Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Orencia inf/inj

Virkestoff:abatacept
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012
 
Bruk

Norsk-revmatologisk-250.jpgOrencia (abatacept) er et biologisk legemiddel som kan brukes ved revmatoid artritt (leddgikt) og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Orencia gis bare dersom man ikke har tålt eller ikke har hatt tilstrekkelig effekt av annen sykdomsmodifiserende behandling, inklusive anti-TNF-behandling.
 
Virkning / egenskaper
Orencia tilhører klassen "biologiske" legemidler. Orencia virker på visse hvite blodlegemer i immunsystemet (T-cellene), og dette medfører at en del av betennelses- og immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som senkning og CRP reduseres. Ved leddgikt vil leddplagene blir mindre merkbare. Det er videre vist at Orencia brukt sammen med methotrexate kan bremse leddødeleggelse.
 
Orencia gir vanligvis gradvis effekt i løpet av noen uker-måneder (god effekt forventes i løpet av 4-6 måneder). Ofte kombineres Orencia med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.
 
Dosering
Orencia gis som en intravenøs infusjon på sykehus, eller som injeksjon via ferdigfylt sprøyte. Første dose gis ofte som en infusjon på sykehuset.

Infusjon: Infusjonen tar ca 30 minutter. Dosen tilpasses din vekt. Veier du f. eks mellom 60 og 100 kg, er dosen vanligvis 750 mg pr infusjon. Endelig dose avgjøres av legen. De tre første dosene gis med 2 ukers mellomrom, deretter gis Orencia hver 4.uke.
Injeksjon/ferdigfylt sprøyte: ofte starter behandlingen med en intravenøs infusjon på sykehus (bolusdose), før det fortsettes det med sprøyte (injeksjon) innen en dag fra infusjonen er gitt, og deretter settes 1 sprøyte rett under huden (subkutant) en dag i uken. Finn en fast ukedag. For noen kan det være aktuelt å starte rett på injeksjon (uten intravenøs infusjon som bolusdose først).

Ved utilstrekkelig effekt etter 3-6 måneder, er det aktuelt å revurdere om behandlingen skal fortsette. 


Tiltak ved forglemmelse av den ukentlige injeksjonen:

Dersom du glemmer dosen din innen 3 dager etter at du egentlig skulle tatt den, skal du ta dosen din så snart du husker det og deretter følge din normale doseringsplan på din valgte dag. Dersom du har glemt dosen din for mer enn 3 dager siden, skal du spørre legen din om når du skal ta din neste dose.

Uønskede virkninger som kan oppstå
- Reaksjoner i forbindelse med selve infusjonen kan forekomme: Svimmelhet, hodepine, kvalme og blodtrykksøkning. Blodtrykksreduksjon, tungpust, utslett, kløe og allergiske reaksjoner er sjelden forekommende.
- Generelt under bruk av Orencia: Hodepine og kvalme kan forekomme. Sjeldnere ses kløe, utslett og elveblest samt andre uønskede effekter fra mage/tarm som diaré, magesmerte og sure oppstøt.
- Luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse og lungebetennelse kan forekomme hyppigere enn ellers, det samme gjelder urinveisinfeksjoner. Hvis du har diabetes (sukkersyke) eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen hvis du får en infeksjon.

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, svie/sterk lukt ved vannlating).
Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet er for sterk.
- Orencia er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke klarlagt. Man kan derfor ikke utelukke at behandling med Orencia kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer.
 
Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer:
Ved infeksjon: Orencia skal ikke brukes dersom du har en alvorlig eller ukontrollerbar infeksjon. Forsiktighet bør utvises dersom du er spesielt utsatt for infeksjon. Dersom du får en infeksjon under pågående behandling med Orencia, må du kontakte lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling og hvor lenge du må ha pause fra Orencia. Hvis du har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Orencia. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette.
Dersom du har eller har hatt hepatitt B infeksjon, kan den blusse opp igjen under Orencia behandling. Diskuter dette med legen din. Blodprøvekontroller må følges.
Ved tilstander hvor du bruker natriumfattig diett (salt-restriksjon) (noen hjertesvikt pasienter har slik restriksjon): Orencia-infusjonene kan inneholde rundt 20 mg natrium pr infusjon (avhengig av dose), og det må tas hensyn til dette for pasienter på saltfattig diett.
Ved blodsukkermåling (ved diabetes): Vær oppmerksom på at Orencia kan gi falske forhøyede verdier av blodsukker de dagene du får Orencia infusjoner (gjelder noen blodsukkerapparater). Dette skyldes innhold av maltose i Orencia infusjonen. 

Ved kreftsykdom: Orencia skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom eller dersom du har vært behandlet for dette de siste 5 år.
Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du bør ha fra Orencia, både før og etter operasjonen.Dette gjelder også ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).
Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner under behandlingen og i 3 måneder etter avsluttet behandling. Snakk med legen din. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Samtidig bruk av andre legemidler: Kombinasjon med andre immundempende biologiske midler som f.eks TNF-hemmere, bør unngås da det medfører økt risiko for infeksjoner.
Graviditet/amming: Det foreligger så langt ikke god nok dokumentasjon på Orencia er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med Orencia og bruk sikker prevensjon. Dersom du blir gravid mens du bruker Orencia, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling Kvinner anbefales å stoppe med Orencia 3 måneder før de prøver å bli gravid. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om Orencia kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må diskutere sin bruk av Orencia med behandlende revmatolog.

I henhold til Metodebok i revmatiske sykdommer og svangerskap fra St. Olavs Hospital, kan menn som ønsker å bli fedre, fortsette behandlingen med Orencia.

Det er mangelfulle opplysninger om Orencia går over i morsmelk, og amming frarådes under Orencia behandling og opptil 14 uker etter siste Orencia dose. 

Gode råd
Praktisk håndtering: Orencia SKAL oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC), men må ikke fryses. Sprøyten skal tas ut av esken og hvile i romtemperatur i 30-60 minutter før Orencia injiseres. Følg anvisningene og tegningene i pakningsvedlegget ved injeksjon. Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Velg injeksjonssted: Lår eller mage (nedenfor navlen unntatt i området fra 0-5 cm rett under navlen). Velg et nytt injeksjonssted for hver injeksjon. Vask injeksjonsstedet godt med spritserviett før du setter injeksjonen (er vedlagt sammen med sprøyten). Du vil få praktisk opplæring i å sette Orencia før bruk. Sprøyten skal ikke brukes dersom væsken har feil farge, er uklar eller inneholder fremmede partikler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er tilfellet. Brukt sprøyte kastes i egnet beholder. Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfallet.

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil. Dato: 04.10.2007

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K. Viktil. Fornyet godkjenning: 06.05 2019 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.