NRFs strategiplan 2021-2025

Norsk Revmatologisk Forening (NRF) arbeider for å fremme og utvikle det medisinske fagfeltet revmatologi på nasjonalt nivå. Foreningens langsiktige og overordnede målsetninger og prioriteringer beskrives i strategiplaner med fem års tidshorisont.

NRF sin strategiplan for perioden 2021-2025 omtaler foreningens prioriterte satsninger innenfor de fire ansvarsområdene for spesialisthelsetjenesten (pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring).

Denne planen ble presentert på årsmøtet 2021. Denne strategiplanen legger grunnlaget for det videre arbeidet til NRF i årene fremover, og styret i NRF ønsker derfor å dele strategiplanen i sin helhet.

Under følger en kort beskrivelse av NRFs viktigste satsninger innenfor de ulike ansvarsområdene.

I pasientbehandling vil NRF særlig prioritere

  • at revmatologer skal videreutvikle sin spisskompetanse på inflammatoriske systemsykdommer, og at fagfeltet skal ha mannskap, vaktordninger og sengeplasser til å lede og koordinere akutt utredning og behandling av komplekse systemsykdommer.
  • utvikling av strukturerte, tverr-disiplinære pasientforløp, med piloter på sentrale revmatologiske diagnoser. Data fra forløpene bør løpende registreres i nasjonale kvalitetsregistre, og benyttes til forbedringsarbeid og forskning.
  • optimalisering av revmatologers samarbeid med helsefag, primærhelsetjeneste og spesialister fra andre medisinske fagfelt

I forskning vil NRF særlig prioritere

  • at de etablerte revmatologiske forsknings miljøene befester og videreutvikler sine spydspiss-posisjoner og dermed bidrar til å fremskaffe ny viten med potensial til å endre klinisk praksis
  • praktisk bistand til å utvikle faglige nettverk og møteplasser for forskning
  • at interesserte forskere skal få bruke foreningens kommunikasjonskanaler til å diskutere nye prosjektideer, og da gjerne studier knyttet til satsningene på kliniske intervensjonsstudier, pasientforløp og kvalitetsregistre

I utdanning av helsepersonell vil NRF særlig prioritere

  • utvikling av ny spesialistordning, med særlig fokus på at alle utdanningsavdelinger skal tilby gode læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og deltagelse på alle anbefalte nasjonale kurs. Det anbefales krav om læringsaktivitet ved medisinsk avdeling på minst to år.
  • Felles, nasjonale retningslinjer for etterutdanning av spesialister, med avklaring av rettigheter og plikter knyttet til årlig deltagelse på kurs og kongresser

I opplæring av pasienter og pårørende vil NRF særlig prioritere

  • at utvikling av individualisert, tverrfaglig pasientopplæring via strukturerte pasientforløp koordineres med kurs i læring og mestring på gruppenivå
  • økt samarbeid mellom offentlige og private aktører som tilbyr nettbasert pasientinformasjon om revmatiske sykdommer; slik at pasienter, pårørende og samfunn sikres lett tilgjengelig, kvalitetssikret og lokalt tilpasset informasjon