Plaquenil tbl.

Virkestof: hydroksyklorokin
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg 

Plaquenil (hydroksyklorokin) er et sykdomsdempende antirevmatisk legemiddel som brukes ved behandling av revmatiske sykdommer.
 
Virkning/egenskaper
Virkningsmekanismen for Plaquenil er ikke fullt ut klarlagt, men aktiviteten i den revmatiske sykdommen dempes slik at sykdommen blir fredeligere. Mange vil føle seg generelt mindre utmattet/trette. Ved leddgikt kan smerter og hevelse reduseres og blodsenkningen går ned. Ved Sjøgrens syndrom kan bedring i utmattethet/tretthet ses. Ved lupus kan Plaquenil ha gunstig effekt på eksem og kan redusere risiko for blodpropp. 
Det tar ofte 3-6 måneder før effekt forventes: Plaquenil kan kombineres med andre legemidler for revmatisk sykdom.
 
Dosering
Vanlig dosering er 1-2 tabletter á 200mg daglig, avhengig av kroppsvekten.
Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha. Du bør ikke endre dosen uten etter samråd med lege.
Tablettene svelges hele og skal tas sammen med mat.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
- Tretthet, hodepine og svimmelhet kan forekomme.
- Hudutslett
- Kvalme, magekramper, irritabilitet og uro er sett.

- Lavt blodsukker kan forekomme hos enkelte uavhengig av om du har diabetes eller ikke. Symptomer på dette kan være sult, uro, irritabilitet, forvirring, svimmelhet, svetting, skjelving, hjertebank. 

- Langtidsbruk av Plaquenil kan i sjeldne tilfeller gi forandringer i øynene og medføre synsbesvær. Lege skal derfor kontaktes dersom det under behandlingen oppstår synsforstyrrelser som tåkesyn, dårligere fargesyn eller annet. Det er vanlig med rutinemessig kontroll hos øyelege 1-2 ganger årlig.
- Noen vil tåle mindre sol på hud og øyne ved bruk av Plaquenil. Vær derfor forsiktig med sollys. Bruk solkrem med høy beskyttelsesfaktor og gode solbriller.
- Produksjonen av hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen kan bli lavere. Dette er imidlertid meget sjeldent og produksjonen kontrolleres ved regelmessige blodprøver.
 
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner
 
Forsiktighetsregler
Unngå Plaquenil dersom du har psoriasis eller visse øyesykdommer.
Samtidig bruk av andre legemidler: Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
Graviditet/amming: Plaquenil kan brukes gjennom hele svangerskapet når det foreligger medisinsk indikasjon og kan også brukes ved amming.
 
Gode råd
Kontroller: Følg opp avtalte blodprøvekontroller ca. hver sjette måned. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
 
Praktisk håndtering: Svelg tablettene hele. Drikk godt med vann til. Tas med mat. Husk solbeskyttelse.
 
Ikke stopp behandlingen på egen hånd, snakk med legen din.
 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid på deg en oppdatert medisinliste. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Camilla Bjørnstad
Godkjent første gang:20.09.2006

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten Viktil
Fornyet godkjenning:07.06.2023
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm