Bonviva tbl.

Virkestoff: ibandronat.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Bonviva (ibandronat) tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater, og brukes ved osteoporose (benskjørhet).
 
Virkning/egenskaper
Dersom man mister mye benmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper benmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel langvarig bruk av kortison-preparater som Prednisolon.
Bonviva hindrer at benvev nedbrytes, og dermed minsker tapet av benmasse. Det betyr at skjelettet indirekte bygges opp og styrkes og at risikoen for brudd reduseres.  
Det vil ta noe tid før Bonviva virker; derfor tar det flere måneder før skjelettet er styrket. 

Dosering
Bonviva 150 mg skal doseres på følgende måte: 1 tablett tas 1 gang per MÅNED ("månedstablett"). Bestem deg for en fast dag i måneden du skal ta Bonviva. Det følger med et klistremerke som du kan merke kalenderen din med. Dersom du glemmer å ta Bonviva beskriver pakningsvedlegget i esken hvordan du skal forholde deg.  
For å sikre god effekt, samt for å unngå bivirkninger, er det svært viktig at du anvender riktig "teknikk" når du inntar Bonviva tabletten. Følg bruksanvisningen nedenfor:

  • Tabletten må tas på tom mage om morgenen den dagen du skal ta Bonviva, dvs minst 60 minutter før dagens første måltid eller minst 6 timer etter siste måltid om kvelden, og ikke sammen med andre medisiner.
  • Du må svelge tabletten hel og med rikelig væske, ett fullt glass vann. Ikke tygg tabletten.
  • Ikke legg deg ned den første timen etter tabletten er tatt, da kan den sette seg fast i spiserøret og irritere/gi sår i spiserøret.
  • Du kan spise og drikke annet enn vann ca 60 minutter etter tablettinntak, samt ta dine eventuelle andre tabletter/medisiner. Dersom mat/drikke (unntatt vann) inntas samtidig med Bonviva, vil effekten av Bonviva kunne utebli.

Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium (kalk) og vitamin D i tillegg til Bonviva. De fleste må ta dette i form av tilskudd (eks kalktabletter med vitamin D). Det er viktig at kalken tas minst 2 timer etter Bonviva, og eventuelt tas hele kalkdosen om kvelden.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
- Magesmerter, sure oppstøt, kvalme, oppblåst mage, luftavgang fra tarm og diare eller forstoppelse kan forekomme. Sjeldnere ses irritasjon og sår i spiserør.
- Hodepine og muskel-/skjelettsmerter kan forekomme. Kløe/utslett er rapportert.
- I svært sjeldne tilfeller er det sett påvirkning på kjevebenet (bennekrose), hovedsakelig i forbindelse med tannkirurgisk behandling.

- Dersom Bonviva brukes over lang tid (flere år), kan det i sjeldne tilfeller oppstå atypisk lårbensbrudd (tretthetsbrudd). Kontakt derfor lege om du får smerter i en eller begge lår, hofte eller lyske. Begge ben bør da undersøkes. Behandlingsvarighet bør vurderes av lege i samråd med deg, og særlig etter 5 års bruk.

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Dersom du har svelgeproblemer eller forandringer i spiserøret, for eksempel innsnevring, bør du ikke bruke Bonviva. Hvis du har eller har hatt alvorlig sykdom i mage-/tarmkanalen som eks magesår innenfor siste år, bør du være tilbakeholden med bruk av Bonviva.
Dersom du ikke kan stå eller sitte med oppreist overkropp i 60 minutter, bør du også unngå Bonviva tabletter. Det betyr at dersom du er sengeliggende (for eksempel pga influensa, etter en operasjon eller lignende), bør du ha en pause fra Bonviva. Personer med sterkt redusert nyrefunksjon, skal ikke bruke Bonviva. Har du for lavt innhold av kalsium i blodet (hypokalsemi), skal heller ikke Bonviva brukes.
Dersom du skal ha tannkirurgisk behandling, bør du si fra til din tannlege at du bruker Bonviva, se uønskede virkninger.


Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke innta noen andre legemidler6 timer før, eller den første timen etter*, du har inntatt Bonviva. *Dersom du bruker kalk, syrenøytraliserende midler, jernpreparater eller vitaminer, bør du vente enda lengre, ca 2 timer, med å ta disse etter du har tatt Bonviva, da samtidig inntak av spesielt disse preparatene vil bidra til at effekten av Bonviva uteblir.
Dersom du opplever plager fra magetarm som sure oppstøt ved bruk av Bonviva, vær forsiktig med betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) slik som diklofenak, ibuprofen og fler.

 

Graviditet/amming: Bonviva skal ikke brukes under graviditet, da det er en mulighet for at fosteret påvirkes. Kvinner som planlegger å bli gravide bør heller ikke bruke Bonviva på grunn av svært langsom utskillelsesprosess og dermed fare for påvirkning av fosteret. Det er ukjent om Bonviva går over i morsmelk. Unngå derfor Bonviva dersom du ammer. Både under svangerskap og amming anbefales tilskudd av kalk og vitamin D for de kvinner som er utsatt for å utvikle osteoporose. 

Gode råd
Følg nøye bruksanvisningen for hvordan du skal ta Bonviva, se Dosering punkt 1-4.  
For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Sørg også for tilstrekkelig kalktilskudd, enten via kosthold eller ved tilskudd av kalktabletter Når kalk brukes, bør de fleste også bruke vitamin D (fra tran produkter eller via tabletter som inneholder både kalk og vitamin D) for å sikre at kroppen nyttiggjør seg kalk.
 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturmidler eller helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

 

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

 

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Godkjent første gang:16.10.2006
Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka

Fornyet godkjenning: 20.09.13 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm