Piroxicam tbl.

Virkestoff:Piroxicam. Piroksikam er virkestoffet i: Brexidol, Piroxicam. PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Piroksikam er et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel som tilhører gruppen NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). Piroksikam kan brukes ved revmatiske sykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom og artrose (slitasjegikt) for å lindre betennelser og smerter i muskler og ledd.

Virkning/Egenskaper

Piroksikam hemmer dannelsen av prostaglandiner, stoffer som forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.
 
Smertelindring kommer relativt raskt. Videre reduseres stivhet og hevelse i leddene. Mange opplever dermed at daglige gjøremål og fysiske aktiviteter blir lettere å gjennomføre. Piroksikam påvirker imidlertid ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom. 

Piroksikam bør kun brukes dersom andre NSAIDs ikke har gitt tilfredsstillende effekt. Legen din gjør en vurdering av din nytte av piroksikam mot din risiko for å utvikle uønskede effekter.

Dosering
Vanligvis doseres piroksikam 10-20 mg daglig. Du bør ta piroksikam i lavest mulig dose og kun ved behov, eventuelt bare i kortere perioder over noen dager. Dette er for å redusere risikoen for bivirkninger. Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha og hvor lenge det er aktuelt for deg å bruke piroksikam.

Tablettene skal svelges hele og bør tas med rikelig væske og helst utenom måltid.

Uønskede virkninger som kan oppstå
- De vanligste bivirkningene som kan oppstå er plager fra mage/tarm, for eksempel kvalme, magesmerter, sure oppstøt, fordøyelsesbesvær, diaré og munnbetennelse.
- Magesår kan oppstå. Dersom du får magesmerter, brekninger eller sort avføring når du bruker piroksikam, må du ikke ta medisinen, men si fra til legen din! For å forebygge magesår kan det være aktuelt å bruke et mageslimhinnebeskyttende legemiddel i tillegg.

- Andre uønskede virkninger kan være redusert hemoglobin (blodprosent) og hodepine.

- Allergisk reaksjon med blant annet utslett i huden. Ved en eventuell hudreaksjon må du ikke ta medisinen, men si fra til legen din!
- Økt pustebesvær hos astmatikere og allergikere kan forekomme.
- Blodtrykksøkning kan forekomme. Pasienter som har hjerte- eller nyresvikt, kan få økt mengde vann i kroppen (ødem) og pustebesvær.
- Høye doser piroksikam innebærer økt risiko for hjerte-kar-sykdom, se under Forsiktighetsregler.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke bruk andre lignende betennelsesdempende legemidler i de periodene du bruker piroksikam (f.eks. legemidler som inneholder diklofenak, ibuprofen eller naproxen, eller cox-2-hemmere). Bruk heller ikke reseptfrie betennelsesdempende midler samtidig med piroksikam. Det gir økt risiko for bivirkninger.
Vær spesielt oppmerksom på at samtidig bruk av piroksikam og blodfortynnende midler (for eksempel Marevan og de nye blodfortynnende legemidlene) eller platehemmere kan øke risikoen for blødning, og skal unngås.

Vær oppmerksom på at piroksikam kan gi økt risiko for magesår dersom det brukes sammen med Prednisolon eller legemidler mot depresjon (en gruppe kalt seretonin-reopptakshemmere, SSRI). Diskuter dette med legen din.
Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket, hjertesvikt, tidligere hjerteinfarkt eller annen hjerte-kar-sykdom, nyresvikt eller astma bør du unngå piroksikam og alltid diskutere med legen din om du unntaksvis kan bruke legemidlet. Har du har/har hatt magesår eller sykdom i mage eller tarm (f. eks Crohns sykdom, ulcerøs colitt og kreft i mage/tarm-kanalen) alvorlig allergisk reaksjon av piroksikam eller hudreaksjon på piroksikam eller andre legemidler, skal du heller ikke bruke piroksikam.

Graviditet/amming: Piroksikam bør ikke brukes under graviditet. Dette er spesielt viktig for de siste to månedene av graviditeten. Skal ikke brukes ved amming. Piroksikam kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Har du problemer med å bli gravid bør du ta kontakt med legen.

Gode råd
- Dersom du har behov for smertestillende eller febernedsettende medisin i tillegg til piroksikam bør du spørre farmasøyt eller lege om hvilke legemidler du kan bruke (paracetamol kan brukes).
- Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid med en oppdatert medisinliste. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Camilla Bjørnstad. Godkjent første gang: 27.12.2006.

Revidert av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim
Fornyet godkjenning: 28.10.13 av spesialist i revmatologi:Marianne Wallenius og Øyvind Palm.