NRFs Forskningsfond

NRFs Forskningsfond og Overlege Jan A.Pahles legat

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Overlege Jan A. Pahles legat vil i år 2021 etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer.
Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.
Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres. Forskningsarbeidet skal ledes av vitenskapelig kvalifisert personale.
Styret i forskningsfondet opplyser at det er spesielt øremerkede midler til forskning innen følgende områder:


Barneleddgikt
Lupus
Sklerodermi


Det gis fortrinnsvis ikke støtte til forskning på informasjonstiltak eller reiser. Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond eller Pahles legat.
Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no eller fås ved kontakt med Norsk Revmatikerforbund, tlf. 22 54 76 00. Det skal i tillegg til søknadsskjema vedlegges kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk, maksimalt 7 sider, samt CV, maksimalt 2 sider for søker. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges også erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.


Søknaden sendes: Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo eller på epost til: post.fond-legat@revmatiker.no
For spørsmål, send epost til: post.fond-legat@revmatiker.no


FRIST 15. SEPTEMBER 2021.