Retningslinjer for Legeforeningens lokale kurskomiteer

Vedtatt av sentralstyret 20. oktober 1998 med endringer 15. september 2005.

Innledning 
Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen.

Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.  

Kurskomiteenes oppnevnelse, funksjonstid og sammensetning 
Kurskomiteene oppnevnes av fylkesavdelingens årsmøte. Funksjonstiden til det enkelte medlem bør være 4 år, og valgene bør ordnes slik at halvparten av komiteen står på valg hvert annet år.  

Komiteen skal bestå av minimum 6 medlemmer hvorav minst 3 allmennpraktiserende leger.

De øvrige medlemmer bør være en sykehuslege samt en representant for samfunnsmedisin og en for arbeidsmedisin. Kurskomiteens leder bør være allmennpraktiserende lege og han/hun bør ha plass i avdelingens styre.  

I enkelte fylker hvor kommunikasjonsmessige og andre forhold tilsier det, kan man etablere kursutvalg i tilknytning til det lokale sykehus. Slike kursutvalg bør bestå av 1-2 allmenn-praktiserende leger, en overordnet sykehuslege og en underordnet sykehuslege.

Det forutsettes at lederen inngår i fylkets kurskomite av hensyn til koordinering og planlegging på lang sikt.

Også andre lokale kurskomiteer kan på vegne av fylkeskurskomiteen arrangere kurs.  

Oppgaver 
Kurskomiteene skal planlegge og organisere kurs og annen form for videre- og etterutdanning for de praktiserende leger i fylket. Når det gjelder større kurs, er det naturlig at det etableres et samarbeid mellom kurskomiteene i regionene.

Kurskomiteene skal først og fremst arrangere de obligatoriske grunnkurs og emnekurs i allmennmedisin, dernest eventuelt ytterligere valgfrie kurs i allmennmedisin, samfunns-medisin og arbeidsmedisin.  

Komiteene skal også arrangere tverrfaglige kurs, felleskurs for leger i 1. og 2. linjetjenesten og kurs som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  

Kurskomiteene skal overfor årsmøtet i vedkommende fylkesavdeling fremlegge regnskap for forrige år og budsjett for kommende års virksomhet. 

Praktiske retningslinjer for kurskomiteenes virksomhet
Kurskomiteene utarbeider planer og programmer for kurs og møteserier. Disse skal forelegges Legeforeningen, og skal danne grunnlag for den nødvendige sentrale koordinering, og for en summarisk melding av det samlede kurstilbud.  

Kurskomiteene har ansvar for nødvendig kunngjøring av kursene.
Kurs i regi av kurskomiteene skal vurderes av vedkommende spesialitetskomite. 

Det er delegert til kurskomiteene i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin å vurdere:

*   Program for åpne møteserier arrangert av lokale legegrupper
*   Ukeshospitering på sykehus der ordningen er prinsipielt godkjent av spesialitetskomiteen

Retningslinjer for godkjenning av kurs i allmennmedisin er tatt inn i oversikten "Kurs og andre læringsformer".  

Spesialitetskomiteene kan godkjenne kurs/møter av rent medisinsk-faglig art. Andre typer kurs må godkjennes av sentralstyret.  

Kurskomiteene utsteder attester for kursdeltakelse. Den norske lægeforenings kursbevis bør benyttes. 
Kursbevis underskrives av leder i kurskomiteen eller av kursleder.
Kursbevis utskrives på grunnlag av registrert fremmøte av kursdeltakerne.

Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I) yter økonomisk støtte til arbeidet i kurskomiteene og til kursvirksomhet. Søknad om støtte fra fondet skal skrives på fastsatt skjema som fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat. Skjemaet finnes også som vedlegg i "Veileder for kurskomiteer" samt på Legeforeningens Internett-sider.

Søknad om dekning av underskudd må som hovedregel sendes 6 måneder før kursstart. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

*   hvem står som arrangør for kurset
*   hva slags kurs er det, og for hvilke spesialiteter er kurset godkjent
*   program for kurset skal vedlegges
*   budsjett for kurset skal vedlegges

Honorarsatser og kursavgift skal fastsettes i henhold til Legeforeningens satser.

Dersom budsjettert underskudd er under kr. 50.000 kan søknaden behandles administrativt. Er søknadsbeløpet mellom kr. 50.000 og 200.000 må søknaden fremlegges fondsutvalget for Utdanningsfond I for avgjørelse. Er søknadsbeløpet over kr. 200.000 er det sentralstyret som fatter den endelige avgjørelsen i saken etter innstilling fra fondsutvalget.

Etter at kurset er avsluttet skal regler for oppgjør av kurs som fremkommer på baksiden av søknadsskjemaet, samt mer detaljert i "Veileder for kurskomiteer", anvendes. Regnskapet skal sendes inn til Legeforeningens sekretariat innen 3 måneder etter at kurset er avsluttet.