Fentanyl depotplaster

Virkestoff: fentanyl. Fentanyl er virkestoffet i: Durogesic og Fentanyl.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Fentanyl er et smertestillende virkestoff som finnes i ”plasterform” og brukes til behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og er bare aktuelt å bruke dersom andre svakere smertestillende midler ikke gir tilstrekkelig effekt eller ikke kan brukes av spesielle grunner. Depotplaster er ikke egnet til behandling av akutte smerter.

Virkning/egenskaper

Virkestoffet fentanyl er et opioid (morfinlignende stoff). Det virker ved å endre smerteoppfattelsen og heve smerteterskelen. De ulike fentanyl depotplastrene gir smertelindring i 3 døgn. Første gang du bruker fentanyl depotplaster kan det ta noe tid før du får smertestillende effekt. Dette skjer fordi virkestoffet tas langsomt opp gjennom huden. Det kan ta opptil 24 timer (1 døgn) før plasteret er fullt effektivt. Det kan derfor bli nødvendig med tillegg av andre smertestillende midler den første dagen.

 Dosering

Depotplasteret settes på huden og skiftes hver 3. dag. Dosen tilpasses individuelt. Det er viktig at du ikke øker dosen på egen hånd, men avtaler dette med din lege. Det kan bli nødvendig å bruke flere depotplastre samtidig. Du kan bli bedt av lege eller sykepleier om å vurdere legemidlets effekt (f. eks på en skala fra 1 til 10) i forhold til din smerteopplevelse, ditt aktivitetsnivå og livskvalitet. Det kan være aktuelt å kombinere fentanyl med andre svakere smertestillende legemidler som f. eks paracetamol for å få en bedre smertelindring. Legen din kan også forskrive tillegg av andre smertestillende midler for behandling av "smertetopper" (gjennombruddssmerter). Diskuter dette med legen din.

Dersom Fentanyl er brukt over lengre tid (uker, måneder) bør dosen trappes ned gradvis. Lengden på nedtrappingstiden er individuell og kan vare fra noen dager til flere uker. Det avhenger dels av hvor lenge du har brukt legemidlet, samt hvilken dose du har brukt. Diskuter nedtrappingsplan med legen din.

 Påføring av depotplaster

Finn et egnet sted på overkroppen (ovenfor midjen) eller på overarmen. Huden, der plasteret skal festes må være uten hår, uten små sår eller rifter, og den skal ikke være rød, brent eller strålebehandlet. Den skal heller ikke være fet eller svett; i slike tilfeller kan det bli vanskelig å få festet plasteret. Fjern eventuelle hår med en saks. Du skal ikke barbere dem vekk, da dette kan skade huden. Hvis du trenger å vaske huden før du fester plasteret, skal dette gjøres med rent vann (ikke såpe), og du skal forsikre deg om at huden er helt tørr før plasteret festes. Ikke bruk noe på huden (såpe, lotion, olje, alkohol etc.) før du setter på plasteret. Hvert fentanyl depotplaster er pakket i en forseglet pose. Posen åpnes rett før depotplasteret skal brukes.

Plasteret sitter på i 3 døgn (72 timer). Du kan bade, dusje og svømme.

Husk å notere dato for når du satte på depotplasteret, f.eks. på esken. Det vil hjelpe deg til korrekt bruk, og det blir lettere å huske når de tre døgnene er over.

Bytte av depotplaster:

Etter tre døgn fjernes plasteret ved at du river det av. Unntaksvis vil plasteret falle av. Det brukte plasteret brettes umiddelbart sammen med limsiden inn, og oppbevares slik at ikke uvedkommende eller barn får tak i det. Sett på et nytt plaster med en gang, men aldri på samme sted to ganger etter hverandre. Finn et nytt sted, og følg instruksjonene over.

 Uønskede virkninger som kan oppstå

-Tretthet og døsighet er vanlig, særlig i den første tiden av behandlingen. Hodepine og svimmelhet kan også oppstå.

-Kløe og reaksjon på det stedet hvor depotplasteret har sittet er vanlig.

-Utslett, svetting og feber kan forekomme.

-Reaksjonsevnen reduseres. Dette påvirker bl.a. evnen til bilkjøring (redusert reaksjon). Vær også forsiktig med betjening av maskiner. Ved behandlingsstart og økning til høyere doser bør man ikke kjøre bil eller bruke maskiner. NB! Ved avslutning av behandling vil legemidlet fortsatt være en stund i kroppen etter at man har tatt av depotplasteret.

-Ubehag fra mage-tarmkanalen som forstoppelse, uvelhet, oppkast og kvalme er vanlig. Forstoppelse kan motvirkes blant annet med milde avføringsmidler som f.eks. laktulose. Spør på apoteket. Kvalme avtar som regel etter en tid og kan motvirkes ved kvalmestillende midler. Diskuter dette med legen din.

-Risiko for avhengighet og toleranseutvikling (det betyr at man må øke dosen for fortsatt å få effekt) er tilstede. Diskuter dette med legen din når du starter med fentanyl.

-Svekket pust/tung pust kan oppstå. Dette kan være et tegn på at dosen er for høy for deg.

Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Det må vurderes av lege om du kan bruke fentanyl dersom du lider av sykdom i lunger, hjerte/kar, hjerne, lever, nyre, nerver, muskler, har kronisk forstoppelse eller behandles for depresjon.

Generelt – avhengighet:

-Da fentanyl er avhengighetsskapende og kan miste virkning over tid (toleranseutvikling), bør du kontakte legen dersom du igjen får økte smerter. Du må aldri øke dosen av legemidlet på egen hånd.

-Faresignaler for avhengighet kan være om du ønsker å ta medisinen av andre grunner enn smerte, for eks for å dempe angst, eller for å ”roe ned kroppen”. Hvis et slikt behov oppstår, må du diskutere det med legen din.

-Det blir best effekt og minst risiko for avhengighet når et opioid (for eksempel Fentanyl) gis i form av preparater med forlenget virketid (slik som et depotplaster).

Samtidig bruk av andre legemidler:

-Vær forsiktig med fentanyl dersom du bruker andre midler som påvirker sentralnervesystemet f.eks sovemidler, medikamenter mot angst, depresjon, andre alvorlige psykiske lidelser og andre sterke smertestillende legemidler av morfinlignende type, samt alkohol. Disse vil uønsket kunne forsterke hverandres virkning og/eller gi uønskede reaksjoner.

- Enkelte HIV-medikamenter (f.eks. Norvir, Kaletra), soppmidler (f.eks. Fungoral tabletter, Sporanox, Diflucan, Vfend), antibiotika (f.eks. klaritromycin og rifampicin) og hjertemedisiner (f.eks. Isoptin, Verakard, Cardizem, Cordarone) skal ikke brukes samtidig med fentanyl uten at det er nøye vurdert av behandlende lege.

Ved feber eller ekstern varme:

Unngå eksterne varmekilder som varmepute, varmeteppe, varmelampe, badstue, varmt bad, oppvarmet vannseng etc. når man bruker fentanyl depotplaster da absorpsjonen av legemidlet da kan øke. Tilsvarende kan skje hvis du har feber. Dermed øker risikoen for uønskede reaksjoner. Kontakt lege dersom du skulle oppleve uønskede reaksjoner.

Graviditet/amming:

Fentanyl skal unngås under graviditet, men kan eventuelt brukes på streng indikasjon og etter avtale med lege dersom fordeler oppveier risiko. Bør ikke brukes ved amming.

Gode råd
- Følg doseringen du og din lege er blitt enige om. Ikke stopp behandlingen eller endre dosen på egen hånd.

- Fysisk aktivitet forebygger og reduserer forstoppelse.

Ta med oppdatert liste over hvilke medisiner og eventuelt naturlegemidler/helsekost du bruker ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak).  Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen med eventuelle nye medisiner.


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Eva Nor Buset
Godkjent første gang: 30.10.2013.

Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.