Evenity Injeksjon

Evenity injeksjon PASIENTINFORMASJON. Virkestoff: romosozumab

Enevity (romosozumab) er et legemiddel av type monoklonalt antistoff som brukes ved osteoporose (benskjørhet).

Virkning/egenskaper
Dersom man mister mye benmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper benmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel ved langvarig bruk av kortisonpreparater som Prednisolon.

Evenity er et monoklonalt antistoff som hemmer et protein i skjelettet som heter sklerostin.

Ved å hemme sklerostin har Evenity en dobbeltvirkning på skjelettet ved at det både bygger opp ben, og at det hindrer at benvev nedbrytes. Dermed får benmassen bedre struktur og styrke, og risikoen for brudd reduseres. Det vil ta noe tid før Evenity virker, og det tar noen måneder før skjelettet er styrket.

Dosering
Evenity settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Evenity kommer som en ferdigfylt penn. Vanlig dosering er 2 injeksjoner (dvs to penner) a 105 mg (totalt 210 mg) som settes rett etter hverandre, og de settes en gang per måned i 12 måneder.

De to injeksjonene skal settes på forskjellige steder, enten forskjellige steder i mageområdet eller i låret. Injeksjonen kan også settes i ytre del av overarmen dersom du har noen som kan gjøre det for deg.

Dersom du glemmer en dose, så ta den glemte dosen så snart som mulig, og den neste dosen settes da en måned etter denne.

Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium (kalk) og vitamin D i tillegg til Evenity. De fleste må ta dette i form av tilskudd (kalktabletter med vitamin D).

Uønskede virkninger som kan oppstå

- Det er ikke uvanlig å oppleve forkjølelsesplager og leddsmerter, ca 1 av 10 kan oppleve det

- Lokal irritasjon i form av rødhet og smerte på innstikkstedet kan oppleves.

- Hodepine og nakkesmerter kan forekomme.

- Som for andre legemidler kan enkelte personer reagere allergisk på Evenity. Kontakt lege med en gang dersom du reagerer allergisk på injeksjonen, eks får hevelse i ansikt/svelg, eller elveblest, akutt hudutslett, eller du får problem med å puste.

- Mindre vanlig (mindre enn 1 av 100) er hjerteinfarkt eller slag, så vær oppmerksom på tegn som brystsmerter, kortpustethet og nummenhet, taleproblem, svekkelse armer og ben, dårligere balanse, ansiktssvekkelse. Kontakt da lege med en gang. Lege vil uansett vurdere om du har risiko for hjerte-/karproblem før Evenity forskrives til deg.

- I svært sjeldne tilfeller er det sett skade på kjevebenet (bennekrose). Fortell legen din om du har problem med tannhelsen din før du starter med Evenity. God tann- og munnhelse er viktig for å forebygge slike skader.

- Det er i svært sjeldne tilfeller sett uvanlige lårhalsbrudd hos personer som bruker Evenity, men det er foreløpig ikke sikkert om det skyldes Evenity. Snakk med legen din om du får uvanlige eller nye smerter i lysken eller lår.

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Personer som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag, skal ikke bruke Evenity. Har du risiko for slike hjerte-kar sykdommer (f.eks ved høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, røyking, alvorlig nyresvikt) vil det vurderes om Evenity kan brukes.

Har du for lavt innhold av kalsium i blodet (hypokalsemi), skal heller ikke Evenity brukes. En vanlig blodprøve vil vise om du har for lavt nivå av kalsium.

Dersom du skal ha tannkirurgisk behandling, bør du si fra til din tannlege at du bruker Evenity, se uønskede virkninger.

Samtidig bruk av andre legemidler: Foreløpig er det ikke gjort undersøkelser for å se hvordan Evenity kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Men ut fra virkemekanismen forventes ikke dette å være et problem.

Graviditet/amming: Evenity skal ikke brukes under graviditet, da det mangler opplysninger om det er trygt. Kvinner som planlegger å bli gravide bør heller ikke bruke Evenity Det er ukjent om Evenity går over i morsmelk, unngå derfor Evenity dersom du ammer.

Både under svangerskap og amming anbefales tilskudd av kalk og vitamin D for kvinner som er utsatt for å utvikle osteoporose.

Gode råd
Praktisk håndtering:

-Evenity skal oppbevares i kjøleskap (2-8 grader C), men må ikke fryse. Ta gjerne ut pennene ca 30 minutter før du skal sette de, da svir de mindre. Når du har tatt ut pakningen med de ferdigfylte pennene, skal de ikke settes tilbake i kjøleskapet igjen, de kan oppbevares i romtemperatur (max 25 grader) i inntil 30 dager. Etter det må de kastes.

-Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Følg anvisningene og tegningene i pakningsvedlegget ved injeksjon. Demonstrasjonsvideo finnes på Felleskatalogen.no/medisin/instruksjonsfilmer.

-Beskytt pennene mot lys, ved å oppbevare de i esken.

For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Sørg også for tilstrekkelig kalktilskudd, enten via kosthold og/eller ved regelmessig tilskudd av kalktabletter Når kalk brukes, bør de fleste også bruke vitamin D (fra tran produkter eller via tabletter som inneholder både kalk og vitamin D) for å sikre at kroppen nyttiggjør seg kalk.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturmidler eller helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

__________________________________________________________________________

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Godkjent første gang: 01.02.2022 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm