Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

RoActemra inf. og inj.

Virkestoff:tocilizumab
PASIENTINFORMASJON
11. februar 2012

Bruk
RoActemra (tocilizumab) er et biologisk legemiddel som kan brukes ved revmatoid artritt (leddgikt). RoActemra gis bare dersom man ikke har tålt eller hatt utilstrekkelig effekt av annen sykdomsmodifiserende behandling.

Virkning / egenskaper
RoActemra tilhører klassen biologiske legemidler. RoActemra blokkerer effekten av immunstoffet IL-6, og dette medfører at en del av betennelses- og immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Prøver som senkning og CRP viser redusert betennelsesaktivitet. Ved leddgikt vil leddplagene bli mindre merkbare. Det er vist at RoActemra brukt sammen med methotrexate kan bremse leddødeleggelse.

Det kan ta flere uker før effekt på sykdomsaktiviteten merkes. Det tar lenger tid før oppbremsing av leddødeleggelsen kan påvises. Ofte kombineres RoActemra med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Dosering
RoActemra kan gis enten i form av intravenøs infusjon på sykehus, eller som  injeksjon som du setter selv.

Infusjon: Dosen tilpasses din vekt, og vanlig dose er 8 mg/kg hver 4.uke. Endelig dose avgjøres av legen. Selve infusjonen tar ca 1 time.

Injeksjon: Vanlig dose er 1 injeksjon a 162 mg pr uke (ferdigfylt sprøyte). I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta sprøyten kun annenhver uke. Dosen settes i underhudsfettet (subkutant). Sprøyten settes i mage, lår eller overarm. Unngå å sette den på blåflekker, føflekker, arr og lignende. Du vil få opplæring i hvordan du selv skal sette sprøyten. Se også pakningsvedlegget for instruksjon.

Tiltak ved forglemmelse av dose: For deg som tar dosen en gang pr uke: Det som er viktig generelt, er at det bør gå 7 dager mellom dosene. Dersom du glemmer å sette sprøyten på den faste dagen din, bør du ikke ta dosen når du kommer på det, men vente til den faste ukedagen din (slik at det da kan gå opptil 13 dager mellom dosene). Dersom det går lengre tid innen du husker den, bør du kontakte lege for videre doseringsopplegg.

For deg som tar dosen hver annen uke: Dersom du glemmer den på den faste dagen din, men husker den innen en uke, setter du dosen når du kommer på det, og den neste dosen settes på samme dato som opprinnelig planlagt. Det bør altså gå minst 7 dager mellom hver sprøyte.  Glemmer du din hver annen uke dose lengre enn en uke fra da den skulle vært tatt, venter du til den faste dagen din.  Kontakt legen din dersom du er usikker på videre dosering.

Uønskede virkninger som kan oppstå         
- Reaksjoner i forbindelse med selve infusjonen kan forekomme: Blodtrykksøkning er den vanligste reaksjonen under selve infusjonen. Hodepine og hudreaksjoner som utslett og elveblest er sett 24 timer etter at infusjonen er avsluttet. Alvorlige allergiske reaksjoner er mindre vanlige.
- Generelt under bruk av RoActemra: Hodepine, svimmelhet, blodtrykksøkning, utslett, kløe, hudbetennelse, magekatarr, sår i munnen, økning i leververdier og øyekatarr kan forekomme.  Hvis du tidligere har hatt en herpes infeksjon (eks munnsår) kan denne blusse opp igjen under behandlingen med RoActemra.

- Økning i kolesterolverdier er sett, og blodprøver vil vise om du får en slik økning. Kolesterolsenkende medikamenter kan da vurderes.

- Leveren kan påvirkes, det anbefales derfor å være forsiktig med samtidig bruk av andre stoffer som kan påvirke leveren, f. eks alkohol og store doser paracetamol-holdige smertestillende legemidler (Paracet, Pinex, Paralgin forte, Codaxol m.fl.). Leverfunksjonen kontrolleres jevnlig med blodprøver.
- Luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse og lungebetennelse kan forekomme hyppigere enn ellers. Hvis du har diabetes (sukkersyke), eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, svie/sterk lukt ved vannlating). Vær oppmerksom på at enkelte infeksjonsprøver (CRP) kan være lav selv om du har en infeksjon.

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet er for sterk.

-RoActemra er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke kartlagt. Man kan derfor ikke utelukke at behandling med RoActemra kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer. 

 Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer:

 - Ved infeksjon: RoActemra skal ikke brukes dersom du har en alvorlig eller ukontrollerbar infeksjon. Forsiktighet bør utvises dersom du er spesielt utsatt for infeksjoner. Dersom du får en infeksjon under pågående behandling med RoActemra må du kontakte lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra RoActemra. Hvis du har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med RoActemra. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette.

- Ved leversykdom: Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med aktiv leversykdom eller nedsatt leverfunksjon. Kontakt lege dersom tegn på forverret leversykdom eller mistanke om leverpåvirkning som f.eks. gul hud/gule øyne eller kvalme/oppkast og tretthet.

- Ved sår i tarmen eller divertikulitt (betennelse på utposninger i tykktarmen): Bør brukes med forsiktighet dersom du har eller tidligere har hatt sår i tarmen eller divertikulitt.

Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende og svekkede levende baserte vaksiner under behandlingen. Snakk med legen din. Influensavaksine og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) er ikke-levende basert og kan brukes.

Samtidig bruk av andre legemidler: Kombinasjon med andre immundempende biologiske midler som f. eks TNF-hemmere, bør unngås da det medfører økt risiko for infeksjoner. RoActemra kan påvirke nedbrytning av flere legemidler. Informer derfor lege alltid om hvilke legemidler du bruker. Vær oppmerksom på at RoActemra forblir lenge i kroppen etter at man har sluttet med det slik at effekten på andre legemidler kan vedvare lengre enn forventet.

Ved operasjon:Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra RoActemra både før og etter operasjonen. Dette gjelder også ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).

 

Graviditet/amming: Det foreligger så langt ikke god nok dokumentasjon på om RoActemra er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med RoActemra og bruk sikker prevensjon. Dersom du blir gravid mens du bruker RoActemra, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling Kvinner anbefales å stoppe med RoActemra 3 måneder før de prøver å bli gravid. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med din behandlende revmatolog i god tid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på om RoActemra kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må diskutere sin bruk av RoActemra med behandlende revmatolog. I henhold til Metodebok i revmatiske sykdommer og svangerskap fra St. Olavs Hospital, kan menn som ønsker å bli far, fortsette behandlingen med RoActemra.

Det er ukjent om RoActemra går over i morsmelk og amming under bruk av RoActemra frarådes.

Gode råd
Praktisk håndtering - gjelder ferdigfylt sprøyte:
Roactemra SKAL oppbevares i kjøleskap (2-8 °C), men må ikke fryses. Se også pakningsvedlegget angående oppbevaring i romtemperatur. Ikke rist sprøyten før bruk. Før du setter selve injeksjonen, bør RoActemra-sprøyten få romtemperatur (tar omtrent 25 til 30 minutter). Kanylehetten skal ikke fjernes mens sprøyten når romtemperatur. Når det er oppnådd romtemperatur tas hetten av og  sprøyten settes helst umiddelbart og  innen ca 5 minutter for å hindre at medisinen tørker ut og tetter sprøytespissen. Oppløsningen skal være klar og fargeløs eller svakt gul og uten synlige partikler

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Yvonne Lao Dato: 29.01.2010

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K. Viktil. Fornyet godkjenning: 29.08.2019 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.