Olumiant tabletter

Virkestoff: baricitinib

PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Olumiant (bariticinib) brukes ved revmatoid artritt (leddgikt). Olumiant kan gis dersom man ikke har tålt eller hatt utilstrekkelig effekt av annen sykdomsmodifiserende behandling.

Virkning / egenskaper
Olumiant (bariticinib) er et legemiddel av type «JAK-hemmer» (hemmer enzymet janus-kinase). Hemming av JAK-enzymer medfører at visse betennelsesstoffer(blant annet cytokinene interleukin-6 og IFN-γ2) blir mindre aktive, og dermed hemmes betennelsen. Sykdommen blir da fredeligere, og blodprøver avsenkning og CRP viser redusert betennelsesaktivitet. Mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Det er videre vist at Olumiant kan bremse leddødeleggelse.
 
Det kan ta litt tid (uke(r)) før full effekt på sykdomsaktiviteten merkes. Det tar lenger tid før oppbremsing av leddødeleggelsen kan påvises. Ofte kombineres Olumiant med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Dosering
Vanlig dosering er en tablett a 4 mg daglig. Lavere dose, 2mg, kan være aktuelt hos noen pasienter: bl.a. eldre over 75 år, eller om man ofte har infeksjoner, eller man har oppnådd vedvarende lavere sykdomsaktivitet. Legen vil sammen med deg avgjøre den dosen du skal bruke.

Tablettene kan tas med eller uten mat, og helst til samme tid hver dag. Velg tidspunktet selv.

Dersom du glemmer å ta tabletten til den faste tiden, ta den så snart du husker det samme dag. Hvis du glemmer dosen din en hel dag, hopp over den glemte dosen og ta kun en enkelt dose som vanlig neste dag. Ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.

Uønskede virkninger som kan oppstå hos mellom 1 av 10 og 1 av 100 brukere av Olumiant:

- Øvre luftveisinfeksjoner (f.eks. bihulebetennelse), infeksjon med herpes zoster (helvetesild) og herpes simplex, samt mage/tarm infeksjon kan forekomme hyppigere enn ellers. Hvis du har diabetes (sukkersyke), eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (for eksempel vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, svie/sterk lukt ved vannlating). Vær oppmerksom på at enkelte infeksjonstegn som feber og CRP kan være lave selv om du har en infeksjon.

- Økning i kolesterolverdier (hyperkolesterolemi), og økning i blodplater (trombocytemi) er sett, og blodprøver vil vise om du får en slik økning.

Sjeldnere (færre enn hos 1% av brukere):

Økte leverprøver, dette påvises ved blodprøver. Vektøkning

Generelt: Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre økt risiko for infeksjoner. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet er for sterk.

Olumiant er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke kartlagt.

For følgende grupper bør Olumiant kun brukes hvis det ikke er andre egnede behandlingsalternativer: Pasienter som er over 65 år, røykere eller tidligere langtidsrøykere, pasienter som har andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom, og p​asienter med risikofaktorer for å utvikle kreft.

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer/tilstander: Olumiant skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Dersom du har unormale blodprøver som lave røde blodlegemer (anemi) eller lave hvite blodlegemer, skal dette følges opp før du eventuelt kan starte opp med Olumiant. Anbefalt dose hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon er 2 mg daglig. Olumiant anbefales ikke brukt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Ved infeksjon: Olumiant skal ikke brukes dersom du har en alvorlig eller ukontrollerbar infeksjon. Ved herpes zoster-infeksjon skal behandlingen avbrytes til utbruddet går over. Dersom du får andre infeksjoner under pågående behandling med Olumiant må du også kontakte lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra Olumiant. Hvis du har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Olumiant. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette.

Forsiktighet (for eksempel lavere dose) bør utvises dersom du er spesielt utsatt for infeksjoner.

Vaksiner: Enkelte kan være mer utsatt for å få herpes zoster under behandlingen. Det kan da være aktuelt å ta vaksine mot herpes zoster før oppstart med Olumiant. Det bør gå noen uker (2-4 uker) før du så starter med Olumiant, avklar dette med legen din. Før vaksinering bør det vurderes om du bør ha pause fra eventuelt andre immundempende midler du bruker (som for eksempel metotreksat eller annen immundempende medisin). Herpes zoster vaksine fins både som en inaktiv («ikke-levendebasert») vaksine, og en vaksine som er «levende-basert». Man skal unngå levende baserte vaksiner under behandling med Olumiant. Snakk med legen din.

Samtidig bruk av andre legemidler: Kombinasjon med andre JAK-hemmere eller andre immundempende biologiske midler som f. eks TNF-hemmere, samt azatioprin (Imurel), ciklosporin og takrolimus, bør unngås da det medfører økt risiko for infeksjoner.  Man kan se økt konsentrasjon av Olumiant ved samtidig bruk av noen andre legemidler, bl.a. probenecid (urinsyregikt middel), og Arava (leflunomid).  Informer derfor lege alltid om hvilke legemidler du bruker, og spør lege eller farmasøyt om interaksjoner.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Olumiant, både før og etter operasjonen.

Graviditet/amming: Det foreligger ikke dokumentasjon på om Olumiant er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Dyrestudier viser fosterskade. Unngå derfor å bli gravid under behandling med Olumiant og bruk sikker prevensjon også ca 4 uker etter du har sluttet med Olumiant. Dersom du blir gravid mens du bruker Olumiant, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om Olumiant kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må diskutere sin bruk av Olumiant med behandlende revmatolog.

Det er ukjent om Olumiant går over i morsmelk hos mennesker. Dyrestudier viser utskillelse av Olumant i morsmelk. Unngå amming under bruk av Olumiant.

Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil Dato: 09.09 2017. Revidert 28.04.23 KVKV

Godkjent: 29.04 2023 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.