rituximab

Rituximab infusjon
Virkestoff: rituximab
PASIENTINFORMASJON

Rituximab er virkestoffet i «MabThera®» og i «Rixathon®»

Bruk
Rituximab er et biologisk legemiddel som kan brukes ved leddgikt og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Mot leddgikt gis rituximab bare dersom man ikke har tålt eller ikke har hatt effekt av andre sykdomsdempende medikamenter, inklusive anti-TNF-behandling.

Virkning/egenskaper
Rituximab tilhører klassen "biologiske" legemidler. Rituximab er et antistoff som binder seg til B-celler (en type hvite blodlegemer), og dette medfører at en del av betennelses- og immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som senkning og CRP reduseres. Ved leddgikt blir leddplagene mindre merkbare, og leddødeleggelsen kan bremses ned. Vanligvis inntrer effekt i løpet av 6-12 uker.

Ofte kombineres rituximab med metotreksat og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Dosering
Rituximab gis som intravenøs infusjon på sykehus. Selve infusjonen tar ca 4 timer. Dosen bestemmes av legen din, og er vanligvis 1 gram gitt 2 ganger med 2 ukers mellomrom. Før infusjonen settes i gang, får du smertestillende/febernedsettende og allergimedisin, samt eventuelt en dose kortison for å forhindre eventuelle smerter og allergiske reaksjoner i forbindelse med infusjonen. Behandlingen kan eventuelt gjentas etter 6 måneder eller ved senere sykdomsoppbluss. Det er legen som avgjør hvilken type rituximab og hvilken dose du skal ha.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
- Reaksjoner som frostanfall, feber, hodepine og blodtrykksfall kan oppstå under selve infusjonen og eventuelt de nærmeste par timer etter infusjonen. Sjeldnere ses økt puls og tung pust.

- Andre uønskede effekter kan en sjelden gang ses uavhengig av infusjonstidspunktet som blodtrykksøkning, kvalme, fordøyelsesbesvær, utslett og smerter i muskler og/eller ledd.
- Rituximab kan øke risikoen for å få infeksjoner (for eksempel urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner). Dette skyldes at effekten på B-cellene kan vare i minst 6 måneder etter at du har fått rituximab, og i denne perioden er immunsystemet svekket. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon som vedvarende hoste, vond hals, uvanlig slapphet/tretthet/nattesvette eller svie ved vannlating.

- I svært sjeldne tilfeller er det sett alvorlige infeksjoner i hjernen. Ta derfor kontakt med lege dersom du opplever symptomer/tegn på nedsatt hukommelse, vansker med å tenke/konsentrere deg, følelse av svakhet/mindre førlighet eller synsendringer. 

- I svært sjeldne tilfeller er det sett alvorlige hudreaksjoner med blemmer. Kontakt lege dersom du får utslett eller har utslett som forverres.

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen og økt risiko for infeksjoner (se over). Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet er for sterk

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer: Dersom du bruker blodtrykksmedisiner, må det vurderes av lege om du skal unngå å ta disse de siste 12 timer før infusjon. Dette er fordi noen opplever blodtrykksfall under selve infusjonen. Rituximab skal ikke brukes dersom du har alvorlig hjertesvikt eller annen alvorlig ukontrollert hjertesykdom. Under infusjonen skal det også utvises særlig forsiktighet dersom du har/har hatt hjertesykdom som angina, mild-moderat hjertesvikt eller om du har hatt pusteproblem. Fortell legen om du har hatt dette.
Dersom du har eller har hatt hepatitt B infeksjon, kan den blusse opp igjen under rituximab behandling. Diskuter dette med legen din. Blodprøvekontroller må følges.

Ved infeksjon: Dersom du har en infeksjon, må planlagt infusjon utsettes.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt innenfor 6 måneder etter siste infusjon, bør tidspunktet vurderes i forhold til rituximab infusjon. Det samme gjelder ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk). Snakk med legen din.

Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes. Snakk med legen din.

Graviditet/amming: Rituximab anbefales ikke brukt i svangerskap da fosterets immunsystem kan påvirkes. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om bruk av rituximab kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må også diskutere sin bruk av rituximab med behandlende revmatolog. I henhold til Metodebok i revmatiske sykdommer og svangerskap fra St. Olavs Hospital, kan menn som ønsker å bli fedre, fortsette behandlingen med rituximab.

Det er trygt å amme under behandling med rituximab.
 
Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter

----------------------------------------------------------------------------

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.   

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil. Dato: 18.10.2006. 

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. Fornyet godkjenning: 05.10.2022 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm