Overlegestillinger ved OUS-RH

Overlege
Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken
Oslo Universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning,
regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale
funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har
et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for
størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i
Norge.
Avdeling for blodsykdommer tilhører Kreftklinikken som har bred og omfattende klinisk aktivitet. Klinikken har også omfattende forskningsaktivitet, bl.a. ved tre forskningsinstitutter. Avdelingen ivaretar både lands-, region-, område- og lokalsykehusoppgaver. Allogen stamcelletransplantasjon og diagnostikk og operativ behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom er henholdsvis flerregional behandlingstjeneste og nasjonal behandlingstjeneste. Behandling av maligne blodsykdommer og benmargssvikt av andre årsaker utgjør hovedtyngden av avdelingens regionale oppgaver. Avdelingens hovedlokasjon er ved Rikshospitalet med sengepost (30 senger) og poliklinikk med dagbehandlingsenhet, hvor hovedtyngden av oppgavene er knyttet til nasjonale og flere-regionale behandlingstjenester og kliniske studier. Avdelingen har også ansvaret for lokalsykehuspasienter på Ullevål sykehus (Ullevål sektor) med poliklinikk og dagbehandlingsenhet med egen vaktordning på dagtid. Oslo myelomatosesenter som utelukkende driver klinisk forskning er også lokalisert på Ullevål sykehus. Avdelingen har 19 overleger (18,2 årsverk) inkludert lederstillinger og 8 LIS-stillinger. Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen, og for tiden er det 11 PhD-kandidater og 5 PostDoc’er tilknyttet avdelingen.
Avdelingen har et nært samarbeid med Avdeling for kreftbehandling og spesielt Seksjon for lymfom og indremedisin. Seksjon for lymfom og indremedisin er en av ni kliniske seksjoner ved AKB, Radiumhospitalet. Seksjonen har det regionale ansvaret for behandling av lymfomer. I tillegg har seksjonen lokalansvar for definerte bydeler i Oslo. Seksjonen har en sengepost med 24 senger sammen med sarkomseksjonen, utstrakt poliklinisk virksomhet og en dagenhet hovedsakelig for utredning av nye pasienter. Seksjonen har 6.5 overlegeårsverk, en infeksjonsmedisiner med indremedisinsk tilsyn og med spesielt ansvar for infeksjonssykdommer og en hematolog på «utlån» fra Avdeling for blodsykdommer. Det er en høy forskningsaktivitet ved seksjonen som omfatter kliniske studier og translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for kreftforskning.
Vi søker nå to spesialister i blodsykdommer med erfaring med avdelingens arbeidsoppgaver og som er selvstendig, ryddig, pålitelig og arbeidsom. Stillingene er primært kliniske stillinger, men avdelingen legger til rette for at klinisk arbeid kan kombineres med forskning. Søkeren skal inneha norsk godkjent spesialitet i hematologi, ha interesse for og erfaring med og kunnskap om akutte og kroniske leukemier, myelodysplastiske syndromer og dessuten erfaring i behandling av pasienter som gjennomgår autolog og allogen stamcelletransplantasjon. En av stillingene vil bli tillagt et spesielt ansvar for avdelingens program for akutt myelogen leukemi, mens den andre vil bli tillagt et spesielt ansvar for avdelingens kvalitetsregistre. Vi forutsetter at de som tilsettes er interessert i å drive egen forskningsaktivitet i tråd med avdelingens forskningsstrategi. Det legges derfor til grunn at den som tilsettes er PhD eller har tilsvarende forskningskompetanse.
Søknadsfrist: 10.12.20
Kontaktperson: Avdelingsleder Geir E. Tjønnfjord, tlf.: 23070713/91550470 eller gtjonnf@ous-hf.no

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.
OUS RH
OUS-RH