Alendronat tabl.

Virkestoff: alendronat.
PASIENTINFORMASJON

Alendronat er virkestoffet i ”Fosamax”,  ”Alendronat” og "Binosto"Norsk-revmatologisk-250.jpg

Bruk
Alendronat tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater og brukes ved osteoporose (benskjørhet).

Virkninger/egenskaper
Dersom man mister mye benmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper benmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel langvarig bruk av kortison-preparater som Prednisolon.
Alendronat skal hindre at benvev nedbrytes, og dermed minske tapet av benmasse. Det betyr at skjelettet indirekte bygges opp og styrkes, og at risikoen for brudd reduseres. 

Det vil ta tid før alendronat virker; derfor tar det flere måneder før skjelettet er styrket. 

Dosering
Alendronat tabletter finnes i to forskjellige styrker og doseres på følgende måte:
10 mg - tas 1 gang daglig
70 mg tablett - tas 1 gang per UKE ("ukestablett")

Det er vanligst å bruke 70 mg tabletten en gang per uke, dvs "ukestabletten". For å sikre god effekt, samt for å unngå bivirkninger, er det svært viktig at du anvender riktig "teknikk" når du inntar alendronat. Følg bruksanvisningen nedenfor:

  • Tabletten må tas på tom mage på morgenen, dvs minst 30-60 minutter før første måltid på den dagen du skal ta tabletten, og ikke sammen med andre medisiner (se Forsiktighetsregler).
  • Fosamax og Alendronat er tabletter som må svelges hele med rikelig væske, ett fullt glass vann. Ikke tygg tabletten.
  • Binosto er en brusestablett og kan brukes av de som ikke kan, eller ikke ønsker, å svelge hele tabletter. Binosto skal først løses i minst ½ glass vanlig vann. Rør i glasset, det kan være nødvendig å røre inntil den løser seg opp. Oppløsningen skal drikkes så fort oppløsningen er klar, eller litt grumsete. Drikk i tillegg deretter minst 30 ml (gjerne et kvart glass) vann. Brusetabletten skal ikke svelges hel, ikke tygges og ikke løses opp i munnen på grunn av risiko for irritasjon i munn, svelg og spiserør.
  • Ikke legg deg ned de første 30 minuttene etter at tabletten (Fosamax, Alendronat) eller oppløst brusetablett (Binosto) er tatt for å unngå at rester av legemidlet kan irritere/gi sår i spiserøret.
  • Du kan spise og drikke annet enn vann ca 30-60 minutter etter tablettinntak, samt ta dine eventuelle andre tabletter/medisiner (se Forsiktighetsregler). Dersom mat/drikke (unntatt vann) inntas samtidig med alendronat, vil effekten av alendronat kunne utebli.

Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium (kalk) og vitamin D i tillegg til alendronat. De fleste må ta dette i form av tilskudd (eks kalktabletter med vitamin D). Det er viktig at kalken tas minst 2 timer etter alendronat, eventuelt kan hele kalkdosen tas om kvelden.

Uønskede virkninger som kan oppstå
- Muskel-/skjelettsmerter

Magesmerter, sure oppstøt, kvalme, oppblåst mage, luftavgang fra tarm og diaré eller forstoppelse kan forekomme. Sjeldnere ses irritasjon og sår i spiserør.
- Hodepine kan forekomme. Kløe/utslett er rapportert. 

- I svært sjeldne tilfeller er det sett påvirkning på kjevebenet (bennekrose), hovedsakelig i forbindelse med tannkirurgisk behandling ved tanninfeksjoner.

- Dersom alendronat brukes over lang tid (flere år), kan det i sjeldne tilfeller oppstå atypisk lårbensbrudd (tretthetsbrudd). Kontakt derfor lege om du får smerter i ett eller begge lår, hofte eller lyske. Begge ben bør da undersøkes.

-Behandlingsvarighet bør vurderes av lege i samråd med deg, og særlig etter 5 års bruk.

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Dersom du har svelgeproblemer eller forandringer i spiserøret, for eksempel innsnevring, bør du ikke bruke alendronat. Hvis du har eller har hatt alvorlig sykdom i mage-/tarmkanalen som eks magesår innenfor siste år, bør du være tilbakeholden med bruk av alendronat.

Dersom du ikke kan stå eller sitte med oppreist overkropp i 30-60 minutter, bør du også unngå alendronat. Det betyr at dersom du er sengeliggende (for eksempel pga influensa, etter en operasjon eller lignende), bør du ha en pause fra alendronat. Personer med sterkt redusert nyrefunksjon, skal ikke bruke alendronat. Har du for lavt innhold av kalsium i blodet (hypokalsemi), skal heller ikke alendronat brukes.

Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke innta noen andre legemidler i timen før, eller den første timen etter du har inntatt alendronat. Dersom du bruker kalk, syrenøytraliserende midler, stoffskiftemedisin (Levaxin), magnesium og/eller jernpreparater bør du vente ca 2 timer med å ta disse etter du har tatt alendronat. Samtidig inntak av spesielt disse preparatene vil bidra til at effekten av alendronat blir usikker. Dersom du opplever plager fra mage/tarm som sure oppstøt ved bruk av alendronat, vær forsiktig med betennelsesdempende legemidler som naproksen, diklofenak, ibuprofen og lignende.

Graviditet/amming: Alendronat skal ikke brukes under graviditet, da det er en mulighet for at fosteret påvirkes. Kvinner som planlegger å bli gravide bør heller ikke bruke alendronat på grunn av svært langsom utskillelsesprosess og dermed fare for påvirkning av fosteret. Det er ukjent om alendronat går over i morsmelk. Unngå derfor alendronat dersom du ammer. Både under svangerskap og amming anbefales tilskudd av kalk og vitamin D for de kvinner som er utsatt for å utvikle osteoporose.

Gode råd
Følg nøye bruksanvisningen for hvordan du skal ta alendronat, se Dosering.  
For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Sørg også for tilstrekkelig kalktilskudd, enten via kosthold eller ved tilskudd av kalktabletter. De fleste bør også bruke vitamin D (fra tran produkter eller via tabletter som inneholder både kalk og vitamin D) for å sikre at kroppen nyttiggjør seg kalk.
 
Ved alle lege- og eller tannlegebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene og preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasis og eksemforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Revidert av sykehusfarmasøyt: Marit Buajordet

Fornyet godkjenning: 01.04.2020 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm