Bimekizumab injeksjon

Bimekizumab er virkestoffet i Bimzelx injeksjon

PASIENTINFORMASJON

imageb9qun.png

Bruk

Bimekizumab brukes ved psoriasisartritt og aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) når andre sykdomsmodifiserende legemidler ikke har hatt tilstrekkelig virkning, ofte i kombinasjon med disse. Det kan i spesielle tilfeller være aktuelt å bruke bimekizumab ved andre revmatiske sykdommer.

Virkning/egenskaper 

Bimekizumab tilhører klassen "biologiske" legemidler og blokkerer effekten av interleukin-17A, interleukin-17F og interleukin-17AF, som er signalmolekyler som ellers bidrar til å øke betennelsesprosesser. Legemidlet motvirker slik betennelses- og immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at den blir fredeligere. Mange vil føle seg mindre utmattede og senkningen reduseres. Leddene blir mindre betente og leddødeleggelsen bremses ned.  Eventuell fortykning av huden, flassing og hudrødme ved psoriasis vil reduseres.

Vanligvis ses effekt på sykdomsaktiviteten innen 12 til 16 ukers behandling. Enkelte pasienter som har delvis respons ved oppstart av behandling kan fortsatt få bedring ved behandling utover 20 uker.

Dosering

Bimekizumab settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Legemidlet finnes som ferdigfylt sprøyte og ferdigfylt penn. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen uten etter avtale med lege. Vanlig dose er 160 mg (en ferdigfylt sprøyte eller penn) hver 4. uke. For pasienter med psoriasisartritt med samtidig moderat til alvorlig plakkpsoriasis er dosen 320 mg (to ferdigfylte sprøyter eller penner) ved uke 0, 4, 8, 12 og 16 og deretter hver 8. uke, hver 4. uke eller 160 mg hver 4. uke etter legens vurdering.

Uønskede virkninger som kan oppstå

Irritasjon på innstikkstedet med rødhet, smerte eller hevelse kan ses.

Bimekizumab kan øke risikoen for infeksjoner slik som øvre luftveisinfeksjoner og trøske (soppinfeksjon i munnen). Tarmbetennelser kan utløses eller forverres. Kontakt derfor lege dersom du får blod i avføringen, magekramper, -smerter, diaré eller vekttap.

Andre uønskede virkninger som kan oppstå er hodepine, utmattelse og betennelse i hårsekker.

Snakk med helsepersonell dersom du opplever uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Kombinasjoner med andre biologiske, immundempende legemidler som f.eks anti-TNF-midler kan øke risikoen for infeksjoner. Slike kombinasjoner frarådes.

Forsiktighet og ekstra vurdering må gjøres om du har andre sykdommer/plager

Ved infeksjon: Unngå å bruke bimekizumab dersom du har en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra bimekizumab. Hvis du tidligere har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at infeksjonen ikke blusser opp under behandling med bimekizumab. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B.

Ved tarmsykdommene Crohns sykdom og ulcerøs kolitt bør ikke bimekizumab brukes, da legemidlet kan forverre sykdommene.

Ved kreft: Bimekizumab skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom, og bare etter nøye vurdering dersom du har hatt en kreftsykdom tidligere.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra bimekizumab, både før og etter operasjonen.

Vaksiner: Snakk med legen din ved behov for vaksiner. Det anbefales at man unngår levende vaksiner under bimekizumabbehandling. Influensa-, Covid-19 og pneumokokkvaksiner er inaktiverte (ikke-levende) vaksiner og kan tas.

Graviditet og amming:

Dersom du er kvinne og kan bli gravid skal du bruke sikker prevensjon under behandling.Dersom du blir gravid mens du bruker legemidlet, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om bimekizumab kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må diskutere sin bruk av legemidlet med behandlende revmatolog.

Det er mangelfulle opplysninger om bimekizumab går over i morsmelk, og om legemidlet kan brukes under amming. Spørsmålet om amming bør derfor tas opp med behandlende revmatolog.

Gode råd
Praktisk håndtering: Bimekizumab skal vanligvis oppbevares i kjøleskap (ved 2-8 °C), men må ikke fryses. Legemidlet kan oppbevares utenfor kjøleskap (ved opptil 25 °C) i opptil 25 dager, men skal da oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Legemidlet skal da ikke brukes etter denne perioden. Følg anvisningene og illustrasjonene i pakningsvedlegget og bruksanvisningen om hvordan injeksjonen skal settes. Demonstrasjonsvideo for hvordan sette injeksjonen finnes på nett: Felleskatalogen.no/medisin/instruksjonsfilmer.
La sprøyten/pennen være i romtemperatur i 30-45 minutter før den settes; dette for å unngå at det svir når du setter injeksjonen. Sjekk at væsken/innholdet i sprøyten er klart. Fargen kan være fra fargeløs til lysegul eller lysebrun. Ikke bruk sprøyten dersom den inneholder partikler, er uklar eller mørkebrun. Du kan muligens se en liten luftboble, dette er normalt. Ikke rist sprøyten.

Vask alltid hendene før du skal sette injeksjonen. Velg injeksjonssted: Lår, mage, eller bakre del av overarmen dersom noen andre setter injeksjonen for deg. Velg et nytt injeksjonssted for hver injeksjon.

Brukt sprøyte kastes i egnet beholder (f.eks. en melkekartong). Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfall.

Ved glemt dose: Dersom du har glemt å injisere en dose med bimekizumab, injiser den neste dosen så snart du husker det. Snakk deretter med legen din for å få klarhet i når du skal injisere den neste dosen.

Kontroll: Følg opp de avtalte blodprøvekontrollene, ca. hver måned. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp. Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen.

Ved alle legebesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av Espen Uppheim 18.12.23. Godkjent første gang av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm 19.12.23