Paracetamol/kodein

Virkestoff: Paracetamol/kodein

Paracetamol/kodein er virkestoffene i: Altermol, Paralgin forte, Paralgin Major, Paralgin minor, Paramax Comp, Pinex forte
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Paracetamol/kodein i kombinasjon er et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av moderate og sterke smerter. Kombinasjonen er bare aktuelt å bruke dersom andre svakere smertestillende midler ikke gir tilstrekkelig effekt eller ikke kan brukes av spesielle grunner.

 Virkning/egenskaper

Paracetamol/kodein er et smertestillende stoff som inngår i en rekke smertestillende legemidler, med ulike formuleringer, som for eksempel stikkpiller, tabletter og brusetabletter.

Paracetamol er et svakere smertestillende stoff og finnes også som innholdsstoff i andre smertestillende legemidler. Paracetamol virker ved å endre smerteoppfattelsen.

Kodein er et sterkere smertestillende stoff, et opioid (morfinlignende stoff). Kodein blir delvis omdannet til morfin i kroppen. Det virker ved å endre smerteoppfattelsen og øke smerteterskelen. Ca. 10% av befolkningen omdanner ikke kodein til morfin og vil derfor ikke oppleve økt smertelindrende effekt ved bruk av kodein.

Paracetamol/kodein gir smertelindring i 4-6 timer. Det kan ta ½ time etter inntak før smertelindring oppnås og1-2 timer før maksimal effekt oppnås.

Dosering

Dosen tilpasses individuelt og må diskuteres mellom deg og legen din. Døgndoser paracetamol over 3 gram anbefales ikke. Det er viktig at du ikke øker dosen på egen hånd, men avtaler dette med din lege. Effekten av paracetamol/kodein bør vurderes kort tid etter oppstart. Du kan bli bedt av lege eller sykepleier om å vurdere legemidlets effekt (for eksempel på en skala fra 1 til 10) i forhold til din smerteopplevelse, ditt aktivitetsnivå og livskvalitet. Det kan være aktuelt å kombinere paracetamol/kodein med andre svakere smertestillende legemidler.

Dersom paracetamol/kodein er brukt over tid (uker, måneder) bør det vurderes å trappe dosen ned gradvis. Lengden på nedtrappingstiden er individuell og kan vare fra noen dager til flere uker. Det avhenger dels av hvor lenge du har brukt legemidlet, samt hvilken dose du har brukt. Diskuter nedtrappingsplan med legen din.

Tablettene kan tas med eller uten mat. Stikkpillene innføres i endetarmen. Brusetablettene oppløses i et halvt glass vann og drikkes.

Uønskede virkninger som kan oppstå

-Tretthet og døsighet er vanlig, særlig i den første tiden av behandlingen. Svimmelhet kan også oppstå.

-Ubehag fra mage-tarmkanalen som forstoppelse, uvelhet og kvalme er vanlig. Forstoppelse kan motvirkes med milde avføringsmidler som f.eks. laktulose, spør på apoteket. Som regel avtar kvalmen etter en tid og kan motvirkes med kvalmestillende midler, diskuter dette med legen din.

- Risiko for avhengighet og toleranseutvikling (det vil si at man må øke dosen for fortsatt å få effekt) er tilstede. Diskuter dette med legen din når du starter med Paracetamol og kodein.

-Reaksjonsevnen reduseres. Dette påvirker bl.a. evnen til å kjøre bil og bruke maskiner (redusert reaksjon). Ved behandlingsstart og økning til høyere doser bør man derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

-Leverfunksjonen kan påvirkes negativt av store doser paracetamol, vær derfor forsiktig med andre stoffer som påvirker lever som f.eks alkohol. Husk at paracetamol også finnes i andre smertestillende legemidler.

Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Avhengighet: Da kodein i paracetamol/kodein er avhengighetsskapende og kan gi toleranseutvikling (miste virkning over tid), bør du kontakte legen for vurdering dersom du igjen får økte smerter. Du bør ikke øke dosen av legemidlet på egen hånd. Faresignaler for avhengighet kan være om du ønsker å ta medisinen av andre grunner enn smerte, for eks for å dempe angst, eller for å ”roe ned kroppen”. Hvis et slikt behov oppstår må du diskutere det med legen din.

Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Ved nedsatt nyrefunksjon og leverfunksjon, bør det utvises forsiktighet ved bruk av paracetamol/kodein og redusert dose må vurderes. Eldre er spesielt følsomme for paracetamol/kodein og kan oftere enn yngre oppleve svimmelhet / døsighet / forvirring. Dette kan øke risikoen for fall.

Samtidig bruk av andre legemidler: Vær forsiktig med paracetamol/kodein dersom du bruker andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet f.eks sovemidler, angstdempende midler, midler mot psykiske lidelser, andre sterke smertestillende av morfinlignende type, samt alkohol. Disse vil uønsket kunne forsterke hverandres virkning og/eller bivirkninger.

Ikke overskrid maksimaldosen av paracetamol (3 gram) dersom du bruker flere legemidler som inneholder paracetamol (for eksempel.Paracet og Pinex) uten etter avtale med lege.

Graviditet/amming:

Kodein skal unngås under graviditet, men kan brukes på streng indikasjon etter avtale med lege dersom fordeler oppveier risiko. Bør ikke brukes ved amming.

Gode råd

-For å unngå avhengighet og toleranseutvikling, bør du ikke bruke høyere doser enn anbefalt. Ikke bruk paracetamol/kodein lengre enn nødvendig, helst bare i kortere perioder (dager/uker).

-Fysisk aktivitet forebygger og reduserer forstoppelse.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Eva Nor Buset
Godkjent første gang:30.10.2013.

Godkjent 30.10.2013 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm.