Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Forsteo injeksjon

Virkestoff: terparatid.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Forsteo (teriparatid) brukes for å gjøre skjelettet sterkere og reduserer risiko for brudd. Legemidlet brukes til behandling av beinskjørhet dersom annen behandling ikke kan brukes. 

Virkning/Egenskaper

Dersom man mister mye beinmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper beinmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel langvarig bruk av kortison-preparater som Prednisolon. Forsteo er et legemiddel som tilsvarer den virksomme delen av paratyreoideahormon (fra biskjoldbruskkjertelen). Dette hormonet stimulerer til beindannelse og øker opptaket av kalsium når det doseres en gang i døgnet. Dermed reduseres risikoen for brudd.

Man bør samtidig innta tilskudd av kalsium (kalk) og vitamin D.

Man kan fortsette med annen behandling mot beinskjørhet etter avsluttet Forsteo-behandling.

Dosering

Dosering for Forsteo er en injeksjon a 20 mikrogram en gang daglig. Du vil få opplæring av sykepleier i hvordan Forsteo skal injiseres. Injeksjonen settes i underhuden i låret eller mageregionen. Injisér Forsteo på omtrent samme tid hver dag da dette kan være til hjelp for å huske å ta medikamentet. 

Forsteo er en penn til flergangsbruk. Kanyler (sprøytespisser) følger ikke med. Du kan bruke (BD) kanyler for insulinpenner. 

Du skal injisere Forsteo kort tid etter at du har tatt pennen ut av kjøleskapet slik det er beskrevet i bruksanvisningen. Legg pennen tilbake i kjøleskapet med en gang du har brukt den. Bruk ny kanyle til hver injeksjon og kast kanylen når den har vært brukt en gang. Oppbevar aldri pennen med kanylen på. 

Injiser Forsteo hver dag så lenge legen din forskiver det til deg - ikke lenger enn 24 måneder. En 24 måneders behandling kan kun gis en gang i løpet av livet. 

Uønskede virkninger som kan oppstå

De mest vanlig rapporterte bivirkningene av Forsteo er kvalme, smerte i ben og armer, hodepine og svimmelhet. Noen opplever økt svetting.

Forsteo kan gi økning i mengde kalsium i urinen. Rådfør deg med legen din dersom du har hatt, eller har nyresten. Rådfør deg med legen din dersom du har nyreproblemer (moderat nedsatt nyrefunksjon).

Enkelte pasienter blir svimle eller får hjertebank etter de første dosene. Ved de første dosene bør Forsteo injiseres når du kan sitte eller legge deg ned hvis du blir svimmel. 

Dersom du opplever situasjoner med rødhet i huden, smerte, hevelse, kløe, blåmerker eller mindre blødninger ved injeksjonsstedet, bør det gå over i løpet av få dager eller uker. Dersom dette ikke går over skal du kontakte lege.

Forsiktighetsregler

Ved andre sykdommer/tilstander: Unngå Forsteo dersom du har hatt:

  • diagnosen beinkreft, andre krefttyper med spredning til skjelettet,
  • visse beinlidelser eller hatt strålebehandling av skjelettet
  • en beinlidelse, må du fortelle legen din om det.
  • alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vær også forsiktig med bruk av Forsteo dersom du har moderat  redusert nyrefunksjon.

 

Samtidig bruk av andre legemidler: Ettersom Forsteo forbigående kan øke kalsiuminnholdet i blodet, bør Forsteo brukes med forsiktighet dersom du bruker digoxin. Dette er fordi man kan få en kraftigere virkning av digoxin enn ønsket.

Graviditet/amming: Bruk ikke Forsteo dersom du er gravid eller ammer. Dersom graviditet oppstår, skal behandlingen med Forsteo avsluttes. 

Gode råd

Praktisk håndtering: Forsteo kan tas med eller uten mat. Noen kan føle seg svimle etter injeksjon av Forsteo. Dersom du er svimmel, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner før du føler deg bedre. Dersom du har glemt eller ikke kan injisere Forsteo til vanlig tid, sett en injeksjon så raskt som mulig samme dag. Ta ikke mer enn én injeksjon på samme dag. 

Forsteo skal oppbevares i kjøleskap (2–8°C) før og under bruk. Du kan bruke Forsteo inntil 28 dager etter 1. injeksjon, så lenge pennen oppbevares i kjøleskap (ved 2–8°C). Forsteo må ikke fryses. Unngå å plassere pennen i nærheten av frysedelen i kjøleskapet. Bruk ikke Forsteo dersom den er eller har vært frossen. 

 Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

 


 Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasis og eksemforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

 
Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim og Kirsten K Viktil
Revidert avsykehusfarmasøyt: Eva Borka
Fornyet godkjennelse:19.09.13 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.