Rinvoq depottabletter

Virkestoff:upadacitinib
PASIENTINFORMASJON

Bruk

Rinvoq (upadacitinib) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel
som brukes mot revmatiske sykdommer. Rinvoq kan gis dersom man ikke har tålt eller hatt utilstrekkelig effekt av annen sykdomsmodifiserende behandling.

Virkning / egenskaper
Rinvoq (upadacitinib) er et legemiddel av type «JAK-hemmer» (janus-kinase er et enzym). Hemming av JAK-enzymer medfører at visse betennelsesstoffer (blant annet interleukiner og interferoner) blir mindre aktive, og dermed hemmes betennelsen. Sykdommen blir da fredeligere, og blodprøver som senkning og CRP viser redusert betennelsesaktivitet. Mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Det er vist at Rinvoq kan bremse leddødeleggelse.
 
Det kan ta litt tid (uke(r)) før full effekt på sykdomsaktiviteten merkes. Det tar lenger tid før oppbremsing av leddødeleggelsen kan påvises. Vanligvis kombineres Rinvoq med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Dosering
Vanlig dosering er en depottablett på 15 mg daglig. Depottabletten kan tas med eller uten mat, og helst til samme tid hver morgen eller kveld. Depottabletten skal svelges hel og kan ikke tygges, knuses eller deles.

Dersom du glemmer å ta depottabletten til den faste tiden, skal du ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt depottablett. Du tar bare den neste depottabletten til vanlig tid, og fortsett så som vanlig.

Uønskede virkninger som kan oppstå

- Blant de vanligste er øvre luftveisinfeksjoner (f.eks. bihulebetennelse), som kan forekomme hyppigere enn ellers. Hvis du har diabetes (sukkersyke), eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, hyppig vannlating og samtidig svie). Vær oppmerksom på at enkelte infeksjonstegn som feber og CRP kan være lave selv om du har en infeksjon.

- Økning i kolesterolverdier (hyperkolesterolemi) og reduksjon av en type hvite blodceller (nøytropeni) er rapportert, og blodprøver vil vise om du får dette.

- Hoste, kvalme og feber er også rapportert.

- Økte verdier av leverprøver er sett, dette påvises ved blodprøver

Generelt: Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre økt risiko for infeksjoner. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet er for sterk.

Rinvoq er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke kartlagt. For følgende grupper bør Rinvoq kun brukes hvis det ikke er andre egnede behandlingsalternativer: Pasienter som er over 65 år, røykere eller tidligere langtidsrøykere, pasienter som har andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom, og p​asienter med risikofaktorer for å utvikle kreft.

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer/tilstander: Rinvoq skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Dersom du har risiko for hjerte-kar sykdom (f.eks. om du røyker, har høyt blodtrykk, høyt kolesterol) eller tidligere har hatt hjerteinfarkt, blodpropp eller har arvelig tendens til blodpropp, har kreft eller skal gjennomgå større kirurgiske inngrep, er du litt mer utsatt for blodpropp dersom du bruker Rinvoq.

Ved infeksjon: Rinvoq skal ikke brukes dersom du har en alvorlig infeksjon. Ved herpes zoster-infeksjon (helvetesild) skal behandlingen avbrytes til utbruddet går over. Dersom du får andre infeksjoner under pågående behandling med Rinvoq må du også kontakte lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra Rinvoq. Hvis du har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Rinvoq. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette.

Vaksiner: Enkelte kan være mer utsatt for å få herpes zoster under behandlingen. Det kan da være aktuelt å ta vaksine mot herpes zoster før oppstart med Rinvoq. Det bør gå noen uker (2-4 uker) før du så starter med Rinvoq, avklar dette med legen din. Før vaksinering bør det vurderes om du bør ha pause fra eventuelt andre immundempende midler du bruker (som for eksempel metotreksat eller annen immundempende medisin). Herpes zoster vaksine fins både som en inaktiv («ikke-levendebasert») vaksine, og en vaksine som er «levende-basert». Man skal unngå levende baserte vaksiner under behandling med Rinvoq. Snakk med legen din.

Influensavaksine og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) er ikke-levende basert og kan brukes.

Samtidig bruk av andre legemidler: Kombinasjon med andre immundempende biologiske midler som f. eks TNF-hemmere, samt azatioprim (Imurel), ciklosporin og takrolimus, bør unngås da det medfører økt risiko for infeksjoner. Man kan se økt konsentrasjon (effekt) av Rinvoq ved samtidig bruk av noen andre legemidler, bl.a. visse soppmidler (f.eks ketaconazol), og redusert konsentrasjon (nedsatt effekt) dersom Rinvoq gis sammen men rifampicin (tuberkulosemiddel).

Informer derfor lege alltid om hvilke legemidler du bruker, og spør lege eller farmasøyt om interaksjoner.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Rinvoq, både før og etter operasjonen.

Graviditet/amming: Det foreligger ikke dokumentasjon på om Rinvoq er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. I henhold til anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer bør sikker prevensjon brukes i 4 uker etter du har sluttet med Rinvoq. Dersom du blir gravid mens du bruker Rinvoq, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om Rinvoq kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, bør diskutere sin bruk av Rinvoq med behandlende revmatolog.

Det er ukjent om Rinvoq går over i morsmelk hos mennesker. Unngå amming under bruk av Rinvoq.

Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim. 09.09.20.

Oppdatert av sykehusfarmasøyt Eva Borka 10.03.22, Kirsten K Viktil 28.04.2023

Godkjent: Spesialister i revmatologi Marianne Wallenius og Øyvind Palm, 29.04.2023