Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 24.-25. september 2020. Kurset inneholder også forberedende arbeid. Les mer om program og påmelding.
Henning Mørland
15. juni 2020
Folkehelse - Illustrasjonsbilde

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs med to nettbaserte samlinger torsdag 24.9 og fredag 25.9. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Som et obligatorisk kurs er deltakelse påkrevet begge dager og følges opp av kursledelsen. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål: Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset søkes godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning. Kurs A er koblet til disse læringsmålene i ny spesialistutdanning:

 • SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
 • SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
 • SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
 • SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
 • SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 24.9 og fredag 25.9, begge dager kl 0900-1400. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursdagene bygges opp som nettmøter om samfunnsmedisinske tema. Koronapandemien vil være et gjennomgående case i temaene. Endelig utforming er under utarbeiding. Før kurset vil det foreligge et program for nettmøtene hvor også pauser vil fremgå.

Nettmøtene om samfunnsmedisinske tema vil ha denne oppbyggingen:

 • En innledning til temaet med forberedende hjemmearbeid som gjøres tilgjengelig fra ca 20. august.
 • Kursforberedelsene kan inneholde lesehenvisninger, og oppgave(r) som deltakerne skal besvare med en skriftlig vurdering/notat i forkant av kurset.
 • Kasuistikk eller problemstilling som utgangspunkt for nettbasert diskusjon under kurset.

Tema som behandles i nettmøtene:

 • Arbeidshverdag som kommuneoverlege i liten, mellomstor og stor kommune, med vekt på samfunnsmedisin i praksis
 • Samfunnsmedisinerens rolle i andre deler av helsetjenesten og forvaltningen: Fylkesmann, NAV, FHI, direktorat og spesialisthelsetjenesten
 • Rollen som medisinsk faglig rådgiver
 • Kvalitets- og forbedringsarbeid, internkontroll og tilsyn
 • Informasjon, formidling og påvirkningsarbeid
 • Fordeling, prioritering og sikring av forsvarlighet
 • Spesialistutdanning i samfunnsmedisin
 • Samfunnsmedisinske nettverk

Program er under utarbeiding.

Praktisk informasjon:
Dette er et obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver.
Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 30.
Kursavgift kr 3500
Antall kurstimer 25

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 20.8.2020

Hvis flere påmeldte enn kursplasser, prioriteres deltakere med kort gjentstående tid til spesialistgodkjenning. For øvrig gjelder tidspunkt for påmelding. Ved stor interesse vil vi vurdere å gjenta kurset senere på høsten.

Ved påmelding oppgis følgende:

- Navn
- F.år
- Arbeidssted
- Stilling
- E-post
- Mobiltlf

Velkommen til det første digitale kurset i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin!

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)