Palexia depottabletter

Virkestoff: tapentadol

PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Palexia depot brukes til behandling av sterke, kroniske smerter hos voksne. Palexia er bare aktuelt å bruke dersom andre svake smertestillende ikke gir tilstrekkelig effekt.

 Virkning/egenskaper

Palexia depot inneholder virkestoffet tapentadol, som er et sterkt smertestillende legemiddel som tilhører legemiddelgruppen opioider (morfinlignende stoff).

 Palexia depot er laget slik at tablettene gir smertelindring i 12 timer. Det kan ta en halvtime etter inntak før smertelindring oppnås og 2-3 timer før maksimal effekt oppnås.

 Dosering

Dosen tilpasses individuelt. Det er viktig at du ikke øker dosen på egen hånd, men avtaler dette med din lege. Du kan bli bedt av lege eller sykepleier om å vurdere legemidlets effekt (f. eks på en skala fra 1 til 10) i forhold til din smerteopplevelse, ditt aktivitetsnivå og livskvalitet. Det kan være aktuelt å kombinere Palexia med andre svakere smertestillende legemidler som f. eks paracetamol for å få en bedre smertelindring. Diskuter dette med legen din.

Dersom Palexia er brukt over tid (uker, måneder) bør det vurderes å trappe dosen ned gradvis. Lengden på nedtrappingstiden er individuell og kan vare fra noen dager til flere uker. Det avhenger dels av hvor lenge du har brukt legemidlet, samt hvilken dose du har brukt. Diskuter nedtrappingsplan med legen din.

Tablettene kan tas med eller uten mat. Svelg alltid tablettene hele, med tilstrekkelig væske.

Ikke tygg, del eller knus dem, da vil legemidlet frisettes for raskt i kroppen din og dette kan medføre overdosering.

 Uønskede virkninger som kan oppstå

De vanligste bivirkningene er kvalme, forstoppelse, svimmelhet, døsighet, hodepine.

-Tretthet og døsighet er vanlig, særlig i den første tiden av behandlingen. Svimmelhet kan også oppstå.

-Reaksjonsevnen reduseres. Dette påvirker bl.a. evnen til å kjøre bil og bruke maskiner (redusert reaksjon). Ved behandlingsstart og økning til høyere doser bør man derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

-Ubehag fra mage-tarmkanalen som forstoppelse, samt uvelhet og kvalme er vanlig. Forstoppelse kan motvirkes med milde avføringsmidler som f.eks. laktulose, spør på apoteket. Som regel avtar kvalmen etter en tid. Kvalme kan motvirkes med kvalmestillende midler, diskuter dette med legen din.

- Risiko for avhengighet og toleranseutvikling (det betyr at man må øke dosen for fortsatt å få effekt) er tilstede. Diskuter dette med legen din når du starter med Palexia.

Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Legen bør vurdere bruk av Palexia depot ekstra nøye hvis du har eller har hatt sykdommer som påvirker funksjonen til indre organer eller nervesystemet.

Ved andre samtidige sykdommer/tilstander:

-Eldre er spesielt følsomme for Palexia og kan oftere enn yngre oppleve svimmelhet / døsighet / forvirring. Dette kan øke risikoen for fall.

Graviditet/amming:

Palexia skal vanligvis unngås under graviditet, men kan brukes på streng indikasjon etter avtale med lege dersom fordeler oppveier risiko. Bør ikke brukes ved amming.

Samtidig bruk av andre legemidler:
-Vær forsiktig med Palexia dersom du bruker andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet, f.eks sovemidler, medikamenter mot angst, depresjon, andre alvorlige psykiske lidelser og andre sterke smertestillende av morfinlignende type, naturlegemiddel som inneholder Johannesurt, fenemal mot epilepsi eller antibiotika som inneholder rifampicin, samt alkohol. Disse vil uønsket kunne forsterke, evt. dempe hverandres virkning og/eller bivirkninger.

Generelt – avhengighet:

-Siden Palexia er avhengighetsskapende og kan gi toleranseutvikling (miste virkning over tid), bør du kontakte legen for vurdering dersom du igjen får økte smerter. Du må aldri øke dosen av legemidlet på egen hånd.

-Faresignaler for avhengighet kan være om du ønsker å ta medisinen av andre grunner enn smerte, for eksempel for å dempe angst, eller for å ”roe ned kroppen”. Hvis et slikt behov oppstår må du diskutere det med legen din.

-Det blir best effekt og minst risiko for avhengighet når sterke smertestillende (opioider) gis i form av preparater med forlenget virketid.

 Gode råd
- Følg doseringen du og din lege er blitt enige om. Ikke stopp behandlingen eller endre dosen på egen hånd.

- Fysisk aktivitet forebygger og reduserer forstoppelse.

Ta med oppdatert liste over hvilke medisiner og eventuelt naturlegemidler/helsekost du bruker ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak). Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen med eventuelle nye medisiner.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Eva Nor Buset
Godkjent første gang:30.10.2013

Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm