Norsam-fond for fagutvikling

Norsams fond for fagutvikling er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.
Kvinne som smiler mens hun leser et ark foran en pc. Foto: Istockphoto.com

Norsams fond for fagutvikling kan bidra med økonomisk støtte til samfunnsmedisinsk faguvikling innenfor formålet.

Fra Norsams vedtekter:

§ 11 Fond for fagutvikling

Årsmøtet kan vedta å avsette deler av foreningens midler i et fond for fagutvikling (fondet). Fondet skal brukes til prosjekter og tiltak som fremmer faget samfunnsmedisin, og skal ikke brukes til ordinær drift av foreningen. Dette kan omfatte:

  • prosjekter som gir kunnskapsutvikling
  • utvikling av undervisningsmateriell
  • utvikling av samfunnsmedisinske prosedyreverk
  • andre tiltak som fremmer faget samfunnsmedisin, i tråd med foreningens formålsbestemmelse

Hvem kan søke?

Medlemmer av Norsam kan søke. Styret prioriterer søknader om formål og prosjekter som kan gi praktisk god nytte i samfunnsmedisinsk arbeid, som kan inspirere andre samfunnsmedisinere og som kan generere kunnskap og erfaring som kan deles i fagmiljøet.

Vilkår for å få støtte er følgelig at den som søker oppsummerer sine erfaring og resultatet i en rapport til styret, samt deler denne kunnskapen i fagmiljøet.

Hva kan det søkes om?
Fondet kan dekke kostnader til prosjektarbeid, møte- og reisevirksomhet knyttet til faglig utviklingsarbeid innen samfunnsmedisin. Økonomisk støtte utbetales på grunnlag av dokumenterte bilag.

Hva omfattes ikke av fondet?
Individuelle godtgjørelser, honorar og stipend faller utenfor fondets formål. Reisestøtte til veiledningsgrupper dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes i særskilte tilfeller.

Søknad og rapportering:
Søknad skjer på e-post til leder av Norsam: tom.sundar@gmail.com
Søknaden må gi en kort beskrivelse av formålet og må inneholde et budsjett/kostnadsoverslag.
Det skal være en enkel rapportering med beskrivelse av aktiviteten.