Prinsipper for utdanningsavtaler i spesialistutdanningen

Prinsippene bygger på "Samarbeidsformer i spesialistutdanningen" vedtatt av sentralstyret 15.2. 2000.

Vedtatt av sentralstyret 24. august 2004

Følgende generelle grunnprinsipper gjelder for utdanningsavtaler i spesialistutdanningen:

 • Når utdanningsavtaler skal utarbeides, skal målet være å få en bedre og smidigere spesialistutdanning. Rotasjonsordninger er formalisert samarbeid mellom flere virksomheter for å sikre forsvarlig spesialisering av leger. Det forutsettes forhåndsgodkjenning av utdanningsavtalene, jfr. §2.3 Rotasjonsordninger i Overenskomst mellom Spekter Helse og Den norske legeforening Del II – A2. 

 • Utdanningsavtaler skal organiseres med bakgrunn i faglige og ikke driftsmessige behov. Utdanningsavtaler som opprettes, skal skje på grunnlag av utdanningsbehovet til legene under spesialisering og under hensyn til deres praktiske livssituasjon. Dette innebærer at kollektive utdanningsavtaler bare kan inngås mellom institusjoner som ligger innenfor sosialt og geografisk akseptable avstander.

 • Det kan også godkjennes utdanningsavtaler mellom godkjent utdanningsinstitusjon og privat praksis i vedkommende spesialitet. Tjenesten vil kunne godkjennes som gruppe II-tjeneste for inntil 6 måneder av spesialistutdanningen under nærmere forutsetninger.

 • Alle utdanningsavtaler skal ta utgangspunkt i godkjente stillinger for leger under spesialisering.

 •   Det må være mulig for den enkelte lege under spesialisering å få et individuelt utdanningsløp.

 • Ved rotasjon til institusjon som ikke er godkjent utdanningsinstitusjon, må følgende forhold være avklart:

- Det må være opprettet minst en overlegestilling med tilsatt spesialist i faget i full tids stilling.
- Overlege og lege under spesialisering må arbeide parallelt slik at legen under spesialisering sikres supervisjon. Ved overlegens fravær må annen tilstedeværende overlege med spesialiteten overta ansvaret.
- Legen under spesialisering skal delta i internundervisningen ved godkjent utdanningsavdeling. Dette skal fremgå av avdelingens utdanningsplan, rotasjonsplan og individuell utdanningsplan
- Den godkjente utdanningsinstitusjonen skal ha veilederansvaret.
- Det må etableres en rotasjonsplan der tid og varighet for de ulike tjenesteperioder fremgår, vaktplaner for begge institusjoner mv.


Kriterier for kollektive utdanningsavtaler: 

 • Godkjente utdanningsavtaler må fremgå av utlysningsteksten til stillinger for leger under spesialisering. 
   
 • Avtalen må være utarbeidet og underskrevet av aktuell(e) arbeidsgiver(e) og tillitsvalgte for legene under spesialisering.
   
 • Avtalen må være vurdert og godkjent av spesialitetskomiteen i faget. 
   
 • Arbeidet må foregå i godkjente stillinger for leger under spesialisering. 
   
 • Arbeidet må være lønnet. 
   
 • Spesialistreglenes bestemmelser om veiledning, utdanningsutvalg, godkjenning og overvåkning av utdanningsavdelingene må oppfylles. 
   
 • Det må foreligge en individuell plan for utdanningen som også inkluderer arbeid på samarbeidende avdeling.

 


Kriterier for individuelle utdanningsavtaler:

Øvrige utdanningsavtaler kan i tillegg inngås på individuelt grunnlag ut fra det behov den enkelte lege under spesialisering har:
 
 1. Avtalen må være frivillig for legen under spesialisering.
   
 2. Avtalen må gjelde for en begrenset tid. 
   
 3. Avtalen må være utarbeidet og underskrevet av legen under spesialisering, hennes/hans tillitsvalgte og arbeidsgiver. 

For øvrig gjelder punktene 3) – 7) over.


Merknad
De juridiske forhold som omfatter arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter, er ikke berørt i ovennevnte anbefalinger.