Benlysta infusjon

Virkestoff:belimumab.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Benlysta (belimumab) er aktuelt å bruke som tilleggsbehandling ved systemisk lupus erythematosus (SLE) med høy sykdomsaktivitet.

Virkning/Egenskaper
Benlysta tilhører klassen "biologiske" legemidler og er et antistoff som virker på B-celler (en type hvite blodlegemer). Dette medfører at en del av betennelses- og immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette.

Dosering
Benlysta gis som intravenøs infusjon på sykehus. Selve infusjonen tar ca 1 time. Dosen bestemmes av legen din, og er vanligvis 10 mg for hvert kilogram (kg) kroppsvekt. Du får vanligvis Benlysta etter følgende opplegg; på første behandlingsdag (dag 1) og deretter 14 og 28 dager senere. Etter dette gis Benlysta vanligvis en gang hver 4. uke.

Før infusjonen settes i gang, kan febernedsettende og allergimedisin gis for å forhindre eventuell feber og allergiske reaksjoner i forbindelse med infusjonen, det vil si forhindre en infusjonsreaksjon.

Uønskede virkninger som kan oppstå
De mest vanlig rapporterte bivirkningene av Benlysta er infeksjoner som luftveisinfeksjon og urinveisinfeksjon. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, svie/sterk lukt ved vannlating og hyppigere vannlating). Kvalme og diarè er også relativt hyppig rapportert, dvs sett hos færre enn 1 av 100, men hos flere enn 1 av 10.

Videre er det rapportert infusjonsrelaterte reaksjoner som lav puls, hodepine, påvirkning av blodtrykk, utslett og kløe.

Sjeldnere ses alvorlige allergiske reaksjoner, feber, lavt antall hvite blodceller, smerter i hender eller føtter. Migrene og depresjon er også rapportert

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Benlysta er ikke anbefalt ved pågående eller gjennomgått infeksjon med hepatitt B, hepatitt C, HIV/AIDS eller ved alvorlig, aktiv lupus i sentralnervesystemet eller nyrer, ved lave nivåer av gammaglobulin eller tidligere transplantasjon. Det er rapportert at i sjeldne tilfeller (dvs hos færre enn 1 av 1000, men hos flere enn 1 av 100) er det sett psykiske reaksjoner som selvmordstanker. Kontakt derfor legen din dersom du merker forverret depresjon eller andre psykiske reaksjoner under behandlingen.

Ved kreftsykdommer: Benlysta skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom, og bare etter nøye vurdering dersom du har hatt en kreftsykdom tidligere.

Samtidig bruk av andre legemidler: Benlysta har ikke vært studert i kombinasjon med annen
B-celle-terapi, for eksempel rituximab (Mabthera, Rixathon), eller med Sendoxan (cyklofosfamid) og forsiktighet bør utvises.

Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes. Snakk med legen din.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Benlysta, både før og etter operasjonen

Graviditet/amming: Det foreligger ikke god nok dokumentasjon på bruk av Benlysta med hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med Benlysta og bruk sikker prevensjon. Kvinner anbefales å stoppe med Benlysta 4 måneder før de prøver å bli gravide. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med behandlende revmatolog i god tid. Det finnes ingen dokumentasjon på om bruk av Benlysta kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må også diskutere sin bruk av Benlysta med behandlende revmatolog. Det er sannsynlig at Benlysta kan gå over i morsmelk. Rådfør deg med legen din dersom du ammer.

Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon som vedvarende hoste, vond hals, uvanlig slapphet/tretthet/nattesvette eller svie ved vannlating.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim
Dato: 18.04.12. Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Fornyet godkjenning: 26.06.2020 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm