anifrolumab

Anifrolumab er virkestoffet i Saphnelo infusjon

PASIENTINFORMASJON

Bruk

Anifrolumab er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved moderat til alvorlig systemisk lupus erythematosus (SLE) hos voksne. Du får anifrolumab i tillegg til din standardbehandling mot SLE.

Virkning/egenskaper

Anifrolumab er et såkalt biologisk legemiddel. Det blokkerer aktiviteten til type 1 interferon, som ellers bidrar til ubalansen i immunsystemet og dermed betennelsen i kroppen som gir symptomer på SLE. Symptomene vil dermed gå tilbake, sykdommen vil blusse sjeldnere opp, og behovet for å bruke prednisolon vil gå ned.

Det kan ta tid før effekten på sykdomsaktiviteten inntrer; fra 4 uker opptil 3-6 måneder.

Dosering

Anifrolumab gis på sykehus som intravenøs infusjon (direkte i en blodåre) over en periode på 30 minutter hver 4. uke. Anbefalt dose er 300 mg per infusjon.

Dersom du av en eller annen grunn har uteblitt fra en timeavtale for å få anifrolumab, bør du kontakte sykehuset for å få ny time så raskt som mulig.

Uønskede virkninger som kan oppstå

Infeksjoner. Anifrolumab kan øke risikoen for infeksjoner som for eksempel luftveisinfeksjoner og helvetesild. Kontakt lege dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon som slapphet, muskelverk, vedvarende hoste, kortpustethet, svie når du tisser eller at du må tisse oftere enn vanlig, diaré eller magesmerter, eller prikking/smerte etterfulgt av små blemmer i et avgrenset hudområde (kan være symptom på helvetesild). Da vil lege avgjøre om du skal ta pause i behandlingen med anifrolumab, og om du trenger behandling mot infeksjonen.

Hodepine, kvalme, oppkast, slapphet og svimmelhet kan forekomme under eller kort tid etter selve infusjonen med anifrolumab.

Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige allergiske reaksjoner som puste- eller svelgevansker, hevelse i ansikt, leppe, tunge eller svelg, sterk kløe i huden med rødt utslett eller utstående kuler eller svimmelhet/besvimelse. Kontakt helsepersonell umiddelbart dersom du får slike allergiske reaksjoner.

Anifrolumab er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke kartlagt.

Forsiktighetsregler

Ved andre sykdommer: Lege vil vurdere om du skal ha pause i behandlingen med anifrolumab dersom som får en alvorlig eller ukontrollerbar infeksjon. Forsiktighet bør utvises dersom du er spesielt utsatt for infeksjoner, for eksempel fordi du har diabetes eller et i utgangspunktet nedsatt immunforsvar. Hvis du tidligere har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp under behandling med anifrolumab. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om tidligere smitte. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette før behandlingen starter.

Anifrolumab skal bare brukes etter nøye vurdering fra lege dersom du har eller har hatt kreft.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra anifrolumab, både før og etter operasjonen. Dette gjelder også ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling og tannverk).

Vaksiner: Du bør unngå levende vaksiner under anifrolumabbehandling. Snakk med lege dersom du har behov for vaksiner. Covid-19-, influensa- og pneumokokkvaksiner er inaktiverte (ikke-levende) vaksiner, og kan tas.

Graviditet/amming/fertilitet: En vet ennå ikke om anifrolumab er trygg å bruke under graviditet. Du må derfor bruke sikker prevensjon under behandling med anifrolumab. Dersom du blir gravid mens du bruker anifrolumab, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, bør du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog før du prøver å bli gravid.

Det er ukjent om anifrolumab går over til morsmelk. Spørsmål om amming tas derfor opp individuelt med behandlende revmatolog.

Det er så langt ukjent om anifrolumab påvirker fertilitet. Menn som planlegger å bli fedre bør snakke med behandlende revmatolog om sin medisinbruk.

Gode råd

Følg opp avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontroller, slik at du selv er ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk og sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen med eventuelle nye medikamenter.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

----------------------------------------------------------------------------------------

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt Randi Mosenden 09.02.2024. Godkjent av spesialister i revmatologi Marianne Wallenius og Anna-Birgitte Aga 22.02.2024.