Ilomedin infusjon

Virkestoff: iloprost
PASIENTINFORMASJON

Bruk Norsk-revmatologisk-250.jpg
Ilomedin kan benyttes til behandling av revmatiske sykdommer hvor det er nedsatt blodsirkulasjon og sårdannelse på grunn av sammentrekning av små blodårer, som for eksempel ved Raynaud´s fenomen.
                  
Virkning / egenskaper
Virkningsmekanismen til Ilomedin er ikke fullstendig klarlagt. Men Ilomedin utvider små blodårer som arterioler og små vener. Det gir bedret blodsirkulasjonen til fingre og tær. I tillegg reduseres blodplatenes sammenklumping. Dette reduserer smerter og bedrer sår på fingrer og tær.
 
Effekten kommer normalt en til to uker etter behandlingsstart.
 
Dosering
Ilomedin gis intravenøst (rett i blodet) som infusjon over flere timer (vanligvis seks timer). Vanligvis gis en infusjon daglig i fem påfølgende dager og gjentas med tre måneders mellomrom. Infusjonen gis på sykehus og under overvåkning. Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha
 
Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå
- De vanligste uønskede virkningene oppstår under selve infusjonen, slik som hodepine, kvalme, oppkast, uvelhet, blodtrykksfall eller blodtrykksøkning. Rødhet og smerte på infusjonsstedet kan óg forekomme. De uønskede effektene forsvinner som regel raskt når dosen reduseres eller infusjonen stoppes.
- Svimmelhet, svette og rødme kan óg forekomme.
- En kan og oppleve magesmerter og diaré.
Kontakt alltid lege når du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.
 
Forsiktighetsregler
Vær oppmerksom på at du kan bli svimmel dersom du reiser deg for fort etter infusjonen av Ilomedin.
Andre sykdommer: Pasienter med magesår, traumer (skader), hjerneblødninger og alvorlig hjertesykdom (for eksempel ustabil angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser) bør ikke bruke Ilomedin. Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Ilomedein til pasienter med høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, skrumplever eller sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Samtidig bruk av andre legemidler: samtidig bruk av Ilomedin og blodfortynnende midler (for eksempel Marevan og heparin-preparater) eller platehemmere (Albyl-E og Plavix) kan øke risikoen for blødning, og bør unngås.
Vær også forsiktig med eller unngå samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAIDs: for eksempel legemidler som inneholder ibuprofen,, diklofenak, naproxen osv.) ettersom disse og kan virke blodfortynnende.
Man bør være forsiktig med bruk av Ilomedin og blodtrykksenkende midler samtidig.
Røyking får små blodårer til å trekke seg sammen. Røyking frarådes derfor ved Ilomedinbehandling.
Graviditet/amming: Du må ikke bli gravid eller amme under behandlingen med Ilomedin.
 
Gode råd
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Camilla Bjørnstad
Godkjent første gang:05.09.2007
Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Anne Glennås

Revidert av sykehusfarmasøyt:
Fornyet godkjenning:
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: