påregne betydelige oppgaver innen administrasjon og forvaltning av helsetjenester.

3. Forebyggende arbeid anses å være av spesiell betydning for hele fagområdet og bør ivaretas under spesialistutdanningen.

2.  Læringsmål for spesialistutdanningen i thoraxkirurgi
Formålet med spesialiteten i thoraxkirurgi er å gi befolkningen tilbud om utredning, behandling og etterbehandling av sykdommer, skader og defekter i thorax inkl. hjerte, lunge, mediastinum og de sentrale kar.

a) Krav til kunnskaper og ferdigheter:

1. Åpen hjertekirurgi hos voksne

1.1 Utdanningskandidaten skal selvstendig kunne utføre åpen hjertekirurgi hos voksne. Slik kirurgi omfatter i dag coronarlidelser, klaffelidelser, korreksjon av enkle misdannelser i voksen alder og operasjoner på thoracalaorta.

1.2 Kjenne prinsippene for transplan tasjonskirurgi, organpreservasjon og behandling av rejeksjon.

1.3 Ha inngående kunnskaper om ekstracorporeal sirkulasjon, forskjellige oksygeneringsmetoder, flowtyper, hemodilusjon, sirkulasjonsstans og dyp hypotermi.

1.4 Beherske hemodynamisk overvåking og ha god kunnskap om medisinsk-teknisk overvåkingsutstyr og bruk av dette.

1.5 Selvstendig kunne utføre intensive prosedyrer som:

  • innleggelse av IABP
  • åpen og lukket resiscitering
  • avlastning av akutt tamponade
  • innleggelse av temporær pacemaker
  • defibrillering
  • elektrokonvertering

1.6 Kjenne prinsippene for partielle og totale hjertepumper.

1.7 Kjenne prinsippene for rytmekirurgi og defibrillator implantasjon.

2. Åpen hjertekirurgi hos barn.

2.1 Kjenne prinsippene for behandling av enkle og kompliserte kongenitte vitier.

3. Lukket hjertekirurgi hos barn og voksne

3.1 Utdanningskandidaten skal kjenne indikasjon og teknikk ved lukking av PDA og korreksjon av coactatio aortae.

3.2 Kjenne indikasjonene for inngrep av typen banding og systemisk-pulmonal shunt.

3.3 Utdanningskandidaten skal kunne foreta inngrep på pericard.

4. Pacemakerkirurgi

Utdanningskandidaten skal beherske vanlig pacemakerkirurgi, kunne foreta perioperativ testing og kunne behandle pacemakerkomplikasjoner. Utdanningskandidaten skal kunne ta og tolke EKG med henblikk på arytmi og infarktdiagnostikk.

5. Lungekirurgi

5.1 Utdanningskandidaten skal kunne resesere lunge og lungevev.

5.2 Kjenne prinsippene for trakealkirurgi.

5.3 Selvstendig kunne utføre kirurgi på brystvegg og diafragma.

5.4 Kunne foreta sympatektomi og kirurgi for thoraxpertursyndrom.

5.5 Behandle pneumothorax.

5.6 Behandle emfysem og lungeabscess.

5.7 Foreta plastikk av brystvegg ved emfysem og fistel.

5.8 Kunne utføre og tolke endoskopisk undersøkelse av bronkialtreet.

5.9 Kunne utføre mediastinoskopi og thoracoskopi.

6. Kirurgi på sentrale kar

6.1 Utdanningskandidaten skal kunne foreta rekonstruksjon av arterier og vener, embolektomier og trombektomier, kunne resesere kar og beherske teknikkene med innsetting av protese. Kandidaten skal videre beherske prinsippene for ekstra-anatomisk bypass og kirurgi på supra-aortale kar.

6.2 Kjenne til PTA.

6.3 Kjenne til intraluminelle proteser.

b) Krav til holdninger og faglig etikk

Kandidaten bør gjennom utdanningen erverve de riktige holdninger ovenfor pasient, pårørende, kolleger, medarbeidere og annet helsepersonell.

3. Gjennomføringsplan for utdanningenSpesialistutdanningen i thoraxkirurgi organiseres av et utdanningsutvalg ved gjeldene avdeling/seksjon. Dette skal bestå av minst en overordnet lege og en lege i utdanningsstilling. Utdanningsutvalget har ansvaret for opplegg av undervisningsprogram og organisering av den kliniske tjeneste for den utdanningssøkende slik at rimelig hensyn til utdanningen blir tatt.

a) Hovedutdanning

Sjekklister
Ved søknad om spesialitet i thoraxkirurgi skal det foreligge attesterte operasjonslister som bekrefter at utdanningskandidatene har gjennomgått en tilfredsstillende opplæring i de forskjellige deler av thoraxkirurgien. Hensikten med operasjonslistene er å sikre at hver enkelt utdanningskandidat får en tilfredsstillende opplæring og erfaring i det kirurgiske håndverk.

Tjeneste
Det kreves tre års tjeneste ved thoraxkirurgisk avdeling/seksjon. Utdanning i thoraxkirurgi tilbys kun ved de fem regionsykehus.

Veiledning
Personlig veileder skal oppnevnes på avdelingen for den utdanningssøkende. Veileders hovedoppgave er å hjelpe den utdanningssøkende med å skaffe seg de nødvendige teoretiske og kliniske kunnskaper som forutsettes for å bli selvstendig i faget. Det bør foretas regelmessig evaluering av den utdanningssøkende med veileder og avdelingsoverlege eller andre foresatte ved avdelingen. Den utdanningssøkende bør få en åpenhjertig vurdering om sin progresjon og mulighetene for å fylle en selvstendig plass ved en thoraxkirurgisk seksjon/klinikk i fremtiden.

Internundervisning
Internundervisningen bør bygges opp slik at man systematisk tar for seg hovedområdene i thoraxkirurgi og supplerer med aktuelle problemstillinger og kasustikker etc. fra avdelingens daglige virke. De utdanningssøkende kan med fordel selv aktiveres med hensyn til undervisningsoppgaver.

Progresjon i utdanningen
Progresjonen i utdanningen bør tas opp mellom den utdanningssøkende, veileder og avdelingsoverlegen i forbindelse med evaluering.

b) Kursutdanning

Hensikten med kursutdanningen er å gi en systematisk innføring i de forskjellige fagområdene i thoraxkirurgi. Kurskravet er for tiden satt til 60 timer. Kandidaten må holde seg orientert om de til enhver gjeldende kurskrav.

c) Litteratur

Den utdanningssøkende bør i opplæringsperioden ha tilegnet seg teoretiske kunnskaper på nivå med Gibbons Surgery of the Chest. Det er viktig at den utdanningssøkende skaffer seg gode arbeidsrutiner og regelmessig holder seg ajourført via sentrale tidsskrifter og kongresser idet faget vil være i betydelig utvikling.

d) Evaluering

Det bør foreligge en gjensidig evaluering av de utdanningssøkende og av utdanningsinstitusjonen. Dette for å sikre at alles interesser blir hørt og for å få best mulig kvalitet og sikring av utdanningen.