Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Ilaris Injeksjon

Virkestoff: canakinumab
28. mars 2016

PASIENTINFORMASJONNorsk-revmatologisk-250.jpg

Bruk

Ilaris (canakinumab) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved urinsyregikt, ved systemisk juvenil artritt (en form for barneleddgikt) og ved autoinflammatoriske sykdommer (febersyndromer).

Virkning/Egenskaper

Ilaris tilhører klassen "biologiske" legemidler. Ilaris blokkerer effekten av interleukin-1, et cytokin, som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ilaris motvirker således betennelses- og immunprosessene.

Ved systemisk juvenil artritt vil aktiviteten i den revmatiske sykdommen avta, sykdommen blir fredeligere. Leddplager og systemiske plager som feber bedres. Mange vil føle seg mindre utmattede/trette og senkningen reduseres. Det kan ta noe tid før effekt merkes.

Ved urinsyregikt ses det en opphoping av urinsyrekrystaller i ledd, og disse krystallene danner interleukin-1 som gir betennelse i det aktuelle leddet, kjent som anfall av urinsyregikt. Ilaris reduserer denne betennelsen, og smerte, hevelse og rødhet går tilbake. Ilaris brukes hos voksne pasienter for å behandle symptomer ved hyppige anfall av urinsyregikt hvis annen behandling ikke har virket godt nok. Effekten kommer ganske raskt.

Det er i mange tilfeller aktuelt å kombinere Ilaris med andre legemidler for revmatisk sykdom.

Dosering

Ilaris leveres som pulver og væske til injeksjon og settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Se mer informasjon og praktisk håndtering under «Gode råd».

Ved systemisk juvenil artritt: Vanlig dose for barn ≥ 7,5 kg er 4 mg/kg (opptil 300 mg) hver 4. uke ved kroppsvekt.

Ved urinsyregikt: Ilaris brukes under et anfall av urinsyregikt, og bør gis så raskt som mulig etter begynnelsen av anfallet for å få best effekt. Vanlig dose er da 150 mg i underhuden. Ny dose kan ikke gis før etter et intervall på minst 12 uker. Se mer informasjon under "praktisk håndtering". Det er aktuelt å fast bruke andre midler som senker urinsyrenivået ditt dersom du har forhøyet urinsyre, da Iliaris er kun ment ved anfall.

Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen uten samråd med lege.

Uønskede virkninger som kan oppstå

- Reaksjoner som smerte, rødhet, blåmerker, hevelse, utslett og kløe på injeksjonsstedet er vanlig. Dersom du får utslett/kløe over større deler av kroppen, bør du stoppe behandlingen og kontakte lege.

- Svimmelhet kan forekomme.

- Infeksjoner som lungebetennelse, urinveisinfeksjon, mage-tarmkatarr, øvre luftveisinfeksjon er sett.

- Leddsmerter, ryggsmerter og muskel/skjelettsmerter har vært rapportert.

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid meget sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk.

- Ilaris er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke klarlagt. Man kan derfor ikke utelukke at behandling med Ilaris kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Det anses som liten risiko for interaksjoner mellom Ilaris og andre legemidler generelt, men unntak er kombinasjoner med andre biologiske immundempende midler som f.eks TNF-hemmere fordi det bl.a. kan øke risiko for infeksjoner. Slike kombinasjoner frarådes.

Ved andre samtidige sykdommer: Ilaris skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon da data for dette mangler. Hvis du har diabetes (sukkersyke) eller i utgangspunktet et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, sterk lukt av urin eller svie og hyppig vannlating).

Ved infeksjon: Unngå å bruke Ilaris dersom du får en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling og hvor lenge du må ha pause fra Ilaris. Hvis du tidligere har vært smittet med, eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Ilaris. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B.

Ved kreftsykdommer: Ilaris skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom, og bare etter nøye vurdering dersom du har hatt en kreftsykdom tidligere.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Ilaris, både før og etter operasjonen. Dette gjelder også ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).

Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår vaksiner basert på levende, svekkede virus eller bakterier levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine kan brukes.

Graviditet/amming: En vet ennå ikke om Ilaris er trygg å bruke under svangerskap av hensyn til fosteret. Dersom du blir gravid mens du bruker Ilaris, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i god tid. Behandlende revmatolog må vurdere en eventuell fortsatt indikasjon for behandling i svangerskapet hos hver enkelt pasient avhengig av sykdomsaktivitet.

Det er mangelfulle opplysninger om Ilaris går over i morsmelk, og om den således kan brukes under amming. Spørsmålet om amming bør derfor tas opp med behandlende revmatolog og vurderes i sammenheng med den totale bruk av medikamenter.

Gode råd

Praktisk håndtering: Ilaris skal oppbevares i kjøleskap (+2 - +8° C), men må ikke fryses. Følg anvisningene og tegningene i pakningsvedlegget for hvordan injeksjonen skal settes.

La sprøyten få romtemperatur før den settes, da svir den mindre. Se pakningsvedlegget for nærmere informasjon om oppbevaring.

Sjekk at væsken/innholdet i sprøyten er klar uten synlige partikler/korn. Ikke bruk sprøyten dersom den inneholder partikler.

Bruk "ren teknikk": vask alltid hendene før du skal sette injeksjonen. Velg injeksjonssted: Mage, lår, baken eller bakre del av overarmen. Vask injeksjonsstedet godt med spritserviett.

Brukt sprøyte kastes i egnet beholder (f.eks en melkekartong). Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfall.

Kontroll: Følg opp de avtalte blodprøvekontrollene. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.Dato 28.03 2016

 
Utarbeidet av sykehusfarmasøyt Espen Uppheim. Dato 21.03.2016

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K. Viktil. Fornyet godkjenning: 06.05.2019 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm