Allopurinol tbl.

Virkestoff: allopurinol

Allopur er virkestoffet i: Allopur, Zyloric
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Allopurinol er et legemiddel som brukes for å forebygge urinsyregikt. 

Virkning/egenskaper 
Allopurinol reduserer dannelsen av urinsyre slik at mengden av urinsyre i blodet blir lavere, og kan på den måten forebygge urinsyregiktanfall. Det er ikke vanlig å starte behandlingen samtidig som man har et pågående urinsyregiktanfall. 

Det kan være aktuelt å kombinere allopurinol med andre legemidler mot din urinsyregikt.

 Dosering

Vanlig dosering hos voksne er 200-300 mg daglig, men kan økes opptil 600 mg. Ved redusert nyrefunksjon gis lavere doser. Legen avgjør i samråd med deg nøyaktig hvilken dosering du skal bruke.

Tablettene kan tas både med og uten mat. Hvis man får magebivirkninger så kan disse som regel unngås ved at legemidlet tas til et måltid. 

 Uønskede virkninger som kan oppstå
- Utslett, kløe, hudforandringer og avflassing av huden. Leveren kan påvirkes i sjeldne tilfeller.

- Allergiske reaksjoner som alvorlige hudreaksjoner er sett. Behandlingen må da stoppes. Ved milde hudreaksjoner kan behandlingen gjenopptas, men med lavere dose og gradvis økes etter behov. Dette gjøres kun etter avtale med lege.

- Dersom du har brukt allopurinol en stund og urinsyregikten likevel skulle blusse opp, bør behandlingen med allopurinol som regel fortsette, og akutt behandling med andre medisiner kan være aktuelt i tillegg. Dette avgjøres av legen.  

 Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler: Allopurinol kan påvirke nedbrytning av andre legemidler, f.eks Marevan og fenytoin. Dette kan føre til endret effekt av legemidlene. Noen legemidler som enkelte antibiotika (ampicillin, amoxicillin) og enkelte midler som brukes ved hjertekarsykdom (ACE-hemmere) brukt sammen med allopurinol, kan øke risikoen for hudreaksjoner. Informer derfor alltid legen om hvilke legemidler du bruker.

Ved redusert nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises, og det er aktuelt å gi lavere doser.

Graviditet/amming: Det foreligger så langt ikke god nok dokumentasjon på om allopurinol er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med allopurinol og bruk sikker prevensjon.

Det er ukjent om allopurinol går over i morsmelk. Derfor frarådes amming under bruk.

Gode råd
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Yvonne Lao. Godkjent første gang: 18.02 2010.

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil. Fornyet godkjenning: dato 30.10.2013 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.