Teclistamab

Teclistamab ved langtkommen myelomatose.
Levetiden ved myelomatose har økt gradvis de siste tiårene, primært grunnet tilgangen på nye medikamenter. I Norge i dag er median OS for hele myelompopulasjonen 51 måneder etter start av 1. linjebehandling, betydelig lengre for yngre pasienter <65 år hvor den er 95 måneder. Utfordringen man til slutt støter på hos pasienter som tolerer behandling over flere linjer er at man går tom for behandlingsmuligheter. Svært mange nye immunterapier er nå på vei. I denne studien i NEJM presenteres data fra fase 1-2 Majestec-1 studien på det bispesifikke antistoffet teclistamab hos pasienter med median 5 tidligere behandlingslinjer. Studien viser imponerende responsraten på 63 % (hvor 58,8 % hadde VGPR eller bedre). Median PFS er på 11,3 måneder. Studien førte til at teclistamab ble godkjent av EMA i slutten av august.

Teclistamab