etanercept

Etanercept injeksjon. Virkestoff: etanercept. PASIENTINFORMASJON. Etanercept er virkestoffet i Erelzi®, Benepali® og i Enbrel®.

Bruk

Etanercept er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.

 
Virkning/egenskaper  
Etanercept tilhører klassen "biologiske" legemidler. Etanercept hemmer proteinet TNF-alfa, og motvirker betennelses- og immunprosessene.
Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere, og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som senkning og CRP reduseres. Ved leddgikt blir leddplagene mindre og leddødeleggelsen kan bremses ned. Etanercept kan også ha god effekt ved Bekhterevs sykdom. Ved psoriasisleddgikt bedres også hudutslettet.
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av noen dager til uker.

Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere etanercept med andre legemidler mot revmatisk sykdom. 

Dosering
Etanercept settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Vanlig dose av etanercept hos voksne er 50 mg per uke, fordelt på 1-2 doser: Enten settes 50 mg én dag per uke, eller 25 mg to dager i uken: velg da to faste ukedager med tre-fire dagers mellomrom. Etanercept fins i ulike former: som pulver til injeksjon, som ferdigfylt sprøyte og som ferdigfylt penn. Legen avgjør hvilken type etanercept du skal bruke, samt den dosering du skal bruke. Se mer informasjon og praktisk håndtering under "Gode råd”.

 Uønskede virkninger som kan oppstå
- Irritasjon på injeksjonsstedet spesielt i starten av behandlingen kan ses, men er sjelden så plagsomt at behandlingen må stoppes.
- Hodepine, kløe, utslett og elveblest er sett. Dersom du får utslett/kløe, må du stoppe behandlingen og kontakte lege.
- Luftveisinfeksjoner, bihulebetennelse og lungebetennelse kan forekomme hyppigere enn ellers. Det samme gjelder urinveisinfeksjoner.
Hvis du har diabetes (sukkersyke) eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating).
- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid meget sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk.

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer: Ved infeksjon: Unngå å bruke etanercept dersom du får en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra etanercept. Hvis du tidligere har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med etanercept. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B.

Ved hjertesvikt: Etanercept skal brukes med forsiktighet dersom du har hjertesvikt.

Ved kreftsykdommer: Etanercept skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom og bare etter nøye vurdering dersom du tidligere har hatt en kreftsykdom.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra etanercept, både før og etter operasjonen. Dette gjelder også ved  tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).

Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke levende-basert og kan brukes.

Graviditet/amming: Ved planlagt eller oppnådd graviditet bør du kontakte revmatolog for en gjennomgang av den medikamentelle behandlingen i svangerskapet. Ved indikasjon kan etanercept brukes i svangerskap.

Det foreligger så langt ikke data som tyder på at etanercept påvirker sædcellene negativt. Menn som planlegger å bli fedre, kan fortsette behandlingen med etanercept.

Pasienter som bruker etanercept kan amme.

Gode råd
1. Praktisk håndtering - gjelder både ferdigfylt sprøyte, penn og pulver til injeksjon:
Etanercept SKAL oppbevares i kjøleskap (2-8 °C), men må ikke fryses. Se også pakningsvedlegget angående oppbevaring i romtemperatur.
 
2. Pulver og væske til injeksjon Følg anvisningene og figurene i pakningsvedlegget ved tilberedning.
Pulver og væske skal blandes rett før injeksjonen skal settes. Husk å tilsette væsken langsomt til hetteglasset med tørrstoff. Da unngår du "skum". Ferdig utblandet sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i maksimum 6 timer. Følg punkt 5 videre.

3. Ferdigfylt sprøyte Før injeksjon bør etanercept-sprøyten få oppnå romtemperatur (omtrent 15 til 30 minutter). Kanylehetten skal ikke fjernes mens sprøyten når romtemperatur. Oppløsningen skal være klar og fargeløs eller svakt gul og uten synlige partikler. Følg punkt 5 videre.

 4. Ferdigfylt penn Før injeksjon bør etanercept-pennen få oppnå romtemperatur (omtrent 15 til 30 minutter). Oppløsningen kan ses gjennom "inspeksjonsvinduet" på pennen, og skal være klar og fargeløs eller svakt gul og uten synlige partikler. Følg punkt 5 videre
 
5. Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Velg injeksjonssted: mage, lår eller bakre del av overarmen. Bruk forskjellig injeksjonssted for hver dosering. Vask injeksjonsstedet godt med injeksjonstørk (spritserviett).
Brukt sprøyte kastes i egnet beholder. Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfallet.
Følg anvisningene og figurene i pakningsvedlegget ved alle typer injeksjoner. Demonstrasjonsvideo finnes på Felleskatalogen.no/medisin/instruksjonsfilmer.
 
6. Tiltak ved forglemmelse av dose: Ved dosering 1 gang per uke: Dersom en dose glemmes, bør injeksjonen settes så snart som mulig (innen 2-3 døgn). Ved mer enn 3 dagers forsinkelse bør man i stedet vente til neste vanlige doseringstidspunkt.
Ved dosering 2 ganger per uke: Dersom en dose glemmes, bør injeksjonen settes så snart som mulig (innen 1-2 døgn). Ved mer enn 2 dagers forsinkelse bør man i stedet vente til neste vanlige doseringstidspunkt.
 
Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen. 

Oppbevar de ferdigfylte sprøytene og pennene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Kontroller:

Følg opp de avtalte blodprøvekontroller som legen anviser. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.  


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato.

-------------------------------------------------------------------------
Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen Dato: 20.09.2006
Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. Fornyet godkjenning: 31.01.2022, av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm