Uke 34: Reversering av platehemmer med transfusjoner av trombocytter.

Transfusjon med trombocyttkonsentrater har vært brukt til å reversere effekten av platehemmer hos pasienter med alvorlig blødning. Imidlertid har nytte og risiko med dette vært omdiskutert. Ukens to artikler har undersøkt dette.

En randomisert studie fra 2017 som viser at transfusjon av trombocytt-konsentrater til pasienter med intracerebral blødning øker risiko for alvorlige hendelse eller død og en «matched cohort» studie fra 2018 som viser ingen klar økt risiko ved bruk av trombocyttransfusjoner. Konklusjon: Nytten av transfusjon kan muligens være skadelig og nytten er fortsatt dårlig dokumentert.