Norsk revmatologisk forening

Om oss

Vedtekter

Foreningen er per 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten revmatologi av landsstyret i Den norske legeforening.

Vedtektene er vedtatt av årsmøtet den 25.10. 2006 og godkjent av sentralstyret 16.11. 2006, med endringer vedtatt av årsmøtet den 26.11.2009 og godkjent av Den norske Legeforening 7.5.2010. Endringer vedtatt av ekstraordinært årsmøte den 28.april.2011 og godkjent av Den norske Legeforening 4.juli.2011. Endringer vedtatt av årsmøtet 28.11.2 013 og godkjent av Den norske Legeforening 7.5.2014.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk Revmatologisk Forening, forkortet NRF. På engelsk benyttes navnet Norwegian Society for Rheumatology.

§ 2-1 Forholdet til Den norske legeforening

NRF er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og er omfattet av Dnlf’s lover. Vedtekter for NRF gjelder i tillegg.

§ 2-2 Internasjonale tilslutninger

NRF er tilsluttet The European League against Rheumatism (EULAR) og Skandinavisk Revmatologisk Forening. Sistnevnte tilslutning innebærer abonnement på tidsskriftet Scandinavian Journal of Rheumatology til NRF’s medlemmer, betalt av NRF.

§ 3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlf’s lover, § 1-2 og § 3-6-3, er NRF’s formål å arbeide for fremme av revmatologi som fag, både vitenskapelig og praktisk faglig.

§ 4 Medlemskap

 • NRF’s medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt NRF eller som velger denne
  som fagmedisinsk forening.
 • NRF kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til faget revmatologi, unntatt gjennom legemiddelindustri eller kommersielle firma. Leger
  som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett, kan ikke velges inn i besluttende organer og kan etter bestemmelse av styret, evt årsmøtet, utelukkes fra å delta i behandling av spesielle saker. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av NRF.

§ 5 Æresmedlemmer

Styret kan utnevne æresmedlemmer som har utmerket seg innen NRF eller faget revmatologi, etter skriftlig forslag fra et medlem. Slike forslag vil bli behandlet konfidensielt av styret.

§ 6 Foreningens organer

NRF’s organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomité
 • Fagråd
 • Stipendutvalg
 • DRG - utvalg

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er NRF’s høyeste organ og skal avholdes årlig i perioden september - desember. Styrets innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 4 uker før. Det er åpent for alle medlemmer, og media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. Årsmøtet velger møteleder og referent.

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsberetning fra styret og evt. komitéer
 • Revidert regnskap
 • Kontingent for assosierte medlemmer
 • Økonomiplan
 • Forslag fra styret, eller skriftlige forslag fra medlemmer innkommet minst 6 uker før årsmøtet
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Valg til andre utvalg og komitéer

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til Dnlf’s lover,
§ 3-3-3. Skriftlig valg skal foretas når flere forslag foreligger. Referenten skriver referat, som etter godkjenning av styret skal sendes til medlemmene.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers frist hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Vedtak kan bare fattes i saker som fremgår av innkallingen.

§ 9 Styret

§ 9-1 Sammensetning og valg

Styret består av 8 medlemmer. Leder, sekretær og medlem fra Ylf velges av årsmøtet, for øvrig konstitueres styret seg selv. Alle helseregioner bør være representert i styret. Leder av 
spesialitetskomiteen og fagrådet bør være medlemmer av styret. Styrets funksjonsperiode er 2 år fra første månedsskifte etter valget, med unntak for kasserer som fungerer ut regnskapsåret.
For å få kontinuitet i styret bør ikke mer enn 4 av medlemmer skiftes ut samtidig. Leder bør ikke velges for mer enn 2 påfølgende perioder.

§ 9-2 Styrets møter

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet
dobbeltstemme. Referat skal godkjennes av styremedlemmene

§ 9-3 Styrets oppgaver

Styret handler på vegne av NRF med ansvar overfor årsmøtet og har til oppgave å:

 • ivareta foreningens formål og være oppmerksom på forhold som er av interesse for faget, foreningen og dens medlemmer.
 • ivareta foreningens oppgaver ihht. vedtektene og Dnlf’s lover, §§ 1-2, 3-6-3 og 3-6-4.
 • lede og samordne foreningens virksomhet.
 • innkalle til årsmøte og følge opp vedtak herfra.
 • sørge for at det føres protokoll for vedtak og referat fra alle møter. Sekretæren har på styrets vegne ansvar for arkivering av disse og andre relevante saksdokumenter.
 • sørge for at foreningens økonomiske midler disponeres i henhold til foreningens formål og oppgaver. Kassereren har på styrets vegne ansvar for at midlene anbringes på forsvarlig måte, å foreta utbetalinger, sette opp budsjett og føre regnskapet i samarbeid med kvalifisert regnskapsfører.
  drive foreningens kurs-, opplærings og  informasjonsvirksomhet

§ 10 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, og velger selv sin leder. Valgkomitéen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode, og den skal forberede valg av styre og andre
utvalg/komitéer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomitéen skal fremlegge sin innstilling til alle valg i så god tid før årsmøtet at den kan vedlegges innkallingen.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endring skal følge innkallingen. Til gyldig vedtektsendring kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.