Iksekizumab injeksjon

Iksekizumab er virkestoffet i: Taltz inj.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Iksekizumab brukes ved psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom når andre sykdomsdempende legemidler ikke har hatt tilstrekkelig virkning. Det kan i spesielle tilfeller være aktuelt å bruke iksekizumab ved andre revmatiske sykdommer. 

Virkning/egenskaper 

Iksekizumab tilhører klassen "biologiske" legemidler og blokkerer effekten av cytokinet interleukin-17A som ellers bidrar til å øke betennelsesprosesser. Iksekizumab motvirker således betennelsesprosessene. Derved dempes aktiviteten i revmatisk sykdom og plakkpsoriasis, slik at sykdommen blir fredeligere. Mange vil føle seg mindre utmattede/trette, og senkningen reduseres. Leddplagene blir mindre merkbare, og leddødeleggelsen kan bremses ned. Ved plakkpsoriasis reduseres fortykning av huden, flassing og hudrødme.
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av noen uker. Det er i mange tilfeller aktuelt å kombinere iksekizumab med andre legemidler mot revmatisk sykdom eller psoriasis. 

Det kan ta tid før virkning på sykdomsaktiviteten oppnås, vanligvis innen 12 til 16 ukers behandling. Enkelte merker gradvis bedre virkning også etter mer enn 20 uker.

Dosering

Iksekizumab settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Iksekizumab finnes som ferdigfylt sprøyte og ferdigfylt penn. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen uten samråd med lege. Vanlige doser er:

Psoriasisartritt: Vanlig dose er 160 mg som injeksjon i underhuden første gang, etterfulgt av 80 mg hver 4. uke. Ved samtidig psoriasisartritt og moderat til alvorlig plakkpsoriasis er doseringen som for plakkpsoriasis.

Plakkpsoriasis: Vanlig dose er 160 mg som injeksjon i underhuden første gang (uke 0), etterfulgt av 80 mg ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke.

Uønskede virkninger som kan oppstå

De vanligste (dvs rapportert hos ca 1 av 10 brukere):  Infeksjon i ører, nese, bihuler og hals, smerter og rødhet på injeksjonsstedet.

Uønskede virkninger som sjeldnere kan ses (dvs er rapportert hos opp til 1 av 100 brukere): Soppinfeksjon i huden, herpes simplex-infeksjon, kvalme, smerte i munn og svelg.

Svært sjelden: Utslett, eksem, nedgang i antall blodceller, hevelser i hud og slimhinner i ansiktet

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Iksekizumab kan oftest brukes sammen med andre legemidler. Kombinasjoner med andre biologiske, immundempende midler som for eksempel anti-TNF-midler kan øke risiko for infeksjoner. Slike kombinasjoner frarådes.

Vær forsiktig dersom du har andre sykdommer/plager

Ved infeksjon: Unngå å bruke iksekizumab dersom du har en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling og hvor lenge du må ha pause fra iksekizumab. Hvis du tidligere har vært smittet eller har hatt tuberkulose vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at infeksjonen ikke blusser opp under behandling med iksekizumab. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B.

Ved tarmsykdommene Crohns sykdom og ulcerøs kolitt bør det utvises forsiktighet, da iksekizumab kan forverre sykdommene.

Ved kreftsykdommer: iksekizumab skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom, og bare etter nøye vurdering dersom du har hatt en kreftsykdom tidligere.

Lever- og nyresykdommer: Vær oppmerksom på at en ennå ikke vet om medikamentdosen må justeres ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra iksekizumab, både før og etter operasjonen.

Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.

Graviditet og amming: En vet ennå ikke om iksekizumab er trygg å bruke under svangerskap av hensyn til fosteret. Dersom du blir gravid mens du bruker iksekizumab, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om iksekizumab kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må diskutere sin bruk av iksekizumab med behandlende revmatolog.

Det er mangelfulle opplysninger om iksekizumab går over i morsmelk, og om legemidlet kan brukes under amming. Spørsmålet om amming bør derfor tas opp med behandlende revmatolog.

Gode råd
Praktisk håndtering: iksekizumab skal oppbevares i kjøleskap (+2-8° C), men må ikke fryses. Se også pakningsvedlegget angående oppbevaring i romtemperatur.

Følg anvisningene og illustrasjonene i pakningsvedlegget om hvordan injeksjonen skal settes.
La sprøyten være i romtemperatur i 15-30 minutter før den settes, da svir den mindre. Sjekk at væsken/innholdet i sprøyten er klar. Fargen kan være fra fargeløs til lysegul. Ikke bruk sprøyten dersom den inneholder rusk, er uklar eller tydelig brun. Du kan muligens se en liten luftboble, dette er normalt. Ikke rist sprøyten.
Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du skal sette injeksjonen. Velg injeksjonssted: Lår, nedre del av mage, eller bakre del av overarmen dersom noen andre setter injeksjonen for deg. Vask injeksjonsstedet med injeksjons-tørk i en sirkelbevegelse. Velg et nytt injeksjonssted for hver injeksjon.
Brukt sprøyte kastes i egnet beholder. Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfall.

Demonstrasjonsvideo for hvordan sette injeksjonen finnes på nett: Felleskatalogen.no/medisin/instruksjonsfilmer

Ved glemt dose: Dersom du har glemt å injisere en dose med iksekizumab, injiser den neste dosen så snart du husker det. Snakk deretter med legen din for å klarlegge når du skal injisere den neste dosen.

Kontroll: Følg opp de avtalte blodprøvekontrollene, ca. hver måned. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp. Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato. 

Utarbeidet av Espen Uppheim. Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm 11.11.2023.