Benlysta infusjon/injeksjon

Virkestoff:belimumab.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Benlysta (belimumab) er aktuelt å bruke som tilleggsbehandling ved systemisk
lupus erythematosus (SLE) med høy sykdomsaktivitet.

Virkning/Egenskaper
Benlysta tilhører klassen "biologiske" legemidler og er et antistoff som virker på
B-celler (en type hvite blodlegemer). Dette medfører at en del av betennelses- og
immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske
sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
utmattede/trette.


Dosering
Benlysta gis enten som intravenøs infusjon på sykehus, eller som en injeksjon
Infusjon: Infusjonen sette på sykehus og tar ca 1 time. Dosen bestemmes av
legen din, og er vanligvis 10 mg for hvert kilogram (kg) kroppsvekt. Du får
vanligvis Benlysta etter følgende opplegg; på første behandlingsdag (dag 1) og
deretter 14 og 28 dager senere. Etter dette gis Benlysta vanligvis en gang hver 4.
uke.
Injeksjon/ferdigfylt penn: Injeksjonen er i en ferdigfylt penn. Den settes i
underhuden (subkutant) 1 dag pr uke, dosen er på 200 mg. Finn en fast ukedag
som passer deg. Dersom du skal bytte fra infusjon til penn, så kan den første
pennen settes etter 1-4 uker etter siste infusjon, men avtal med legen din når du
kan gå fra infusjon til penn. Se gode råd for hvordan rent praktisk sette den.
Tiltak ved forglemmelse av den ukentlige injeksjonen:
Dersom du glemmer dosen din innen 3 dager etter at du egentlig skulle tatt den,
skal du ta dosen din så snart du husker det og deretter følge din normale
doseringsplan på din valgte dag. Dersom du har glemt dosen din for mer enn
3 dager siden, skal du spørre legen din om når du skal ta din neste dose.

Uønskede virkninger som kan oppstå
De mest vanlig rapporterte bivirkningene av Benlysta er infeksjoner som
luftveisinfeksjon og urinveisinfeksjon. Kontakt legen dersom du får feber eller
andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet,
svie/sterk lukt ved vannlating og hyppigere vannlating). Kvalme og diarè er også
relativt hyppig rapportert, dvs sett hos færre enn 1 av 100, men hos flere enn 1
av 10.
For infusjon er det rapportert infusjonsrelaterte reaksjoner som lav puls,
hodepine, påvirkning av blodtrykk, utslett og kløe. Derfor gis det ofte
febernedsettende og allergimedisin for å forhindre en slik infusjonsreaksjon.
Infusjonsreaksjoner ses ikke ved bruk av ferdigfylt penn.
Sjeldnere ses alvorlige allergiske reaksjoner, feber, lavt antall hvite blodceller,
smerter i hender eller føtter. Migrene og depresjon er også rapportert


Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Benlysta er ikke anbefalt ved
pågående eller gjennomgått infeksjon med hepatitt B, hepatitt C, HIV/AIDS eller
ved alvorlig, aktiv lupus i sentralnervesystemet eller nyrer, ved lave nivåer av
gammaglobulin eller tidligere transplantasjon. Det er rapportert at i sjeldne
tilfeller (dvs hos færre enn 1 av 1000, men hos flere enn 1 av 100) er det sett
psykiske reaksjoner som selvmordstanker. Kontakt derfor legen din dersom du
merker forverret depresjon eller andre psykiske reaksjoner under behandlingen.
Ved kreftsykdommer: Benlysta skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom,
og bare etter nøye vurdering dersom du har hatt en kreftsykdom tidligere.
Samtidig bruk av andre legemidler: Benlysta har ikke vært studert i kombinasjon
med annen B-celle-terapi, for eksempel rituximab (Mabthera, Rixathon), eller
med Sendoxan (cyklofosfamid) og forsiktighet bør utvises.
Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner.
Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Snakk med legen din.
Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du
eventuelt bør ha fra Benlysta, både før og etter operasjonen

Graviditet/amming: Det foreligger ikke god nok dokumentasjon på bruk av
Benlysta med hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under
behandling med Benlysta og bruk sikker prevensjon. Kvinner anbefales å stoppe
med Benlysta 4 måneder før de prøver å bli gravide. Hvis du planlegger å bli
gravid, må du diskutere videre behandling med behandlende revmatolog i god
tid. Det finnes ingen dokumentasjon på om bruk av Benlysta kan påvirke
sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må også diskutere sin bruk av
Benlysta med behandlende revmatolog. Det er sannsynlig at Benlysta kan gå
over i morsmelk. Rådfør deg med legen din dersom du ammer.


Gode råd
Praktisk håndtering: Benlysta SKAL oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC), men må ikke
fryses. Se pakningsvedlegget for nærmere informasjon om oppbevaring. Pennen
skal tas ut av esken og hvile i romtemperatur i 30-60 minutter før Benlysta
injiseres. Følg anvisningene og tegningene i pakningsvedlegget ved injeksjon.
Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Velg
injeksjonssted: Forsiden av lår, ytre overarm, eller mage (nedenfor navlen
unntatt i området fra 0-5 cm rett under navlen). Velg et nytt injeksjonssted for
hver injeksjon. Vask injeksjonsstedet godt med spritserviett før du setter
injeksjonen. Du vil få praktisk opplæring i å sette Benlysta før bruk. Pennen skal
ikke brukes dersom væsken har feil farge, er uklar eller inneholder fremmede
partikler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er tilfellet. Brukt penn
kastes i egnet beholder. Når beholderen er full, forsegles den og kastes i
husholdningsavfallet.
Demonstrasjonsvideo for hvordan sette injeksjonen finnes på nett:
Felleskatalogen.no/medisin/instruksjonsfilmer
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, Vær oppmerksom på at det
som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv
ansvarlig for å møte opp.


Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon som vedvarende
hoste, vond hals, uvanlig slapphet/tretthet/nattesvette eller svie ved vannlating.


Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du
oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du
bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du
bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike
legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim
Dato: 18.04.12. Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Fornyet godkjenning: 04.11.2023 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm