Cosentyx injeksjon

Virkestoff: sekukinumab. PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Cosentyx (sekukinumab) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt når respons på andre sykdomsdempende legemidler ikke har vært tilstrekkelig. Det kan i spesielle tilfeller også være aktuelt å bruke Cosentyx ved andre revmatiske sykdommer.

Virkning/Egenskaper
Cosentyx tilhører klassen "biologiske" legemidler. Cosentyx blokkerer effekten av interleukin-17A (IL-17A), et cytokin, som ellers bidrar til å øke betennelsesprosesser. Cosentyx motvirker således betennelses- og immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i revmatisk sykdom eller plakkpsoriasis, slik at sykdommen blir fredeligere. Mange vil føle seg mindre utmattede/trette og senkningen reduseres. Leddplagene blir mindre merkbare og leddødeleggelsen kan bremses ned. Ved plakkpsoriasis reduseres fortykning av huden, flassing og hudrødme.
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av noen uker. Det er i mange tilfeller aktuelt å kombinere Cosentyx med andre legemidler for revmatisk sykdom eller psoriasis. 

Dosering
Cosentyx settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Cosentyx finnes som ferdigfylt sprøyte eller som ferdigfylt penn. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen uten samråd med lege. Vanlige doser er:

Alvorlig psoriasisartritt med samtidig moderat til alvorlig plakkpsoriasis eller manglende effekt av TNF-alfa-hemmer: Vanlig dose er 300 mg hver uke i 5 uker. Deretter 300 mg 1 gang hver måned. Dosen på 300 mg gis som to injeksjoner på 150 mg (dvs tas samtidig).

Ankyloserende spondylitt: Vanlig dosering er på 150 mg per uke i 5 uker, deretter 150 mg 1 gang hver måned. Det kan være aktuelt med doseøkning til 300 mg hver måned. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg.

Se mer informasjon under "praktisk håndtering".

Uønskede virkninger som kan oppstå
Infeksjoner som luftveisinfeksjon,   og munnsår (munnherpes) er vanlig. Hvis du har diabetes (sukkersyke) eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, svie/sterk lukt ved vannlating  og hyppigere vannlating). Diaré kan forekomme.


Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler: Det anses som liten risiko for interaksjoner mellom Cosentyx og andre legemidler generelt. Kombinasjoner med andre biologiske, immundempende midler som f.eks. anti-TNF-midler kan øke risiko for infeksjoner. Slike kombinasjoner frarådes.

Ved andre samtidige sykdommer:
Ved infeksjon: Unngå å bruke Cosentyx dersom du har en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra Cosentyx. Hvis du tidligere har vært smittet, eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at infeksjonen ikke blusser opp under behandling med Cosentyx. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B.

Ved Crohns sykdom bør det utvises forsiktighet, da Cosentyx kan forverre sykdommen.

Ved kreftsykdommer: Cosentyx skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom, og bare etter nøye vurdering dersom du har hatt en kreftsykdom tidligere.

Lever- og nyresykdommer: Vær oppmerksom på at en ennå ikke vet om medikamentdosen må justeres ved samtidig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Cosentyx, både før og etter operasjonen. Dette gjelder også ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk)

Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.

Graviditet/amming: En vet ennå ikke om Cosentyx er trygg å bruke under svangerskap av hensyn til fosteret. Dersom du blir gravid mens du bruker Cosentyx, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det er mangelfulle opplysninger om Cosentyx går over i morsmelk, og om legemidlet kan brukes under amming. Spørsmålet om amming bør derfor tas opp med behandlende revmatolog

Gode råd
Praktisk håndtering: Cosentyx skal oppbevares i kjøleskap (+2-8° C), men må ikke fryses. Se pakningsvedlegget for nærmere informasjon om oppbevaring . Følg anvisningene og illustrasjonene i pakningsvedlegget om hvordan injeksjonen skal settes.
La sprøyten/pennen være i romtemperatur i 15-30 minutter før den settes, da svir den mindre. Sjekk at væsken/innholdet i sprøyten/pennen er klar. Fargen kan være fra fargeløs til lysegul. Ikke bruk sprøyten/pennen dersom den inneholder partikler, er uklar eller tydelig brun. Du kan muligens se en liten luftboble, dette er normalt. Ikke rist sprøyten/pennen.
Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du skal sette injeksjonen. Velg injeksjonssted: Lår, nedre del av mage, eller bakre del av overarmen dersom noen andre setter injeksjonen for deg. Vask injeksjonsstedet med et injeksjonstørk i en sirkelbevegelse.
Brukt sprøyte/penn kastes i egnet beholder for å unngå stikkskader. Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfall.

Demonstrasjonsvideo for hvordan sette injeksjonen finnes på nett: Felleskatalogen.no/medisin/instruksjonsfilmer

Ved glemt dose: Dersom du har glemt å injisere en dose med Cosentyx, injiser den neste dosen så snart du husker det. Snakk deretter med legen din for å klarlegge når du skal injisere den neste dosen.

Kontroll: Følg opp de avtalte blodprøvekontrollene. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim. Dato 13.06.2016. Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K. Viktil. Fornyet godkjenning: 09.10.2020 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.