Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

Virkestoff: ciklosporin
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Sandimmun Neoral (ciklosporin) er et immundempende legemiddel som brukes mot leddgikt og etter særskilt vurdering mot andre revmatiske sykdommer.
 
Virkning/Egenskaper
Sandimmun Neoral virker bl.a. ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Sandimmun Neoral motvirker således betennelses- og immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere, og mange vil føle seg mindre utmattede/trette og blodsenkningen reduseres.
 
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer som regel i løpet av de første 6 ukene av behandlingen. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden innen 3 måneder, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.
 
Det kan være aktuelt å kombinere Sandimmun Neoral med andre legemidler mot din revmatiske sykdom.
 
Dosering
Sandimmun Neoral doseres 2 ganger daglig. Vanlig startdose ved leddgikt er 75 -125 mg 2 ganger daglig, økende til 150 - 250 mg 2 ganger daglig avhengig av din kroppsvekt, av effekten du får og av eventuelt uønskede virkninger. Dosen ved andre revmatiske sykdommer kan være annerledes. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre dosen eller avslutte behandlingen uten etter samråd med lege.
 
Kapslene skal svelges hele og tas med minst ett glass vann. Kapslene skal ikke tas sammen med grapefruktjuice, da det kan påvirke kroppens opptak av legemidlet.
Mikstur: Rist flasken rett før bruk.  Bruk pipetten som ligger i pakken til å suge opp den dosen du skal ha. Oppmålt dose bør fortynnes fortrinnsvis med kald appelsin- eller eplejuice eller annen væske, men ikke med grapefruktjuice. Unngå bruk av plastbeger. Drikk blandingen med én gang. Skyll med mer drikke for å få med hele dosen. Pipetten skal ikke skylles. Etter bruk tørkes pipetten med en ren papirserviett og legges tilbake i beskyttelseshylsen som følger med.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
-Uvelhet, kvalme, diaré, oppkast, magesmerter, redusert matlyst og hevelser i tannkjøttet kan forekomme.
- Økt hårvekst kan forekomme.
-Nyrene kan påvirkes, og noe sjeldnere ses leverpåvirkning. Nyrefunksjonen kontrolleres med jevnlige blod- og urinprøver. Leverfunksjonen kontrolleres også med jevnlige blodprøver.
- Forhøyet kalium i blodet kan forekomme (kontrolleres under behandlingen), samt økning i kolesterolnivået.
- Blodtrykket kan øke. Blodtrykksmåling er derfor nødvendig under behandling med Sandimmun Neoral.
- Muskelkramper, muskelsmerter skjelving, tretthet, hodepine og en brennende følelse i hender og føtter er sett.
-Allergiske reaksjoner kan forekomme, for eksempel i form av utslett/kløe. Ta kontakt med lege hvis dette skulle skje.
-Økt forekomst av virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner kan forekomme. Tegn på en infeksjon kan være vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating
-Dersom den celledempende effekten blir for stor, kan produksjonen av hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Dette kan medføre sår i munnen, og en økt risiko for infeksjoner. Blodprøver vil påvise om den celledempende effekten er for stor. 
-Økt forekomst av enkelte krefttyper kan forekomme ved langtidsbruk av Sandimmun Neoral, spesielt hudkreft. Vis derfor solvett, bruk solkrem og vær forsiktig med soling eller tildekk huden ved sterkt sollys.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner
 
Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler:
Sandimmun Neoral påvirker effekt og bivirkninger av mange andre legemidler. Samtidig kan noen legemidler virke inn på effekt og bivirkninger av Sandimmun Neoral.
Bl.a. kan samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAID/COX-2 hemmere) og Sandimmun Neoral i enkelte tilfeller redusere nyrefunksjonen. Bruk derfor ikke større doser betennelsesdempende midler enn legen har anbefalt, og unngå reseptfrie midler som Ibux, Ibumetin, Naproxen og lignende.
Visse antibiotika (bl.a. makrolider, aminoglykosider) kan øke risiko for bivirkninger av Sandimmun Neoral.

Det blodfortynnende legemidlet Pradaxa bør ikke kombineres med Sandimmun Neoral. Årsaken er økt blødningsrisiko.
Samtidig bruk av preparater som inneholder Johannesurt bør unngås (Obs! reseptfrie midler og helsekostpreparater), da dette vil kunne føre til nedsatt effekt av Sandimmun Neoral.
Det er spesielt viktig å diskutere med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler og naturmidler passer sammen når du bruker Sandimmun Neoral.
Andre samtidige sykdommer: Vær forsiktig med bruk av Sandimmun Neoral dersom du har høyt blodtrykk som er vanskelig å redusere med medisiner, eller om du har nedsatt nyrefunksjon
Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i behandlingen med Sandimmun Neoral.
Operasjon: I forkant av operasjoner må lege vurdere om du bør ha en pause med Sandimmun Neoral.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales å unngå levende-baserte vaksiner. Influensa- og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) er ikke-levende basert og kan brukes.


Graviditet/amming: Sandimmun kan brukes gjennom hele svangerskapet når det foreligger medisinsk indikasjon. Spørsmålet om amming må tas opp med behandlende revmatolog og vil være avhengig av hvilken medikamentdose som brukes og bruk av andre medikamenter.
 
Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøve- og blodtrykkskontroller som legen anviser. Vær oppmerksom på det som regel ikke sendes egen innkalling til kontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp. Prøvene bør tas relativt hyppig (hver 2.-4 uke), særlig i oppstartfasen av behandlingen.
 
Kontakt lege om du får utslett/kløe, sår i munnen, uvanlig neseblødning, uforklarlig feber eller andre tegn på bivirkninger.
                                                 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid på deg en oppdatert medisinliste. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene og naturmidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen

Godkjent første gang:13.11.2007

Revidert av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim

Fornyet godkjenning: 03.08.2014

Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm