Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 9.-11. mars 2020. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.
11. desember 2019
Vulkan

Kurset arrangeres på Scandic Vulkan hotel i Oslo. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere års gjennomføring. De siste årene har kurset vært arrangert over tre kursdager som medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager.

Kurs B gjennomføres av Folkehelseinstitutet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs B 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 5000
Kursstart mandag 9.3 kl 0900
Avsluttes onsdag 11.3 kl 1630
Kurssted: Scandic Vulkan hotel, Oslo

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg forberedende arbeid.

Tidsramme for kursdagene:
Mandag 9.3 kl 0900-1800
Tirsdag 10.3 kl 0830-1730
Onsdag 11.3 kl 0830-1630

Program kurs B 2020 v1.pdf

Innhold (emneord):
- Metoder for informasjonsinnhenting
- Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig
- Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati
- Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing
- Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)
- Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og i spesialistenes etterutdanning

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Scandic Vulkan hotel. Hotellet ligger sentalt på Grünerløkka i Oslo.

Kostnader/priser:
- Kursavgift: kr 5000
- Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
- Sosialt program og kursmiddag tirsdag 10.3 kr 600

Hotellbehov/overnatting:
Vi har forhåndsresvert hotellrom på kurshotellet. Pris kr 1290 pr natt med frokost. Betales individuelt til hotellet for kursdeltakere som bor på hotellet.

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 7.2.2020

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Ved stort antall påmeldinger vil kursdeltakere ble prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen samt deltakelse på andre kurs. Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass vil bli gitt senere.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Ønsker hotellrom på kurshotellet fra 9.3 til 11.3? ja/nei
  • Eventuelt tidlig ankomst og hotellrom fra 8.3 til 9.3? ja/nei
  • Ønsker å delta på kursmiddag 10.3?

Velkommen til kurs!

Tone Bruun (kursleder), Preben Aavitsland, Toril Attramadal, Hubert Dirven, Helena Niemi Eide kurskomite
Henning Mørland, Norsam

KURSPROGRAM OG KURSFORBEREDELSER

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs B i samfunnsmedisin 2020
 

Tid og sted 
Fra mandag 9. mars klokka 09.00 til onsdag 11. mars klokka 16.30, 2020

Læringsmål
Kursdeltakerne skal få oversikt over forebyggende og grupperettede fagområder i samfunnsmedisin. Kurset skal gi innføring i lovverk og saksbehandling innenfor fagområdene, og gi deltakerne støtte til praktisk håndtering av slike problemstillinger i egen arbeidssituasjon.

Innhold
Kurset vektlegger sammenhengen mellom hovedtemaene miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap og inkluderer planarbeid under hvert av hovedtemaene.

Program kurs B 2020 v1.pdf

Kravene til innholdet er:

-       Metoder for informasjonsinnhenting

-       Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig

-       Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati

-       Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing

-       Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)

-       Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Forarbeid til gruppearbeid
Hver deltaker skal senest 15. februar 2020 sende til tone.bruun@fhi.no tre halvsideslange problemnotater eller kasusbeskrivelser som er egnet for gruppediskusjon; ett for hvert av temaene miljørettet helsevern, smittevern, helseberedskap.

Notatene skal ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger, fortrinnsvis fra egen praksis, virksomhet, organisasjon eller arbeidsplass. Notatene skal presentere saken og de problemstillinger den reiser.

Forarbeidet teller 4,5 kurstimer. Bare de som har sendt inn problemnotater, kan få kursbevis.

Gruppearbeid under kurset
Kursdeltakerne vil bli delt i seks grupper som skal sitte sammen og arbeide sammen i løpet av kurset. Kursledelsen bistår gjerne underveis. Gruppearbeidet er todelt:

1) Drøfte innsendte notater

Hver gruppedeltaker skal legge fram ett av sine innsendte notater – valgfritt tema – og la gruppa diskutere denne saken.

2) Presentere én sak

Kursledelsen har til hver gruppe valgt ut (og modifisert litt) én sak blant de innsendte notatene. Gruppa skal drøfte denne saken inngående. På kursets siste dag skal hver gruppe presentere sitt arbeid med denne saken på 15 minutter under overskriftene «saken», «problemstillinger», «momenter i vurderingen» og «forslag til løsning» etterfulgt av 10 minutters diskusjon.

Lesepensum
Før kurset skal deltakerne forberede seg ved å lese visse dokumenter og gjøre seg kjent med visse nettsider; man skal altså åpne nettsidene og bla gjennom undersider for å se hva som finnes av hjelpemidler der og gjerne lese det man synes er særlig relevant for eget arbeid. Samlet skal man bruke 2,5 timer.

Les:

Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 1-4 og 9. https://www.regjeringen.no/contentassets/
17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/
helseberedskapsplan_010118.pdf

Bli kjent med:

·       Miljø og helse. https://www.helsedirektoratet.no/tema/miljo-og-helse

·       Miljø og helse. https://www.fhi.no/ml/miljo/

·       Smittevernveilederens temakapitler. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

·       Strålevernets temasider. https://www.dsa.no/tema

·       Risiko, sårbarhet og beredskap. https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/

 

Evaluering
Det sendes ut evalueringsskjema i etterkant av kurset