Oxykodon

Virkestoff: oksykodon

Oksykodon er virkestoffet i:
OxyContin, Oxycodone, OxyNorm, Reltebon Depot.
PASIENTINFORMASJON

Norsk-revmatologisk-250.jpgBruk

Oksykodon er et smertestillende legemiddel og brukes til behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende preparat og er bare aktuelt å bruke dersom andre svakere smertestillende midler ikke gir tilstrekkelig effekt eller ikke kan brukes av spesielle grunner.

Oksykodon fins i ulike preparater; kapsler, mikstur, tabletter og depottabletter. Depottabletter har forlenget virketid. Dersom du har vedvarende eller kroniske smerter, er det aktuelt å bruke depottabletter.

Virkning/egenskaper
Virkestoffet oksykodon er et opioid (morfinlignende stoff). Det virker ved å endre smerteoppfattelsen og heve smerteterskelen.
Oksykodon laget som depottabletter gir smertelindring i ca 12 timer. Det kan ta om lag ½ time eller noe mer etter inntak, før smertelindring oppnås. Oksykodon laget som vanlige tabletter (ikke depot), som kapsler eller som mikstur virker raskere og gir effekt i ca 6 timer. De kalles gjerne hurtigvirkende og korttidsvirkende.  

Dosering
Vanligvis doseres oksykodon depottabletter 2 ganger per dag, men dosen tilpasses individuelt og må avtales mellom deg og legen din. Kortidsvirkende oksykodon er ment å brukes ved behov, for eksempel ved smertetopper (gjennombruddssmerter), og dosen skal også her avtales mellom deg og legen din. Det er viktig at du ikke øker dosen på egen hånd, men tar dette opp med din lege. Effekten av oksykodon bør vurderes kort tid etter oppstart. Du kan bli bedt av lege eller sykepleier om å vurdere legemidlets effekt (for eks på en skala fra 1 til 10) i forhold til din smerteopplevelse, ditt aktivitetsnivå og livskvalitet. Det kan være aktuelt å kombinere oksykodon med andre svakere smertestillende legemidler som f. eks paracetamol for å få en bedre smertelindring. Diskuter dette med legen din.

Dersom oksykodon er brukt over tid (uker, måneder) bør dosen trappes ned gradvis. Lengden på nedtrappingstiden er individuell og kan vare fra noen dager til flere uker. Det avhenger dels av hvor lenge du har brukt legemidlet, samt hvilken dose du har brukt. Diskuter nedtrappingsplan med legen din.

Kapsler, vanlige tabletter og mikstur tas med eller uten mat. Kapslene og depottablettene må svelges hele med tilstrekkelig væske, helst vann. Unngå samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice da det kan påvirke effekten av oksykodon. Ikke tygg, del eller knus depottablettene, da vil legemidlet frisettes for raskt i kroppen din og dette kan medføre overdosering.

Uønskede virkninger som kan oppstå
-Tretthet og døsighet er vanlig, særlig i den første tiden av behandlingen. Svimmelhet kan også oppstå.
-Reaksjonsevnen reduseres. Dette påvirker bl.a. evnen til bilkjøring (redusert reaksjon). Vær også forsiktig med betjening av maskiner. Ved behandlingsstart og økning til høyere doser bør man ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
-Ubehag fra magetarmkanalen som forstoppelse, samt uvelhet og kvalme er vanlig. Forstoppelse kan motvirkes med milde avføringsmidler som f.eks. laktulose, spør på apoteket. En eventuell kvalme avtar som regel etter en tid. Kvalme kan motvirkes ved kvalmestillende midler, diskuter dette med legen din.
- Risiko for avhengighet og toleranseutvikling (det betyr at man må øke dosen for fortsatt å få effekt) er absolutt tilstede. Diskuter dette med legen din når du starter med oksykodon.
-Vansker med å late vannet (urinretensjon) kan oppstå.
-Svekket pust/tung pust kan oppstå. Det kan være et tegn på at dosen er for høy for deg.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Generelt - avhengighet:
-Da oksykodon er avhengighetsskapende og kan miste virkning over tid (toleranseutvikling), bør du kontakte legen dersom du igjen får økte smerter. Du må aldri øke dosen av legemidlet på egen hånd.

-Faresignaler for avhengighet kan være om du ønsker å ta medisinen av andre grunner enn smerte, for eks for å dempe angst, eller for å "roe ned kroppen". Hvis et slikt behov oppstår må du diskutere det med legen din.

Ved andre samtidige sykdommer/tilstander:
-Ved nedsatt nyrefunksjon og leverfunksjon, bør det utvises forsiktighet ved bruk av oksykodon og redusert dose må vurderes. Det samme er aktuelt ved flere andre sykdommer som astma, stoffskiftesykdommer (hypotyreose), betennelsessykdommer i tarm, spasmer i galleveier eller urinveier. Snakk med legen din om dette.
Eldre mennesker har ofte redusert nyrefunksjon og bør være ekstra forsiktig ved bruk av oksykodon.
-Eldre er også spesielt følsomme for oksykodon og kan oftere enn yngre også oppleve svimmelhet, døsighet og forvirring. Dette kan øke risiko for fall.

Samtidig bruk av andre legemidler:
-Vær forsiktig med oksykodon dersom du bruker andre midler som påvirker sentralnervesystemet f. eks sovemidler, medikamenter mot angst, depresjon, andre alvorlige psykiske lidelser og andre sterke smertestillende legemidler av morfinlignende type, samt alkohol. Disse vil uønsket kunne forsterke hverandres virkning og/eller bivirkninger.

-Unngå samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice

Graviditet/amming:
Oksykodon skal unngås under graviditet, men kan eventuelt på streng indikasjon og etter avtale med legen brukes under graviditet dersom fordeler oppveier risiko. Skal ikke brukes ved amming.

Gode råd
-For å unngå avhengighet og toleranseutvikling, bør du ikke bruke høyere doser enn anbefalt. Ikke bruk oksykodon lengre enn nødvendig, helst bare i kortere perioder (dager/få uker).
-Fysisk aktivitet forebygger og reduserer forstoppelse.
- Ta med oppdatert liste over hvilke medisiner og eventuelt naturlegemidler/helsekost du bruker ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak). Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Godkjent første gang: 12.06.2008

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil.
Fornyet godkjenning: 26.06.2020 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm.