Mykofenolat kapsler og tabletter

Virkestoff: Mykofenolatmofetil. Mykofenolat er virkestoffet i CellCept®, Mycophenolatemofetil®, Myfenax®, Myfortic®, Mykofenolat® og Mykofenolsyre® PASIENTINFORMASJON

Bruk

Mykofenolat er et immundempende legemiddel som brukes mot systemisk lupus erythematosus (SLE) og andre bindevevssykdommer.
 
Virkning/egenskaper
Mykofenolat hemmer dannelsen av betennelsesceller kalt T- og B-celler. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at den blir fredeligere, senkningen reduseres og mange vil føle seg mindre utmattede.
 
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av de første 3 månedene av behandlingen. Hvis det ikke er merkbar bedring i tilstanden innen denne tiden bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.
 
Det kan være aktuelt å kombinere mykofenolat med andre legemidler mot revmatisk sykdom.
 
Dosering
De ulike mykofenolat preparatene finnes som kapsler eller tabletter i ulike styrker.  Legen avgjør i samarbeid med deg hvilken preparatform og dosering du skal ha. Vanlig dosering hos voksne er 500 mg -1,5 gram som tas 2 ganger daglig, avhengig av type revmatisk sykdom, effekt og eventuelt uønskede virkninger. Ikke endre preparatform eller dose eller avslutt behandlingen uten etter samråd med lege.
 
Tablettene og kapslene skal svelges hele og tas med minst ett glass vann.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
Uvelhet, magesmerter, diaré, kvalme og oppkast kan forekomme. Ta det opp med lege om det ikke er forbigående.

Økt forekomst av virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner kan forekomme. Det skyldes at den immundempende effekten kan bli for stor, og at produksjon av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Dette kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid sjelden ved dosene som vanligvis brukes.  Alle som bruker mykofenolat skal ta blodprøver jevnlig; i startfasen hver uke, senere sjeldnere. Resultatene av prøvene vil kunne vise om produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer er normal, og om nyrene tåler mykofenolat. Det er også aktuelt å kontrollere urinen.

Mykofenolat kan gi økt forekomst av enkelte krefttyper, spesielt hudkreft. Vis derfor solvett; dekk til huden med klær og bruk solkrem med høy faktor.

Allergiske reaksjoner kan forekomme, for eksempel i form av utslett og kløe, men også mer alvorlige reaksjoner som anafylaktisk sjokk og oppsvulming av ansikt, lepper, tunge og svelg. Ta kontakt med lege hvis dette skulle skje.

Kontakt lege dersom du merker tegn på infeksjon eller uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner
 
Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler: Samtidig bruk av mykofenolat og syrenøytraliserende midler med innhold av aluminium- og/eller magnesiumforbindelser kan føre til nedsatt opptak av mykofenolat fra tarmen. Midlene bør derfor tas med 3-4 timers mellomrom. Det samme gjelder samtidig bruk av kalsium (kalk). Protonpumpehemmere vil også kunne føre til nedsatt opptak av mykofenolat. Spør lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.                                                                                     

Andre samtidige sykdommer: Vær forsiktig med bruk av mykofenolat dersom du har aktiv, alvorlig mage-/tarmsykdom f.eks. magesår.
Lege må vurdere om du skal ha et opphold i behandlingen med mykofenolat dersom du får en infeksjon.

Operasjon: I forkant av operasjoner må lege vurdere om du bør ha en pause med mykofenolat.  Som regel trenger man ikke pause.

Vaksiner: Snakk med legen din før du tar vaksiner dersom du bruker mykofenolat. Det anbefales å unngå levendebaserte vaksiner. Influensa- , pneumokokk- og Covid-19-vaksiner er ikke-levendebaserte og kan tas.

Graviditet/amming: Skal ikke brukes ved graviditet, da det kan skade fosteret og øke risikoen for spontanabort. Bruk sikker prevensjon. Behandlingen skal avsluttes minst 6 uker før planlagt graviditet. Skal ikke brukes ved amming. 

Menn som planlegger å bli fedre kan bruke mykofenolat ved unnfangelse.

Gode råd
Kontroller: Følg opp avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøve-kontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Kontakt lege om du får utslett/kløe, sår i munnen, uvanlig blåmerker eller blødning eller uforklarlig feber.

Oppbevaring: Kapsler: Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Tabletter: Oppbevares ved høyst 30 °C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Myfortic og Mykofenolsyre krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser når det gjelder temperatur, men skal oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Mykofenolat-preparater som ikke lenger er i bruk skal leveres på apotek for destruksjon.

Ved alle lege-/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene og naturmidlene passer sammen (interaksjoner).

---------

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.
Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen
Godkjent første gang: 07.09.2007
Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Anne Glennås

Revidert av sykehusfarmasøyt:Eva Borka
Fornyet godkjenning: 04.11.2023
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm