Optinate Septimum tbl.

Virkestoff: risedronat
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Optinate Septimum (risedronat) tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater, og brukes ved osteoporose (benskjørhet).
 
Virkning/egenskaper
Dersom man mister mye benmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper benmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel langvarig bruk av kortison-preparater som Prednisolon. Optinate Septimum hindrer at benvev nedbrytes, og dermed minsker tapet av benmasse. Det betyr at skjelettet indirekte bygges opp og styrkes og at risikoen for brudd reduseres.  
Det vil ta noe tid før Optinate Septimum virker; derfor tar det flere måneder før skjelettet er styrket.

Dosering
Optinate Septimum 35 mg tablett - tas 1 gang per UKE ("ukestablett"). Velg den ukedagen som passer best for deg. På baksiden av tablettbrettet kan du merke av ukedagen og fremtidige datoer. Hvis du har glemt å ta en tablett, skal du ta en Optinate Septimum den dag du oppdager forglemmelsen. Gå deretter tilbake til en tablett en gang i uken på den ukedagen du pleier.   

Ta IKKE to tabletter på samme dag for å oppveie tabletten du glemte.  
For å sikre god effekt, samt for å unngå bivirkninger, er det svært viktig at du anvender riktig "teknikk" når du inntar Optinate Septimum. Følg bruksanvisningen nedenfor:

  • Tabletten må tas på tom mage, på morgenen, dvs 30 minutter - 1 time før dagens første måltid på den dagen du skal ta tabletten, og ikke sammen med andre medisiner.
  • Du må svelge tabletten hel og med rikelig væske, ett fullt glass vann. Ikke tygg tabletten.
  • Ikke legg deg ned de første 30 minuttene etter tabletten er tatt, da kan den sette seg fast i spiserøret og irritere/gi sår i spiserøret.
  • Du kan spise og drikke annet enn vann ca 30 minutter etter tablettinntak, samt ta dine eventuelle andre tabletter/medisiner. Dersom mat/drikke (unntatt vann) inntas samtidig med Optinate Septimum, vil effekten av Optinate Septimum kunne utebli.

Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium (kalk) og vitamin D i tillegg til Optinate Septimum. De fleste må ta dette i form av tilskudd (eks kalktabletter med vitamin D). Det er viktig at kalken tas minst 2 timer etter Optinate Septimum, og eventuelt kan hele kalkdosen tas om kvelden.

Uønskede virkninger som kan oppstå
- Magesmerter, sure oppstøt, kvalme, oppblåst mage, luftavgang fra tarm og diaré eller forstoppelse kan forekomme. Sjeldnere ses irritasjon og sår i spiserør.
- Hodepine og muskel-/skjelettsmerter kan forekomme. Kløe/utslett er rapportert. 

Inflammasjon i øyet (smerte, rødhet, lysfølsomhet) er rapportert.

- I svært sjeldne tilfeller er det sett påvirkning på kjevebenet (bennekrose), hovedsakelig i forbindelse med tannkirurgisk behandling ved tanninfeksjoner.

- Dersom Optinate Septimum brukes over lang tid (flere år), kan det i sjeldne tilfeller oppstå atypisk lårbensbrudd (tretthetsbrudd). Kontakt derfor lege om du får smerter i en eller begge lår, hofte eller lyske. Begge ben bør da undersøkes. Behandlingsvarighet bør vurderes av lege i samråd med deg, og særlig etter 5 års bruk.

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Dersom du har svelgeproblemer eller forandringer i spiserøret, for eksempel innsnevring, bør du ikke bruke Optinate Septimum. Hvis du har eller har hatt alvorlig sykdom i mage-/tarmkanalen som eks magesår innenfor siste år, bør du være tilbakeholden med bruk av Optinate Septimum.
Dersom du ikke kan stå eller sitte med oppreist overkropp i 30-60 minutter, bør du også unngå Optinate Septimum. Det betyr at dersom du er sengeliggende (for eksempel pga influensa, etter en operasjon eller lignende), bør du ha en pause fra Optinate Septimum. Personer med sterkt redusert nyrefunksjon, skal ikke bruke Optinate Septimum. Har du for lavt innhold av kalsium i blodet (hypokalsemi), skal heller ikke Optinate Septimum brukes.

Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke innta noen andre legemidler* i timen før, eller den første timen etter, du har inntatt Optinate Septimum. *Dersom du bruker kalk, syrenøytraliserende midler, jernpreparater eller vitaminer, bør du vente enda lengre, ca 2 timer, med å ta disse etter du har tatt Optinate Septimum, da samtidig inntak av spesielt disse preparatene vil bidra til at effekten av Optinate Septimum uteblir.

Graviditet/amming: Optinate Septimum skal ikke brukes under graviditet, da det er en mulighet for at fosteret påvirkes. Kvinner som planlegger å bli gravide bør heller ikke bruke Optinate Septimum på grunn av svært langsom utskillelsesprosess og dermed fare for påvirkning av fosteret. Det er ukjent om Optinate Septimum går over i morsmelk. Unngå derfor Optinate Septimum dersom du ammer. Både under svangerskap og amming anbefales tilskudd av kalk og vitamin D for kvinner som er utsatt for å utvikle osteoporose.

Gode råd
Følg nøye bruksanvisningen for hvordan du skal ta Optinate Septimum, se Dosering punkt 1-4.
 For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Sørg også for tilstrekkelig kalktilskudd, enten via kosthold eller ved tilskudd av kalktabletter Når kalk brukes, bør de fleste også bruke vitamin D (fra tran produkter eller via tabletter som inneholder både kalk og vitamin D) for å sikre at kroppen nyttiggjør seg kalk.
 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasis og eksemforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato


Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka                                           

Fornyet godkjenning:19.09.13 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm