Buprenorfin depotplaster

Virkestoff: buprenorfin
PASIENTINFORMASJON
Buprenorfin er virkestoffet i ”Norspan®”, ”Buprefarm®” og ”Bugnanto ®”

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Buprenorfin er et smertestillende legemiddel i ”plasterform” og brukes til behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og er bare aktuelt å bruke dersom andre svakere smertestillende midler ikke gir tilstrekkelig effekt eller ikke kan brukes av spesielle grunner. Buprenorfin er ikke egnet til behandling av akutte smerter.

Virkning/egenskaper
Virkestoffet buprenorfin er et opioid (morfinlignende stoff). Det virker ved å endre smerteoppfattelsen og heve smerteterskelen. Buprenorfin depotplaster gir smertelindring i 7 døgn. Ved opptart med buprenorfin kan det ta opptil 3 dager før man oppnår maksimal effekt.

Dosering

Depotplasteret settes på huden og skiftes hver 7.dag. Et nytt depotplaster skal ikke settes på samme sted på huden de påfølgende 3-4 uker.

Dosen tilpasses individuelt. Det er viktig at du ikke øker dosen på egen hånd, men avtaler dette med din lege. Du kan bli bedt av lege eller sykepleier om å vurdere legemidlets effekt (for eksempel på en skala fra 1 til 10) i forhold til din smerteopplevelse, ditt aktivitetsnivå og livskvalitet. Det kan være aktuelt å kombinere buprenorfin med andre svakere smertestillende legemidler som for eksempel paracetamol for å få en bedre smertelindring. Diskuter dette med legen din.

Dersom buprenorfin er brukt over tid (uker, måneder) bør dosen trappes ned gradvis. Lengden på nedtrappingstiden er individuell og kan vare fra noen dager til flere uker. Det avhenger dels av hvor lenge du har brukt legemidlet, samt hvilken dose du har brukt. Diskuter nedtrappingsplan med legen din.

Påføring av depotplaster

Buprenorfin skal settes på tørr, frisk og uskadet hud hvor det er lite hår. Depotplasteret kan settes på følgende steder: yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen, men ikke på hudområder med store arr. Hvis påføringsstedet må vaskes skal det gjøres kun med rent vann. Såpe, alkohol, olje, lotion eller slipemidler må ikke brukes. Da fester plasteret seg dårlig. Buprenorfin skal påføres umiddelbart etter at det tas ut av den forseglede posen. Etter fjerning av det beskyttende laget skal depotplasteret presses godt på plass med håndflaten på det valgte hudområdet. Press i ca 30 sekunder, slik at det blir fullstendig kontakt, spesielt rundt kantene. Hvis kantene på depotplasteret begynner å løsne kan de tapes fast med egnet hudtape.

Depotplasteret skal sitte på kontinuerlig i 7 døgn. Husk å notere dato for når du satte på depotplasteret, f.eks. på esken. Det vil hjelpe deg til korrekt bruk, og det blir lettere å huske når de 7 døgnene er over. Bading, dusjing eller svømming påvirker ikke effekten av depotplasteret.

Bytte av depotplaster:

Etter 7 døgn fjernes plasteret ved at du river det av. Unntaksvis vil plasteret falle av. Da skal et nytt plaster påføres. Det brukte plasteret brettes umiddelbart sammen med limsiden inn, og oppbevares slik at ikke uvedkommende eller barn får tak i det. Sett på et nytt plaster med en gang, på et nytt sted. Det skal gå 3-4 uker mellom hver gang du benytter samme sted.

 Uønskede virkninger som kan oppstå

- Tretthet og døsighet er vanlig, særlig i den første tiden av behandlingen. Hodepine og svimmelhet kan også oppstå.

- Kløe og reaksjon på det stedet hvor depotplasteret har sittet er vanlig.

- Utslett og svetting kan forekomme.

- Reaksjonsevnen reduseres. Dette påvirker bl.a. evnen til bilkjøring (redusert reaksjon). Vær også forsiktig med betjening av maskiner. Ved behandlingsstart og økning til høyere doser bør man ikke kjøre bil eller bruke maskiner. NB! Ved avslutning av behandling vil legemidlet fortsatt være en stund i kroppen etter at man har tatt av depotplasteret.

- Ubehag fra mage-tarmkanalen som forstoppelse, uvelhet og kvalme er vanlig. Forstoppelse kan blant annet motvirkes med milde avføringsmidler som f.eks. laktulose. Spør på apoteket. Kvalme avtar som regel etter en tid og kan motvirkes ved kvalmestillende midler. Diskuter dette med legen din.

- Risiko for avhengighet og redusert effekt over tid (toleranseutvikling) er til stede. Diskuter dette med legen din når du starter med buprenorfin.

- Svekket pust/tung pust kan oppstå. Dette kan være et tegn på at dosen er for høy for deg.

Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Buprenorfin bør brukes med spesiell forsiktighet ved krampelidelser, hodeskade, sjokk, nedsatt bevissthet av ukjent årsak, og ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.

 Generelt – avhengighet:

- Siden buprenorfin kan være avhengighetsskapende og kan gi toleranseutvikling, bør du kontakte legen for vurdering dersom du igjen får økte smerter. Du må aldri øke dosen av legemidlet på egen hånd.

- Faresignaler for avhengighet kan være om du ønsker å ta medisinen av andre grunner enn smerte, for eks for å dempe angst, eller for å ”roe ned kroppen”. Hvis et slikt behov oppstår må du diskutere det med legen din.

- Det blir best effekt og minst risiko for avhengighet når et opioid (for eksempel buprenorfin) gis i form av preparater med forlenget virketid (slik som et depotplaster).

Samtidig bruk av andre legemidler:

Vær forsiktig med buprenorfin dersom du bruker andre midler som påvirker sentralnerve-systemet f.eks sovemidler, medikamenter mot angst, depresjon, andre alvorlige psykiske lidelser og andre sterke smertestillende legemidler av morfinlignende type, samt alkohol. Disse vil uønsket kunne forsterke hverandres virkning og/eller gi uønskede reaksjoner.

Ved feber eller ekstern varme:

Unngå eksterne varmekilder som varmepute, varmeteppe, varmelampe, badstue, varmt bad, oppvarmet vannseng etc. når man bruker buprenorfin depotplaster da absorpsjonen av legemidlet kan øke, og dermed øke risikoen for uønskede reaksjoner. Hvis du har feber, så kan absorpsjonen av legemidlet øke og risikoen for uønskede reaksjoner stiger. Kontakt lege dersom du skulle oppleve uønskede reaksjoner.

Graviditet/amming:

Buprenorfin skal unngås under graviditet, men kan brukes på streng indikasjon etter avtale med lege dersom fordeler oppveier risiko. Bør ikke brukes ved amming.

Gode råd
- Følg doseringen du og din lege er blitt enige om. Ikke stopp behandlingen eller endre dosen på egen hånd.

- Fysisk aktivitet forebygger og reduserer forstoppelse.

Ta med oppdatert liste over hvilke medisiner og eventuelt naturlegemidler/helsekost du bruker ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak). Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen med eventuelle nye medisiner.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Yvonne Lao. Godkjent første gang: 06.12 2010.

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. Fornyet godkjenning: 20.06.2018 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm